Decizia nr. 76 din 09.07.2018

Decizia nr.76 din 9 iulie 2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 88g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 16 alin. (1) și 61 alin. (1) lit. b) din Codul de executare (termenul de prescripție pentru prezentarea titlului executoriu spre executare)


Subiectul sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, judecător Iraida Secrieru; Alexandru Buga, reprezentantul părții în dosar


Decizia:
1. ro-d76201888g2018roe59c4.pdf
2. ro-d76201888g2018ru80616.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 88g/2018
privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 16 alin. (1) și 61 alin. (1) lit. b) din Codul de executare
(termenul de prescripție pentru prezentarea titlului executoriu spre executare)

CHIŞINĂU
9 iulie 2018

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dlui Mihai POALELUNGI, președinte,
dlui Aurel BĂIEȘU,
dlui Igor DOLEA,
dlui Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dlui Marcel Lupu, grefier,

Având în vedere sesizarea depusă la 22 iunie 2018,
Înregistrată la aceeași dată,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe data de 9 iulie 2018 în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie:

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 16 alin. (1) și 61 alin. (1) lit. b) din Codul de executare al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 443 din 24 decembrie 2004, ridicată de către dl Alexandru Buga, reprezentantul părții în dosarul nr. 25-110/2018, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituţionalitate a fost depusă la Curtea Constituțională pe 22 iunie 2018 de către dna judecător Iraida Secrieru de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

A. Circumstanțele litigiului principal

3. Pe 27 aprilie 2018, Combinatul „Liman" al Agenției Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne a depus la executorul judecătoresc o cerere prin care a solicitat intentarea procedurii de executare în baza unui titlu executoriu din 2 iulie 2007. Executorul judecătoresc a refuzat intentarea procedurii de executare din cauză că titlul executoriu a fost prezentat tardiv.

4. Pe 14 mai 2018, Combinatul „Liman" al Agenției Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne a depus la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, o cerere prin care a contestat refuzul executorului judecătoresc de a intenta procedura de executare.

5. În cadrul ședinței de judecată, dl Alexandru Buga, reprezentantul Combinatului „Liman", a ridicat excepția de neconstituționalitate a articolelor 16 alin. (1) și 61 alin. (1) lit. b) din Codul de executare, care stabilesc că executorul judecătoresc poate refuza intentarea procedurii de executare în cazul expirării termenului de prescripție pentru prezentarea titlului executoriu.

6. Prin încheierea din 20 iunie 2018, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea la Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

B. Legislația pertinentă

7. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 46
Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia

„(1) Dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului sunt garantate.

[...]"

Articolul 120
Caracterul obligatoriu al sentințelor și al altor hotărâri judecătorești definitive

„Este obligatorie respectarea sentințelor și a altor hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești, precum și colaborarea solicitată de acestea în timpul procesului, al executării sentințelor și a altor hotărârii judecătorești definitive."

8. Prevederile relevante ale Codului de executare al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 443 din 24 decembrie 2004, sunt următoarele:

Articolul 16
Termenele de prezentare a documentelor executorii spre executare

„(1) Titlul executoriu poate fi prezentat spre executare în decursul a 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești în al cărei temei a fost emis, dacă legea nu prevede altfel.

[...]"

Articolul 18
Repunerea în termen

„(1) Creditorul care a omis termenul de prezentare a documentului executoriu spre executare poate fi repus în termen de către instanța de judecată.

(2) Cererea de repunere în termen se depune la instanța de judecată de la locul de executare, cu anexarea probelor care dovedesc imposibilitatea prezentării în termen a documentului executoriu spre executare.

(3) Cererea se examinează în ședință de judecată, cu înștiințarea prealabilă a părților despre locul, data și ora examinării. Neprezentarea lor însă nu împiedică examinarea cererii.

(4) Încheierea privind cererea de repunere în termen poate fi atacată cu recurs."

Articolul 61
Refuzul de a intenta procedura de executare

„(1) Executorul judecătoresc poate refuza intentarea procedurii de executare dacă:

[...]

b) termenul de prezentare a documentului spre executare a expirat;

[...]"

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului sesizării

9. În motivarea sesizării, autorul susține că stabilirea termenului de prescripție pentru prezentarea titlului executoriu spre executare este contrară dreptului la un proces echitabil, pentru că hotărârea judecătorească devine inoperantă pentru creditor după expirarea termenului de trei ani de la data când a rămas definitivă, astfel limitându-se și dreptul de proprietate al creditorului.

