Decizia nr. 26 din 29.03.2018

Decizia nr.26 din 29.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 21g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a art. 5 alin. (3) din Legea privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești (încasarea creanței ca urmare a constatării încălcării dreptului la executare într-un termen rezonabil a hotărârii judecătorești)


Subiectul Sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, judecător Oxana Parfeni, avocat Mihail Cojocaru

Fişiere:
1. ro-d26201821g201864a15.pdf
2. ro-d26201821g2018ru138d4.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 21g/2018
privind excepția de neconstituționalitate a art. 5 alin. (3) din Legea privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești
(încasarea creanței ca urmare a constatării încălcării dreptului la executare într-un termen rezonabil a hotărârii judecătorești)

CHIŞINĂU
29 martie 2018

Curtea Constituțională, pronunțându-se în componența:

Dlui Mihai POALELUNGI, președinte,
Dlui Aurel BĂIEŞU,
Dlui Igor DOLEA,
Dlui Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dlui Marcel Lupu, grefier,

Având în vedere sesizarea depusă la 12 februarie 2018,
Înregistrată la aceeași dată,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând la 29 martie 2018 în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie:

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a articolului 5 alin. (3) din Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești (în continuare, Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011), ridicată de către avocatul Mihail Cojocaru, în dosarul nr. 2-4505/2017, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

2. Excepţia de neconstituţionalitate a fost depusă la Curtea Constituțională, pe 12 februarie 2018, de către judecătorul Oxana Parfeni de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în baza articolului 135 alin. (1) lit.a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016.

A. Circumstanțele litigiului principal

3. Pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, se află acțiunea înaintată de către dl V. Anestiadi împotriva Ministerului Justiției, prin care a solicitat constatarea încălcării dreptului la executare într-un termen rezonabil a hotărârii judecătorești, constatarea încălcării dreptului de proprietate și repararea prejudiciului, în conformitate cu mecanismul prevăzut de Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011.

4. În ședința de judecată, avocatul Mihail Cojocaru a depus o cerere privind ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate a art. 5 alin. (3) din Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011.

5. Prin încheierea din 12 februarie 2018, instanța de judecată a dispus ridicarea excepției de neconstituționalitate și trimiterea sesizării la Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

B. Legislația pertinentă

6. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 20
Accesul liber la justiție

„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele sale legitime.

[...]"

Articolul 46
Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia

(1) Dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului sunt garantate.

[...]"

7. Dispozițiile relevante ale Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești sunt următoarele:

Articolul 5
Hotărârea judecătorească

(1) În urma constatării faptului că a fost încălcat dreptul la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau dreptul la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești, instanța de judecată decide asupra acordării unei satisfacții echitabile de la bugetul de stat în contul reparării prejudiciului moral, material, precum şi a costurilor şi a cheltuielilor de judecată.

(2) La constatarea încălcării dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești, instanța de judecată poate decide că simpla constatare a încălcării dreptului reprezintă prin sine o satisfacție echitabilă pentru prejudiciul moral.

(3) Instanța de judecată nu poate dispune încasarea sumei creanței ca urmare a constatării faptului că a fost încălcat dreptul la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești.

[...]"

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate

8. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul susține că prevederile contestate, potrivit cărora instanța de judecată nu poate dispune încasarea sumei creanței ca urmare a constatării încălcării dreptului la executare într-un termen rezonabil a hotărârii judecătorești, privează persoana de posibilitatea recuperării creanței dobândite în baza unei hotărâri judecătorești definitive, încălcându-i-se dreptul la un proces echitabil și dreptul de proprietate.

9. Potrivit autorului excepției de neconstituţionalitate, prevederile contestate contravin articolelor 1 alin. (3), 4, 7, 9 alin. (2), 15, 16 alin. (1), 20, 46, 54, 120 și 127 din Constituție.

B. Aprecierea Curții

10. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

11. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în speță a Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești, ține de competența Curții Constituționale.

