Decizia nr. 33 din 29.03.2018

Decizia nr.33 din 29.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.153a/2017privind controlul constituționalității articolelor 4394 litera b) și 4396 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24 octombrie 2008 (demolarea construcțiilor neautorizate ca măsură de siguranță)


Subiectul sesizării: deputat, Petru Porcescu


Decizia:
1. ro-d33s153a2017roc3379.pdf
2. ro-d33s153a2017ru92b9e.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 153a/2017
privind controlul constituționalității articolelor 4394 litera b) și 4396 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24 octombrie 2008
(demolarea construcțiilor neautorizate ca măsură de siguranță)

CHIŞINĂU
29 martie 2018

Curtea Constituțională, judecând în componența:

Dlui Mihai POALELUNGI, președinte,
Dlui Aurel BĂIEȘU,
Dlui Igor DOLEA,
Dlui Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dlui Vasili Oprea, grefier,

Având în vedere sesizarea depusă la 29 noiembrie 2017,
Înregistrată la aceeași dată,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând la 29 martie 2018 în camera de consiliu,

Pronunţă următoarea decizie:

ÎN FAPT

1. Pe 29 noiembrie 2017 deputatul Petru Porcescu i-a adresat Curții Constituționale o sesizare privind controlul constituționalității articolelor 4394 litera b) și 4396 din Codul contravențional.

A.  Motivele sesizării

2. Motivele sesizării, așa cum au fost expuse de autorul sesizării, pot fi rezumate după cum urmează.

3. Pe 24 octombrie 2008 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Codul contravențional.

4. Prin Legea nr. 208 din 17 noiembrie 2016 privind modificarea și completarea Codului contravențional, Parlamentul a adoptat, între altele, articolele 4394 [Măsurile de siguranță] și 4396 [Demolarea construcțiilor neautorizate și defrișarea arborilor și arbuștilor].

5. Articolul 4394 din Codul contravențional conține reglementări privind scopul și tipurile măsurilor de siguranță, iar articolul 4396 conține condițiile aplicării măsurii de siguranță a demolării construcțiilor neautorizate și a defrișării arborilor și arbuștilor.

6. Autorul sesizării pretinde că prevederile legale contestate sunt contrare articolelor 22 și 23 alin. (2) din Constituție.

B. Legislația pertinentă

7. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 22
Neretroactivitatea legii

„Nimeni nu va fi condamnat pentru acțiuni sau omisiuni care, în momentul comiterii, nu constituiau un act delictuos. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsă mai aspră decât cea care era aplicabilă în momentul comiterii actului delictuos."

Articolul 23
Dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle

„[...]

(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle. În acest scop statul publică și face accesibile toate legile și alte acte normative."

8. Prevederile relevante ale Codului contravențional sunt următoarele:

Articolul 395
Competența instanței de judecată

„(1) Instanța judecă:

[...]

d) cauzele contravenționale în care agentul constatator, procurorul propun aplicarea unei măsuri de siguranță dintre cele care urmează:

[...]

- demolarea construcției neautorizate și defrișarea arborilor și arbuștilor;

[...]"

Articolul 4394
Măsurile de siguranță

„În procesul contravențional, în scopul înlăturării consecințelor faptei, a unui pericol ori pentru prevenirea săvârșirii faptelor contravenționale prevăzute de prezentul cod, chiar dacă nu sunt întrunite condițiile de tragere la răspundere contravențională, se poate aplica una sau mai multe din următoarele măsuri de siguranță:

„[...]

b) demolarea construcțiilor neautorizate și/sau defrișarea arborilor și arbuștilor;

[...]"

Articolul 4396
Demolarea construcțiilor neautorizate și defrișarea arborilor și arbuștilor

„(1) Demolarea construcțiilor neautorizate se aplică în cazul faptelor prevăzute la art.116, 134, 168, 178, 179 și 226 și atrage, după caz, remedierea construcțiilor afectate în urma intervențiilor neautorizate.

(2) Defrișarea arborilor și arbuștilor se aplică în cazul contravenției prevăzute la art.168.

(3) Demolarea construcțiilor neautorizate și defrișarea arborilor și arbuștilor se dispun de către instanța de judecată și pot fi aplicate chiar dacă este înlăturată răspunderea contravențională în temeiul art.26 sau procesul contravențional a încetat în temeiul art.441 alin.(1) lit. f).

(4) Demolarea construcțiilor neautorizate și defrișarea arborilor și arbuștilor se execută de către contravenient pe cont propriu sau de către autoritățile administrației publice locale din contul proprietarului.

(5) Modul de demolare a construcțiilor neautorizate și de defrișare a arborilor și arbuștilor se stabilește de către Guvern."

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului sesizării

9. În motivarea sesizării, autorul susține că măsura de siguranță a demolării construcțiilor neautorizate constituie, în virtutea gravității sale, o sancțiune penală complementară, care se aplică de către instanța de judecată în mod retroactiv.

10. De asemenea, autorul sesizării pretinde că prevederile articolelor 4394 lit. b) și 4396 din Codul contravențional sunt neclare, vagi și imprevizibile, deoarece nu cuprind condițiile aplicării măsurii de siguranță a demolării construcțiilor neautorizate.

11. Mai mult, autorul sesizării invocă faptul că instanța de judecată aplică măsura de siguranță a demolării construcțiilor neautorizate din oficiu și în lipsa unei motivări, ignorând prin aceasta dispozițiile care garantează echitatea și contradictorialitatea procesului penal.

