Decizie Nr. 117 din 15.12.2017

Decizia nr.117 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 157g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 77 lit. a) din Codul de procedură civilă (desemnarea unui avocat când domiciliul pârâtului nu este cunoscut)


Subiectul Sesizării: Judecătorie (instanţa de fond), Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani

Fişiere:
1. ro-d1172017157grod4801.pdf


Sesizări:


1. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a art. 77 lit. a) din Codul de procedură civilă, ridicată de avocatul Vadim Lupan, în dosarul nr. 2-3806/17, aflat pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani.

2. Excepția de neconstituționalitate a fost depusă la Curtea Constituţională la 1 decembrie 2017 de către dna Aliona Miron, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, în temeiul articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituţie, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016, precum și al Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională.

A. Circumstanțele litigiului principal

3. La 2 decembrie 2010, Margarita și Dumitru Carata au acordat lui Valeriu Todorovici cu titlu de împrumut 20 000 dolari și 15 000 euro, consemnând acordul lor prin două recipise.

4. La 9 martie 2017, Margarita și Dumitru Carata au depus la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, o cerere de chemare în judecată împotriva lui Valeriu Todorovici, prin care solicită încasarea datoriei.

5. În cadrul procesului, reclamanții au prezentat informația eliberată de ÎS „CRIS „Registru", potrivit căreia ultimul domiciliu al pârâtului a fost radiat din evidență, iar în prezent nu este înregistrat la domiciliu/reședință pe teritoriul Republicii Moldova.

6. În acest context, în temeiul art. 77 lit. a) din Codul de procedură civilă, instanța de judecată a solicitat Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat desemnarea unui avocat pentru acordarea asistenței juridice pârâtului.

7. La 6 noiembrie 2017, avocatul desemnat Vadim Lupan a înaintat un demers cu privire la ridicarea excepției de neconstituționalitate a art. 77 lit. a) din Codul de procedură civilă.

8. Prin încheierea din 21 noiembrie 2017, instanța de judecată a admis demersul și a dispus ridicarea excepției de neconstituționalitate și transmiterea sesizării în adresa Curții Constituționale pentru soluționare.

9. Prevederile relevante ale Constituţiei (republicată în M.O., 2016, nr. 78, art. 140) sunt următoarele:

Articolul 16

Egalitatea

„(1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.

(2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială."

Articolul 20

Accesul liber la justiție

„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie."

Articolul 23

Dreptul fiecărui om de a-și cunoaște

drepturile și îndatoririle

„(1) Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică.

(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. În acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative."

Articolul 26

Dreptul la apărare

„(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) Fiecare om are dreptul să reacţioneze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor şi libertăţilor sale.

(3) În tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.

(4) Amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele prevăzute se pedepseşte prin lege."

Articolul 54

Restrângerea exercițiului unor drepturi

sau al unor libertăți

„(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.

[...]

(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrângerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.

[...]"

Articolul 55

Exercitarea drepturilor și a libertăților

„Orice persoană îşi exercită drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună- credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile altora."

10. Prevederile relevante ale Codului de procedură civilă al Republicii (republicat în M.O., 2013, nr. 130-134, art. 415) sunt următoarele:

Articolul 77

Desemnarea avocatului

„Instanţa judecătorească solicită oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat desemnarea unui avocat pentru parte sau intervenient:

a) dacă domiciliul pârâtului nu este cunoscut;

c) în condiţiile art.art.306, 316 şi 318/3;

d) în alte cazuri prevăzute de lege."

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 77 litera a) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din  30 mai 2003, ridicată de avocatul Vadim Lupan, în dosarul nr. 2-3806/17, pendinte la Judecătoria Chişinău, sediul Rîşcani.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

16. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

17. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în speţă a Codului de procedură civilă, ține de competența Curții Constituționale.

18. Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate, fiind ridicată de către avocatul Vadim Lupan, în dosarul nr. 2-3806/17, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, este formulată de subiectul abilitat cu acest drept, în temeiul articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituție, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016.

19. Curtea reţine că obiectul excepţiei îl constituie dispoziţiile articolului 77 lit. a) din Codul de procedură civilă.

20. Potrivit prevederilor contestate, instanţa judecătorească solicită oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat desemnarea unui avocat pentru parte sau intervenient dacă domiciliul pârâtului nu este cunoscut.

21. În speţă, Curtea observă că autorul excepţiei critică, în esenţă, că desemnarea unui avocat din oficiu în situaţia când domiciliul pârâtului nu este cunoscut contravine prevederilor din Codul de procedură civilă şi legilor conexe referitoare la modul de împuternicire şi de reprezentare şi corelativ normelor constituţionale ce garantează accesul liber la justiţie şi dreptul la apărare. De asemenea, autorul susţine că norma contestată nu corespunde criteriilor de calitate a legii. Autorul pretinde că reprezentarea pârâtului în condiţiile în care acesta lipseşte nu-i permite avocatului să utilizeze toate mecanismele de apărare.

22. Curtea reiterează că prerogativa de a soluţiona excepţiile de neconstituţionalitate, cu care a fost învestită prin articolul 135 alin. (1) lit. g) din Constituţie, presupune stabilirea corelaţiei dintre normele legislative şi textul Constituţiei, ţinând cont de principiul supremaţiei acesteia şi de pertinenţa prevederilor contestate pentru soluţionarea litigiului principal în instanţele de judecată.

23. Curtea menționează că o prevedere legală poate constitui obiect al jurisdicţiei constituţionale doar în cazul în care normele constituţionale invocate au incidenţă asupra normelor contestate, şi nicidecum compararea prevederilor mai multor acte legislative între ele şi raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparaţie la dispoziţii ori principii ale Constituţiei.

24. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că argumentele autorului rezidă în compararea normei contestate cu prevederile Codului de procedură civilă, Legii cu privire la avocatură şi Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea formularului şi modului de utilizare a mandatului avocatului şi al avocatului stagiar.

25. Astfel, autorul a efectuat o examinare comparativă între norma contestată şi dispoziţiile legilor conexe, care reglementează modalitatea de împuternicire a avocatului şi reprezentare în justiţie.

26. Prin urmare, Curtea subliniază că argumentele invocate de autorul excepției nu constituie o veritabilă critică de neconstituționalitate, ci vizează o chestiune de aplicare și interpretare a prevederilor legale în ansamblu, raportate la cazurile excepţionale de desemnare a avocatului din oficiu, fapt care excede competenței Curții Constituționale.

27. Ţinând cont de considerentele sus-menţionate, Curtea reține că excepţia de neconstituţionalitate nu întrunește condițiile de admisibilitate pentru exercitarea controlului constituționalității și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4036948  //   Vizitatori ieri: 3193  //   azi: 1984  //   Online: 21


Acces rapid