Decizia nr. 87 din 12.09.2019

Decizia nr. 87 din 12.09.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.128g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 4 alin. (6) din Legea nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal


Subiectul sesizării: Judecătoria Edineț, sediul Central, avocat Corneliu Vlad


Decizia:
1. d_87_2019_128g_2019_rou.pdf
2. d_87_2019_128g_2019_rus.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a  sesizării nr.128g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a articolului 4 alin. (6) din Legea nr. 1054 din 16
iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal

CHIŞINĂU
12 septembrie 2019

Curtea Constituţională, judecând în componenţa:
dlui Vladimir ȚURCAN, preşedinte,
dlui Eduard ABABEI,
dnei Domnica MANOLE,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Ludmila Chihai, grefier,

Având în vedere sesizarea depusă pe 8 iulie 2019,
Înregistrată la aceeași dată,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând pe 12 septembrie 2019 în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie:

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a articolului 4 alin. (6) din Legea nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal, ridicată de către dl avocat Corneliu Vlad, în dosarul nr. 3-22/19, pendinte la Judecătoria Edineț, sediul central.

2. Sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate a fost depusă la Curtea Constituțională pe 8 iulie 2019 de către dna judecător Natalia Bobu de la Judecătoria Edineț, sediul central, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

A. Circumstanțele litigiului principal

3. Pe rolul Judecătoriei Edineț, sediul central, se află acțiunea în contencios administrativ depusă de către S.R.L. „Cristal Nord" împotriva Serviciului Fiscal de Stat cu privire la anularea Deciziei nr. 328 din 5 mai 2016 a Inspectoratului Fiscal de Stat al raionului Ocnița.

4. În ședința de judecată, dl avocat Corneliu Vlad a ridicat excepția de neconstituționalitate a articolului 4 alin. (6) din Legea nr. 1054 din 16 iunie 2000, care prevede că subiecţii impunerii care, la fabricarea în antrepozitul fiscal a mărfurilor nesupuse accizelor, utilizează în calitate de materie primă mărfuri proprii supuse accizelor pentru care nu există documente justificative privind achitarea accizelor, la expedierea din antrepozitul fiscal a mărfurilor nesupuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova, calculează şi achită accizele pentru mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de fabricare a acestora. Prevederea în cauză nu se aplică în cazul distilatelor obţinute pe bază de vin, menţionate la alin. (6¹) al acestui articol. La expedierea mărfurilor nesupuse accizelor spre export, pentru materia primă utilizată la producerea acestora nu se efectuează calcularea şi achitarea accizelor.

5. Prin încheierea din 27 iunie 2019, Judecătoria Edineț, sediul central, a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea la Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

B. Legislația pertinentă

6. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 23
Dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle

„(1) Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică.

(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. În acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative."

7. Prevederile relevante ale Legii nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal sunt următoarele:

Articolul 4
Dispoziții finale şi tranzitorii

„(1) Persoanele juridice şi persoanele fizice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor, persoanele juridice care desfăşoară activitate în domeniul jocurilor de noroc, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la intrarea în vigoare a titlului IV din Codul fiscal, sunt obligate să obţină certificatul de acciz de la Serviciul Fiscal de Stat.

[...]

(6) Subiecţii impunerii care, la fabricarea în antrepozitul fiscal a mărfurilor nesupuse accizelor, utilizează în calitate de materie primă mărfuri proprii supuse accizelor pentru care nu există documente justificative privind achitarea accizelor, la expedierea din antrepozitul fiscal a mărfurilor nesupuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova, calculează şi achită accizele pentru mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de fabricare a acestora. Prevederea în cauză nu se aplică pentru distilatele obţinute pe bază de vin menţionate la alin. (6¹) al prezentului articol. La expedierea la export a mărfurilor nesupuse accizelor, pentru materia primă utilizată la producerea acestora nu se efectuează calcularea şi achitarea accizelor.

[...]."

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate

8. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul pretinde că prevederile articolului 4 alin. (6) din Legea nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nu întrunesc condițiile de claritate și de previzibilitate, contrar dispozițiilor articolului 23 din Constituție, care stabilesc dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle.

9. În opinia autorului excepției, nu este clar când contribuabilul trebuie să calculeze și să achite accizele pentru mărfurile supuse accizelor: atunci când le expediază din încăperea de accize pe teritoriul Republicii Moldova sau atunci când le expediază din încăperea de accize spre export.

B. Aprecierea Curţii

10. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

11. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor prevederi din Legea nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal, ține de competența Curții Constituționale.

12. Curtea constată că excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de către dl avocat Corneliu Vlad, în dosarul nr. 3-22/19, pendinte la Judecătoria Edineț, sediul central.  Sesizarea este formulată de către un subiect  căruia i  s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

13. Curtea reține că, potrivit articolului 4 alin. (6) din Legea nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal, subiecții impunerii care, la fabricarea în antrepozitul fiscal a mărfurilor nesupuse accizelor, utilizează în calitate de materie primă mărfuri proprii supuse accizelor pentru care nu există documente justificative privind achitarea accizelor, la expedierea din antrepozitul fiscal a mărfurilor nesupuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova, calculează şi achită accizele pentru mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de fabricare a acestora. Prevederea în cauză nu se aplică pentru distilatele obținute pe bază de vin menționate la alin. (6¹) al acestui articol. La expedierea mărfurilor nesupuse accizelor spre export, pentru materia primă utilizată la producerea acestora nu se efectuează calcularea şi achitarea accizelor.

14. Curtea observă că, deși autorul excepției a ridicat excepția de neconstituționalitate a alineatului (6) din articolul 4 din Legea nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal, de fapt acesta invocă neclaritatea textului „la expedierea din încăperea de accize a mărfurilor nesupuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova".

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că prevederile criticate au mai făcut obiectul controlului de constituționalitate, din perspectiva unor critici similare, în cazul unei alte excepții de neconstituționalitate ridicate de dl avocat Dumitru Harea (a se vedea DCC nr.26 din 25 februarie 2019).

16. Prin urmare, Curtea menționează că argumentele prezentate în Decizia de inadmisibilitate nr.26 din 25 februarie 2019 rămân valabile şi pentru prezenta cauză.

17. Având în vedere cele menționate supra, Curtea conchide că excepţia de neconstituţionalitate este nefondată.

Din aceste motive, în baza articolului 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională și a articolelor 61 alin. (3) şi 64 din Codul jurisdicției constituţionale, Curtea Constituţională 

D E C I D E: 

1. Se declară inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a articolului 4 alin. (6) din Legea nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal, ridicată de către dl avocat Corneliu Vlad, în dosarul nr. 3-22/19, pendinte la Judecătoria Edineț, sediul central.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

            Preşedinte                                                                                                      Vladimir ȚURCAN

Chişinău, 12 septembrie 2019
DCC nr. 87
Dosarul nr. 128g/2019

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6109361  //   Vizitatori ieri: 1335  //   azi: 145  //   Online: 21
Acces rapid