Decizie Nr. 77 din 09.07.2018

Decizia nr.77 din 09.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.89g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Statutul disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 409 din 7 iunie 2017


Subiectul Sesizării: Curtea de Apel Chişinău

Fişiere:
1. ro-d77201889g2018e66ef.pdf1. La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a punctelor 39, 69 și 70 din Statutul disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 409 din 7 iunie 2017, ridicată de către dl Vitalie Bîzgu, parte în dosarul nr. 3a-602/18, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

2. Excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituţională, pe 25 iunie 2018, de către un colegiu civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituţie, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016. 

A. Circumstanţele litigiului principal

3. Pe rolul Curții de Apel Chișinău se află apelul declarat de către dl Vitalie Bîzgu împotriva hotărârii judecătoriei Chișinău, sediul Centru, din 12 februarie 2018, prin care a fost respinsă ca nefondată cererea de chemare în judecată a acestuia împotriva Inspectoratului General de Poliție al MAI.  

4. În cadrul ședinței de judecată din 7 iunie 2018,  dl Vitalie Bîzgu a ridicat excepția de neconstituționalitate a punctelor 39, 69 și 70 din Statutul disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 409 din 7 iunie 2017.

5. Prin încheierea din aceeaşi dată, Curtea de Apel Chișinău a admis cererea privind ridicarea excepției de neconstituționalitate şi a dispus trimiterea sesizării către Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

6. Prevederile relevante ale Constituţiei sunt următoarele:

Articolul 20

Accesul liber la justiţie

„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie."         

Articolul 23

Dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle

„[...]

(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. În acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative."         

7.  Prevederile relevante ale Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 409 din 7 iunie 2017, sunt următoarele:

 „39. Se consideră abatere disciplinară fapta (acţiune sau inacţiune) funcţionarului săvârşită cu vinovăţie prin care au fost încălcate prevederile prezentului Statut disciplinar, ale actelor normative în vigoare, restrângerile, interdicţiile şi incompatibilităţile statuate de legislaţia în vigoare, ordinele şi dispoziţiile superiorilor, regulamentul intern sub a căror incidenţă se înscrie specificul funcţiei, precum şi cerinţele fişei postului deţinut.

[...]

69. Funcţionarul care urmează a fi audiat în cadrul anchetei de serviciu este în drept:

1) să solicite înlăturarea persoanei care efectuează ancheta de serviciu, la apariţia temeiurilor prevăzute în pct.57 al prezentului Statut disciplinar;

2) să prezinte persoanei care efectuează ancheta de serviciu probele pe care le consideră necesare, în vederea demonstrării nevinovăţiei sale sau care pot influenţa la aplicarea unei sancţiuni disciplinare mai blânde;

3) să conteste acţiunile persoanei care efectuează ancheta de serviciu şi deciziile adoptate în cadrul acesteia la conducătorul subdiviziunii care a dispus efectuarea anchetei de serviciu, iar, după caz, la conducătorul ierarhic superior.

70. La finalizarea anchetei de serviciu, persoana sancţionată disciplinar, în baza unei cereri scrise înaintate pe numele persoanei care a dispus desfăşurarea anchetei de serviciu, este în drept să ia cunoştinţă de ordinul şi materialele anchetei, cu respectarea legislaţiei privind secretul de stat şi protecţia datelor cu caracter personal. Cererea se anexează la materiale anchetei de serviciu.

[...]"

1. Se declară inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a punctelor 39, 69 și 70 din Statutul disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 409 din 7 iunie 2017, ridicată de către dl Vitalie Bîzgu, parte în dosarul nr. 3a-602/18, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

10. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

11. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității hotărârilor Guvernului, în prezenta cauză a Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 409 din 7 iunie 2017, ține de competența Curții Constituționale.

12. Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de către dl Vitalie Bîzgu, parte în dosarul nr. 3a-602/18, pendinte la Curtea de Apel Chișinău. Sesizarea este formulată de către un subiect abilitat cu acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016.

13. Curtea reține că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie punctele 39, 69 și 70 din Statutul disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 409 din 7 iunie 2017, care definesc noțiunea de abatere disciplinară și care reglementează drepturile funcționarului audiat în cadrul anchetei de serviciu.

14. Curtea observă că autorul excepției pretinde că dispozițiile legale contestate nu sunt clare și contravin principiilor unui proces echitabil.

15. Curtea subliniază că, potrivit articolului 24 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi articolului 39 din Codul jurisdicţiei constituţionale, sesizarea trebuie să fie motivată și să descrie obiectul şi circumstanțele pe care subiectul îşi bazează cerinţele.

16. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că aceasta nu este motivată, iar autorul acesteia este nemulțumit, în realitate, de modul în care au fost aplicate dispozițiile punctelor 39, 69 și 70 din Statutul disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne de către persoana care a efectuat ancheta de serviciu şi conducătorul subdiviziunii care a dispus iniţierea acesteia.