12. Curtea constată că sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate, ridicată de avocatul Mihail Cojocaru în dosarul nr. 2-4505/2017, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, este formulată de către subiectul abilitat cu acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituție, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016.

13. Curtea reține că obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile articolului 5 alineatul (3) din Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011, potrivit cărora instanța de judecată nu poate dispune încasarea sumei creanței ca urmare a constatării faptului că a fost încălcat dreptul la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești.

14. Curtea observă că autorul excepției de neconstituționalitate susține că prevederile contestate încalcă dreptul la un proces echitabil și dreptul de proprietate.

15. Curtea reamintește că în jurisprudența sa constantă a stabilit că dreptul la executarea unei hotărâri judecătorești constituie parte integrantă a dreptului de acces la justiție (Hotărârea nr. 1 din 15 ianuarie 2013, § 60).

16. De asemenea, și Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut, cu titlu de principiu, că dreptul la un proces echitabil ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică a unui stat ar permite ca o hotărâre judecătorească definitivă şi obligatorie să rămână inoperabilă, în detrimentul unei părți a procesului (Immobiliare Saffi v. Italia, 28 iulie 1999, § 63; Şandor v. România, 24 martie 2005, § 23).

17. În același timp, Curtea Europeană a menționat că dreptul de acces la justiție nu poate obliga un stat să dispună executarea fiecărei hotărâri cu caracter civil, indiferent de circumstanțe. Atunci când autoritățile sunt obligate să execute o hotărâre judecătorească și omit acest fapt, poate fi angajată răspunderea statului prin prisma articolului 6 § 1 din Convenție (Fociac v. România, 3 februarie 2005, § 68).

18. De asemenea, Curtea Europeană a subliniat că nerecuperarea unei datorii, din cauză că debitorul nu posedă bunuri suficiente, nu-i poate fi imputată statului pârât, decât şi în măsura în care această omisiune este imputabilă autorităților naționale (Poláčik v. Slovacia, 15 noiembrie 2005, § 64).

19. Așadar, Curtea reține că, atunci când autoritățile naționale nu au adoptat măsuri adecvate și suficiente pentru a asigura executarea hotărârilor pronunțate de către instanțele judecătorești, această omisiune angajează răspunderea statului, autoritățile sale fiind obligate să repare prejudiciul material și moral provocat prin neexecutarea sau executarea tardivă a hotărârii. Curtea Europeană a conchis în mod constant că, în cazul neexecutării unei hotărâri de acordare a unei sume de bani sau de restituire a unei proprietăți sau de repunere în posesia unui bun, reclamanții ar putea să sufere și un prejudiciu material ca urmare a lipsei unui control privind bunurile sale și împiedicarea de a se folosi și beneficia de aceste bunuri (Botezatu v. Republica Moldova, 14 aprilie 2015, § 24).

20. Prin urmare, reclamantul nu poate solicita cu titlu de prejudiciu material contravaloarea creanței în procesul tergiversat, ci este necesar să se constate existența unei legături de cauzalitate între încălcarea dreptului la un termen rezonabil al procedurilor şi pierderile materiale provocate ca urmare a imposibilității de a se folosi de drepturile sale patrimoniale.

21. De asemenea, Curtea menționează că o constatare a încălcării dreptului la executarea într-un termen rezonabil a hotărârii judecătorești nu înlătură posibilitatea de a se solicita ulterior recuperarea datoriei constatate printr-o hotărâre judecătorească definitivă (a se vedea Cebotari și alții v. Moldova, 27 ianuarie 2009, § 55).

22. Având în vedere cele menționate, Curtea reține că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată și nu poate fi acceptată pentru examinarea sa în fond.

Din aceste motive, în baza articolului 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, articolelor 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E:

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 5 alineatul (3) din Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești, ridicată de avocatul Mihail Cojocaru, în dosarul nr. 2-4505/2017, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președinte                 Mihai POALELUNGI

Chișinău, 29 martie 2018
DCC nr. 26
Dosarul 21g/2018

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4243692  //   Vizitatori ieri: 1341  //   azi: 584  //   Online: 5
Acces rapid