12. Potrivit autorului sesizării, dispozițiile articolelor 4394 lit. b) și 4396 din Codul contravențional sunt contrare prevederilor articolelor 22 și 23 alin. (2) din Constituție.

B. Aprecierea Curții

13. Examinând sesizarea sub aspectul admisibilității, Curtea constată următoarele.

14. Curtea reține că, în baza articolului 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, a articolului 4 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a articolului 4 alin. (1) lit. a) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea exercită, la sesizare, controlul constituționalității legilor.

15. Curtea menționează că articolele 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicției constituționale îi acordă deputatului Parlamentului Republicii Moldova prerogativa de a sesiza Curtea Constituțională.

16. Curtea observă că, deși autorul sesizării solicită controlul constituționalității prevederilor articolelor 4394 lit. b) și 4396 din Codul contravențional în integralitatea lor, din conținutul sesizării rezultă că obiectul acesteia îl constituie doar dispozițiile articolului 4394 alin. (1) lit. b) teza I, care reglementează măsura de siguranță a demolării construcțiilor neautorizate, precum și prevederile articolului 4396 referitoare la condițiile aplicării măsurii de siguranță a demolării construcțiilor neautorizate.

17. În opinia autorului sesizării, textele de lege criticate contravin dispozițiilor articolului 22 din Constituție, articol care stabilește neretroactivitatea legilor care pedepsesc delictele, și ale articolului 23 alin.(2) privind dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle.

18. Examinând sesizarea, Curtea reține că textele de lege contestate reglementează măsura de siguranță a demolării construcțiilor neautorizate, măsură aplicabilă în cazul comiterii unor contravenții din domeniul protecției mediului, construcțiilor, energeticii, gospodăriei comunale, locuințelor și amenajării teritoriului [art.116, 134, 168, 178, 179 și 226 din Codul contravențional].

19. Deși măsura demolării construcțiilor neautorizate este aplicabilă în cazul comiterii acestor contravenții, incidența ei nu este determinată de existența răspunderii contravenționale pentru fapta săvârșită, ci de existența stării de pericol relevată de acea faptă.

20. În acest sens, Curtea reține că demolarea construcțiilor neautorizate este aplicabilă chiar dacă este înlăturată răspunderea contravențională în baza articolului 26 [Înlăturarea răspunderii contravenționale] sau dacă este încetat procesul contravențional în baza articolului 441 alin. (1) lit. f) [încetarea procesului contravențional în cazul când nu este identificat făptuitorul, iar termenul prescripției tragerii la răspundere contravențională a expirat].

21. Astfel, Curtea constată că demolarea construcției neautorizate nu are ca scop pedepsirea contravențională a vinovatului, ci asigurarea ordinii publice prin prevenirea consecințelor negative în cazul unor construcții realizate cu nerespectarea prevederilor legii.

22. Cu privire la condițiile aplicării măsurii de siguranță a demolării construcțiilor neautorizate, Curtea constată că, potrivit articolului 395 alin. (1) pct. 1) lit. d) teza a II-a din Codul contravențional, instanța de judecată este cea care trebuie să aplice prevederile privind demolarea construcțiilor neautorizate.

23. Astfel, fiind o problemă care ține de competența exclusivă a instanțelor de judecată, demolarea construcțiilor neautorizate se dispune la finalul unui proces judiciar, în cadrul căruia contravenientul își poate exercita neîngrădit toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul contravențional, beneficiind, pe această cale, de garanțiile unui proces echitabil.

24. Din această perspectivă, Curtea constată că nu pot fi reținute susținerile autorului sesizării privind pretinsa încălcare a dreptului la un proces echitabil. Totodată, nu pot fi reținute nici susținerile privind încălcarea dispozițiilor art. 23 alin. (2) din Constituție, referitoare la dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle.

25. Pe de altă parte, în privința opiniei autorului sesizării privind pretinsa aplicare retroactivă a măsurii de siguranță a demolării construcțiilor neautorizate, Curtea observă că autorul sesizării nu a motivat incidența normei constituționale de la articolul 22 în cazul dispozițiilor contestate. Simpla trimitere la un text din Constituție fără explicarea pretinsei neconformități cu prevederile legale contestate nu constituie un argument.

26. Curtea a menționat în jurisprudența sa că dacă ar proceda la examinarea sesizării formulate într-o asemenea manieră eliptică, ea s-ar substitui autorilor acesteia în formularea unor critici de neconstituționalitate, fapt care ar echivala cu un control efectuat din oficiu, în ciuda prevederilor articolului 24 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și ale articolului 39 din Codul jurisdicției constituționale (DCC nr. 44 din 22 mai 2017, § 19; DCC nr. 52 din 27 iunie 2017, § 28; DCC nr. 116 din 15 decembrie 2017, § 23).

27. Așadar, în baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea este inadmisibilă și nu poate fi acceptată pentru examinarea sa în fond.

Din aceste motive, în baza articolului 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a articolelor 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E:

1. Se declară inadmisibilă sesizarea dlui Petru Porcescu, deputat în Parlament, privind controlul constituționalității articolelor 4394 litera b) teza I și 4396 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24 octombrie 2008.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președinte                     Mihai POALELUNGI

Chișinău, 29 martie 2018
DCC nr. 33
Dosarul 153a/2017

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4856306  //   Vizitatori ieri: 3001  //   azi: 735  //   Online: 7
Acces rapid