17. Curtea reține că raporturile juridice de muncă trebuie să se desfășoare într-un cadru legal, pentru a fi respectate drepturile și îndatoririle, precum și interesele legitime ale ambelor părți. În acest cadru, cercetarea disciplinară prealabilă aplicării sancțiunii contribuie în mare măsură la prevenirea unor măsuri abuzive, nelegale sau nefondate, dispuse de angajator, profitând de situația sa dominantă.

18. Cu privire la câmpul de aplicare al principiilor unui proces echitabil, Curtea amintește că prin hotărârea din 23 iunie 1981, pronunțată în cauza Le Compte, Van Leuven și De Meyere v. Belgia, §51, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat că procedurile disciplinare intră sub incidenţa articolului 6 § 1 din Convenție în materie de echitate a procesului și de soluţionare a cauzei într-un termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială.

19. Totodată, Curtea Europeană a menționat că, atunci când autoritățile publice învestite cu atribuții de cercetare a abaterilor disciplinare și de sancționare a acestora nu îndeplinesc exigențele unei instanțe independente și imparțiale, legislația statului trebuie să permită accesul la o instanţă judecătorească care prezintă toate garanţiile prevăzute de articolul 6 din Convenție (Frankowicz v. Polonia, 16 decembrie 2008, § 60, şi Chaudet v. Franţa, 29 octombrie 2009, § 36).

20. Curtea Europeană a arătat în cauza De Geouffre de la Pradelle v. Franța (16 decembrie 1992, § 34) faptul că este necesar ca legislația națională să asigure fiecărei persoane „o posibilitate clară și concretă de a contesta un act ce constituie o ingerință în drepturile sale".

21. Astfel, Curtea menționează că, potrivit cadrului legal existent, actul de aplicare a unei sancţiuni disciplinare nu este exclus de la controlul judecătoresc. La sesizarea părţii interesate, instanţa de judecată trebuie să se pronunţe cu privire la legalitatea sancţiunii aplicate.

22. De asemenea, Curtea constată că, potrivit punctului 101 din Statutul disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, funcţionarul sancţionat este în drept să conteste legalitatea ordinului de aplicare a sancţiunii disciplinare la instanţa competentă de contencios administrativ, în condiţiile legii. Aceste dispoziții ale legii reprezintă o reiterare a prevederilor constituționale ale articolului 53, potrivit cărora persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului şi repararea pagubei.

23. Totodată, Curtea menționează că eventualele greșeli de aplicare a legii pe parcursul desfăşurării anchetei de serviciu nu pot constitui motive de neconstituționalitate a dispozițiilor de lege criticate și, prin urmare, nu intră sub incidența controlului de constituționalitate exercitat de către Curte, ci sunt de competența instanței de judecată, care are prerogativa de a interpreta faptele care constituie abateri disciplinare și de a analiza în mod efectiv sancțiunea contestată cu respectarea garanțiilor dreptului la un proces echitabil.

24. Din analiza conținutului normativ al dispozițiilor punctelor 39, 69 și 70 din Statutul disciplinar al funcţionarului public cu statut special, Curtea reține că aceste texte prevăd ce fapte săvârșite de funcţionarul public cu statut special constituie abateri disciplinare și ce drepturi are acesta în cadrul anchetei de serviciu. Cu privire la critica de neconstituționalitate a acestor prevederi, formulată din perspectiva unei lipse de claritate şi previzibilitate, Curtea constată că aceasta este nefondată.

25. În cauza de față, Curtea observă că dispozițiile de lege criticate prevăd suficient de clar că faptele (acţiune sau inacţiune ale) funcţionarului săvârşite cu vinovăţie, prin care au fost încălcate prevederile Statutului disciplinar, ale actelor normative în vigoare, restrângerile, interdicţiile şi incompatibilităţile stabilite de legislaţia în vigoare, ordinele şi dispoziţiile superiorilor, regulamentul intern, sub a căror incidenţă se înscrie specificul funcţiei, precum şi cerinţele fişei postului deţinut constituie abateri disciplinare, că funcţionarul public cu statut special are anumite drepturi în cadrul anchetei de serviciu și că la finalizarea anchetei de serviciu, persoana sancţionată disciplinar, în baza unei cereri scrise, înaintate pe numele persoanei care a dispus desfăşurarea anchetei de serviciu, este în drept să ia cunoştinţă de ordinul şi materialele anchetei.

26. Astfel, Curtea menționează că prevederile legale criticate au un conținut normativ clar și precis pentru a putea fi aplicate și oferă suficiente repere pentru ca destinatarul acestora - în cazul de față, funcţionarul public cu statut special - să înţeleagă sensul lor, să îşi adapteze conduita şi să aibă reprezentarea corectă a derulării procedurii disciplinare.

27. Prin urmare, Curtea reține că legislația în vigoare prevede suficiente garanții jurisdicţionale împotriva arbitrariului unei autorități publice, care are competența de a cerceta abaterile disciplinare, prin reglementarea posibilității contestării actului de aplicare a unei sancţiuni disciplinare și constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate este nefondată.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 3947838  //   Vizitatori ieri: 2784  //   azi: 1935  //   Online: 0


Acces rapid