Decizie Nr. 119 din 30.10.2018

Decizie nr. 119 din 30.10.2018 pentru sistarea procesului privind controlul constituționalității articolului 4 alin. (1) lit. h1) din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice


Subiectul Sesizării: Un grup de deputaţi din Parlamentul Republicii Moldova

Fişiere:
1. ro-d119201828a2018ro42061.pdf


Sesizări:


1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională pe 6 martie 2018, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie, 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicției constituționale, de către domnii deputați din Parlamentul Republicii Moldova Mihai Ghimpu, Lilian Carp, Petru Cosoi, Valerian Bejan, Roman Boțan, Ion Apostol, Ion Casian, Alina Zotea-Durnea și Ștefan Vlas, referitoare la controlul constituționalității articolului 4 alin. (1) lit. h1) din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice.

2. Autorii sesizării au susținut că dispozițiile contestate din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, care prevăd excluderea unor contracte de la procedura de achiziții publice, sunt contrare articolelor 8, 9 și 126 din Constituție.

3. Prin decizia Curții Constituționale din 29 martie 2018, sesizarea a fost declarată admisibilă, fără a se prejudeca fondul cauzei.

4. În procesul examinării sesizării, Curtea Constituțională a solicitat opiniile Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova, Guvernului și Consiliului Concurenței.

5. La  ședința plenară publică a Curții, autorii sesizării nu s-au prezentat. Parlamentul a fost reprezentat de către dl Valeriu Kuciuk, șef al Serviciului reprezentare la Curtea Constituțională și organele de drept din cadrul Direcţiei generale juridice a Secretariatului Parlamentului. Guvernul a fost reprezentat de către dl Eduard Serbenco, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, dl Sergiu Căinăreanu, șef al serviciului politici de reglementare a achizițiilor publice a Ministerului Finanțelor, și dl Gheorghe Zgherea, consultant principal în Direcția contencios și controlul legalității a Ministerului Finanțelor.

9. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 8

Respectarea dreptului internațional și a tratatelor internaționale

„(1) Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizației Națiunilor Unite și tratatele la care este parte, să-și bazeze relațiile cu alte state pe principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internațional.

(2) Intrarea în vigoare a unui tratat internațional conținând dispoziții contrare Constituției va trebui precedată de o revizuire a acesteia."

Articolul 9

Principiile fundamentale privind proprietatea

„(1) Proprietatea este publică și privată. Ea se constituie din bunuri materiale și intelectuale.

(2) Proprietatea nu poate fi folosită în detrimentul drepturilor, libertăților și demnității omului.

(3) Piața, libera inițiativă economică, concurența loială sunt factorii de bază ai economiei."

Articolul 126

Economia

„(1) Economia Republicii Moldova este economie de piață, de orientare socială, bazată pe proprietatea privată și pe proprietatea publică, antrenate în concurență liberă.

(2) Statul trebuie să asigure:

a) reglementarea activității economice și administrarea proprietății publice ce-i aparține în condițiile legii;

b) libertatea comerțului și activității de întreprinzător, protecția concurenței loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producție;

[...]"

10. Prevederile relevante ale Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice sunt următoarele:

În scopul transpunerii Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, parțial a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 94/65 din 28 martie 2014, şi a Directivei 89/665/CCE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse şi a contractelor publice de lucrări, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 395 din 30 decembrie 1989,

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articolul 4

Excepții

„(1) Prevederile prezentei legi nu se aplică: 

[...]

h1) contractelor încheiate de către Agenţia Servicii Publice care au ca obiect procurarea (contractarea) bunurilor, serviciilor sau a lucrărilor în vederea creării centrelor multifuncționale (ghișeelor unice de prestare a serviciilor publice). Regulamentul privind modalitatea de încheiere a contractelor respective se aprobă de fondatorul Agenției;

[...]"

1. Se sistează procesul pentru controlul constituționalității articolului 4 alin. (1) lit. h1) din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

24. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, ține de competența Curții Constituționale.

25. De asemenea, articolele 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicției constituționale îi conferă deputatului din Parlamentul Republicii Moldova prerogativa sesizării Curții Constituționale.

26. Curtea menționează că sesizarea contestă dispozițiile articolului 4 alin. (1) lit. h1) din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, care stabilesc excluderea de la procedurile de achiziții publice a contractelor încheiate de către Agenția Servicii Publice ce au ca obiect procurarea (contractarea) bunurilor, a serviciilor sau a lucrărilor în vederea creării centrelor multifuncționale (ghișeelor unice de prestare a serviciilor publice).

27. Curtea constată că, pe 26 iulie 2018, în procesul examinării sesizării, Parlamentul a adoptat Legea nr. 169 pentru modificarea Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice.

28. Potrivit articolului I pct. 6 al legii menționate, lit. h1) din alin. (1) al articolului 4 din Legea privind achizițiile publice a fost abrogată.

29. Curtea reține că, prin abrogarea prevederii contestate din articolul 4 alin. (1) din Legea privind achizițiile publice, sesizarea a rămas fără obiect.

30. Având în vedere argumentele suplimentare ale autorilor sesizării, argumente care nu justifică exercitarea controlului de constituționalitate în privința unor prevederi legale abrogate, Curtea dispune sistarea procesului în conformitate cu dispozițiile articolului 60 lit. d) din Codul jurisdicției constituționale.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 3937515  //   Vizitatori ieri: 2253  //   azi: 2411  //   Online: 8


Acces rapid