10. Prin urmare, în opinia autorului sesizării, articolele 16 alin. (1) și 61 alin. (1) lit. b) din Codul de executare, care prevăd că executorul judecătoresc poate refuza intentarea procedurii de executare în cazul expirării termenului de prescripție pentru prezentarea titlului executoriu, sunt contrare articolelor 4, 8, 9, 20, 46 și 54 din Constituție.

B. Aprecierea Curții

11. Examinând admisibilitatea sesizării, Curtea constată următoarele.

12. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Codului de executare al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 443 din 24 decembrie 2004, ține de competența Curții Constituționale.

13. Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de către dl Alexandru Buga, reprezentantul părții în dosarul nr. 25-110/2018, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Sesizarea este formulată de către un subiect abilitat cu acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016.

14. Curtea reține că obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie articolele 16 alin. (1) și 61 alin. (1) lit. b) din Codul de executare, în baza cărora executorul judecătoresc poate refuza intentarea procedurii de executare în cazul expirării termenului de prescripție de trei ani pentru prezentarea titlului executoriu spre executare.

15. Deși autorul excepției de neconstituționalitate a invocat mai multe norme din Constituție, Curtea reține că, în motivarea sesizării, acesta a susținut în esență că stabilirea unui termen de prescripție pentru prezentarea titlului executoriu încalcă dreptul la un proces echitabil și dreptul de proprietate al creditorului.

16. Curtea reamintește că dreptul la executarea unei hotărâri judecătorești constituie parte integrantă a dreptului de acces la justiție (Hotărârea nr. 1 din 15 ianuarie 2013, § 60).

17. De asemenea, și Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut, cu titlu de principiu, că dreptul la un proces echitabil ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică a unui stat ar permite ca o hotărâre judecătorească definitivă şi obligatorie să rămână inoperantă, în detrimentul unei părți a procesului (Immobiliare Saffi v. Italia, 28 iulie 1999, § 63; Şandor v. România, 24 martie 2005, § 23). Totuși, Curtea Europeană a menționat că dreptul la executarea hotărârilor judecătorești definitive nu poate obliga un stat să pună în executare fiecare hotărâre cu caracter civil indiferent de felul acesteia și de împrejurări. În schimb, autoritățile trebuie să dispună de un arsenal juridic adecvat și suficient pentru a asigura respectarea obligațiilor pozitive care le revin (Topciov v. România (dec.), 15 iunie 2006).

18. Potrivit jurisprudenței Curții Europene, creditorul trebuie să acționeze cu o anumită diligență pentru a asigura executarea în cauzele civile. Acestuia îi revine sarcina de a se folosi de mijloacele puse la dispoziția sa de legislația națională şi de a apela, la nevoie, la autoritatea publică pentru a-l asista la executare (Ciprova v. Republica Cehă (dec.), 22 martie 2005). Acest fapt presupune respectarea procedurii şi a termenelor prevăzute de dreptul intern (Stanca Popescu v. România, 7 iulie 2009, §78).

19. Astfel, examinând prevederile Codului de executare, Curtea constată că legislatorul a pus la dispoziția creditorului suficiente mecanisme și garanții pentru asigurarea executării hotărârilor judecătorești definitive. Totuși, având în vedere principiul disponibilității în procesul civil și interesul creditorului în executarea hotărârii judecătorești, acesta din urmă trebuie să acționeze cu diligență pentru exercitarea dreptului de a cere executarea silită. De altfel, Curtea reține că obligația persoanelor de a-și exercita drepturile procedurale civile în termenele stabilite de lege dau conținut ordinii de drept, astfel asigurându-se certitudinea și securitatea raporturilor juridice.

20. De asemenea, Curtea constată că, pentru creditorii care s-au aflat în imposibilitatea de a prezenta documentul executoriu spre executare din motive întemeiate, articolul 18 din Codul de executare conține o normă de salvgardare de la perimarea dreptului de a cere executarea silită. Astfel, potrivit acestui articol, creditorul care a omis termenul de prezentare a documentului executoriu spre executare poate fi repus în termen de către instanța de judecată.

21. Având în vedere cele menționate, Curtea reține că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

Din aceste motive, în baza articolului 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a articolelor 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituţionalitate a articolelor 16 alin. (1) și 61 alin. (1) lit. b) din Codul de executare al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 443 din 24 decembrie 2004, ridicată de către dl Alexandru Buga, reprezentantul părții în dosarul nr. 25-110/2018, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președinte                       Mihai POALELUNGI

Chișinău, 9 iulie 2018
DCC nr. 76
Dosarul nr. 88/G

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4333192  //   Vizitatori ieri: 3286  //   azi: 1304  //   Online: 149
Acces rapid