Decizie Nr. 38 din 08.05.2018

Decizia nr.38 din 08.05.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 45g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 126 din Codul penal (stabilirea proporțiilor mari și deosebit de mari)


Subiectul Sesizării: Curtea de Apel Bălți

Fişiere:
1. ro-d38201845g2018ro164ec.pdf
2. ro-d38201845g2018ru857d1.pdf


Sesizări:


1. La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „în vigoare la momentul săvârșirii faptei" din articolul 126 din Codul penal, ridicată de către dl avocat Constantin Tănase, în dosarul nr. 21cr-48/2018, pendinte la Curtea de Apel Bălți.

2. Excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituţională pe 26 aprilie 2018, de către judecătorul Svetlana Șleahtițki de la Curtea de Apel Bălți, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituţie, așa cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016.

A. Circumstanţele litigiului principal

3. Pe rolul Curții de Apel Bălți se află în examinare recursul împotriva încheierii Judecătoriei Soroca privind reducerea sancțiunii aplicate Marinei Gherasimova, condamnată pentru comiterea infracţiunii prevăzute la articolul 332 alin. (1) din Codul penal.

4. În cadrul şedinţei de judecată din 11 aprilie 2018, dl avocat Constantin Tănase, care reprezintă interesele Marinei Gherasimova, a ridicat excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „în vigoare la momentul săvârșirii faptei" din articolul 126 din Codul penal.

5. Prin încheierea din aceeaşi dată, instanţa a admis cererea privind ridicarea excepției de neconstituționalitate şi a dispus trimiterea sesizării către Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

6. Prevederile relevante ale Constituţiei sunt următoarele:

Articolul 22

Neretroactivitatea legii

„Nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau omisiuni care, în momentul comiterii, nu constituiau un act delictuos. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsă mai aspră decât cea care era aplicabilă în momentul comiterii actului delictuos."

7. Prevederile relevante ale Codului penal sunt următoarele:

Articolul 126

Proporţii deosebit de mari, proporţii mari, daune considerabile şi daune esenţiale

  „(1) Se consideră proporții mari valoarea bunurilor sustrase, dobândite, primite, fabricate, distruse, utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane, care depăşeşte 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârşirii faptei.

(11) Se consideră proporţii deosebit de mari valoarea bunurilor sustrase, dobândite, primite, fabricate, distruse, utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane, care depăşeşte 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârşirii faptei.

(2) Caracterul considerabil sau esenţial al daunei cauzate se stabileşte luându-se în considerare valoarea, cantitatea şi însemnătatea bunurilor pentru victimă, starea materială şi venitul acesteia, existenţa persoanelor întreţinute, alte circumstanţe care influenţează esenţial asupra stării materiale a victimei, iar în cazul prejudicierii drepturilor şi intereselor ocrotite de lege - gradul lezării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului."

1. Se declară inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a sintagmei „în vigoare la momentul săvârșirii faptei” din articolul 126 din Codul penal, ridicată de către dl avocat Constantin Tănase, în dosarul nr. 21cr-48/2018, pendinte la Curtea de Apel Bălți.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

9. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

10. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Codului penal, ține de competența Curții Constituționale.

11. Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate, ridicată de către dl avocat Constantin Tănase, în dosarul nr. 21cr-48/2018, pendinte la Curtea de Apel Bălți, este formulată de către subiectul abilitat cu acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituţie, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016.

12. Curtea reține că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie sintagma „în vigoare la momentul săvârșirii faptei" din articolul 126 din Codul penal.

13. Curtea observă că autorul excepției de neconstituționalitate susține că dispozițiile legale contestate încalcă articolul 22 din Constituție, potrivit căruia nimeni nu poate fi condamnat pentru acţiuni sau omisiuni care, în momentul comiterii lor, nu constituiau un act delictuos. De asemenea, nu poate fi aplicată nici o pedeapsă mai aspră decât cea care era aplicabilă în momentul comiterii actului delictuos.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea subliniază că principiul activității legii penale în timp presupune, ca regulă generală, aplicarea legii penale în cazul tuturor infracțiunilor săvârșite în perioada în care aceasta este în vigoare. Acest principiu este indisolubil legat de principiul legalității. Principiul legalității cunoaște excepții, cum ar fi aplicarea retroactivă a legii penale mai favorabile sau principiul mitior lex, potrivit căruia în situațiile determinate de succesiunea legilor penale este aplicabilă legea penală mai favorabilă.

15. Astfel, în conformitate cu articolul 8 din Codul penal, caracterul infracţional al faptei şi pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvârşirii faptei, iar potrivit articolului 10 alin. (2) din Codul penal, legea penală care înăspreşte pedeapsa sau înrăutăţeşte situaţia persoanei vinovate de săvârşirea unei infracţiuni nu are efect retroactiv.

16. Curtea menționează că dispoziţiile criticate au mai fost supuse controlului de constituţionalitate în raport cu aceleaşi prevederi constituţionale. Astfel, prin Decizia nr. 2 din 19 ianuarie 2017, Curtea s-a pronunţat în privința constituţionalităţii sintagmei „în vigoare la momentul săvârșirii faptei" din articolul 126 din Codul penal.

17. În Decizia menționată supra Curtea a reținut că momentul în funcție de care se stabilește cuantumul proporțiilor mari și deosebit de mari nu creează incertitudini (§ 23).

18. De asemenea, în paragraful 27 al acestei Decizii, Curtea a subliniat că efectul retroactiv al legii penale ţine de aplicabilitatea noii legi penale mai favorabile în raport cu legea anterioară. O eventuală problemă de aplicare a legii mai favorabile de către instanțele de drept comun nu ține de competența Curții Constituționale în cazurile din categoria din care face parte prezenta cauză.

19. Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, atât considerentele, cât şi soluţia deciziei menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

20. Prin urmare, Curtea reține că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate nu întrunește condițiile de admisibilitate și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 3948711  //   Vizitatori ieri: 2784  //   azi: 2711  //   Online: 36


Acces rapid