Decizie Nr. 111 din 07.11.2017

Decizia nr.111 din 07.11.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr.141g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 400 alin. (1) din Codul contravențional al Republicii Moldova (competența poliției în soluționarea cauzelor contravenționale)


Subiectul Sesizării: Judecătorie (instanţa de fond), Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani

Fişiere:
1. ro-d11107112017roeaf2d.pdf


Sesizări:


1. La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a textului „art.263 alin.(1)" din alineatul (1) al articolului 400 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, ridicată de avocatul Denis Ipatii în dosarul nr. 5-1670/17, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani.

2. Excepţia de neconstituţionalitate a fost depusă la Curtea Constituțională la 27 octombrie 2017 de către judecătorul Gheorghe Mîțu, în temeiul articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituţie, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016, precum și al Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională.

A. Circumstanțele litigiului principal

3. La 24 mai 2017, un inspector din cadrul Inspectoratului de Poliție Rîșcani, mun. Chișinău, a întocmit un proces-verbal în privința lui I.B. de constatare a contravenției prevăzute de art. 263 alin. (1) [desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător] din Codul contravențional.

4. La 12 iunie 2017, I.B. a contestat la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, procesul-verbal de constatare a contravenției menționate supra.

5. În cadrul ședinței de judecată din 10 octombrie 2017, avocatul Denis Ipatii a solicitat ridicarea excepției de neconstituţionalitate a textului „art.263 alin.(1)" din alineatul (1) al articolului 400 din Codul contravențional al Republicii Moldova.

6. Prin încheierea din aceeași dată, instanța de judecată a dispus ridicarea excepției de neconstituționalitate şi transmiterea sesizării Curţii Constituţionale pentru soluţionare.

7. Prevederile relevante ale Constituției (republicată în M.O., 2016, nr.78, art. 140) sunt următoarele:

Articolul 20

Accesul liber la justiție

„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie."

Articolul 21

Prezumţia nevinovăţiei

„Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale. "


8. Prevederile relevante ale Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (republicat în M.O., 2017, nr.78-84, art.100) sunt următoarele:

Articolul 263

Desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător

„(1) Desfășurarea activității de întreprinzător fără înregistrare la organul înregistrării de stat sau la o altă autoritate publică competentă conform legii ori cu act de înregistrare declarat nevalabil

[...]"

Articolul 400

Ministerul Afacerilor Interne

„(1) Contravenţiile prevăzute la art.47, 48, art.481 alin.(5), art.482-54, 69-71, 73, art.77 alin.(8), art.78-782, art.79 alin.(1), (2), (4), art.801, 85-87, 89-91, art.911 alin.(16) şi (18), art.96, 99-107, art.115 alin.(3), art.157 alin.(4), (6)-(10), art.158 alin.(1) şi (2), art.176, art.197 alin.(1)-(4), (9)-(13), (15), (21), (22), art.201-203, 205, 209, 220-226, 228-232, 234-236, 238-242, 244, 245, art.263 alin. (1), (4)-(8), art.2631, 265, 267, 272, art.274 alin.(1) şi (5), art.277 alin.(1), (4), (5), (7) şi (9), art.282, 283, art.286 alin.(3), art.2873, 2891, 321, 325, 326, 333, 334, 338-341, 343, 346, art.349 alin.(1), art.350-3502, 354, 355, art.356 alin.(1) şi (2), art.357, 359-363, art.364 alin.(1)-(51) şi art.365 se constată şi se examinează de către poliţie.

[...]"

Articolul 402

Organele de inspectare financiară/control financiar ale Ministerului Finanțelor şi Serviciul Fiscal de Stat

„(1) Contravenţiile prevăzute la art.263 alin.(1), (3)-(8), art.273 pct.5) şi 51), art.275 alin.(2), art.277 alin.(2), (3), (6), (8) şi (9), art.2771 alin.(1), (2) şi (4), art.288, 289, 290, 291, 2931, 2932 alin.(1), (2) şi (3), art.2951, 296, 297, 2971, 298, art.299, 301, 3011, 311, 330 se examinează de organele de control financiar şi de către organele Serviciului Fiscal de Stat. Contravenţiile prevăzute la art.293, 295, 3271, 349 alin.(1) se examinează de organele de specialitate care le-au depistat ale ministerului. Contravenţiile prevăzute la art.266 alin.(1), (3) şi (4) se examinează de către organele Serviciului Fiscal de Stat.

 [...] "

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate a textului „art.263 alin.(1)" din alineatul (1) al articolului 400 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, ridicată de avocatul Denis Ipatii, în dosarul nr. 5-1670/17, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

11. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

12. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în speță a Codului contravențional al Republicii Moldova, ține de competența Curții Constituționale.

13. Curtea constată că sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate, fiind ridicată de avocatul Denis Ipatii în dosarul nr.5-1670/17, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, este formulată de subiectul abilitat cu acest drept, în temeiul art. 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituţie, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016.

14. Curtea reiterează că prerogativa de a soluţiona excepţiile de neconstituţionalitate, cu care a fost învestită prin articolul 135 alin. (1) lit.g) din Constituţie, presupune stabilirea corelaţiei dintre actul normativ ce urmează a fi aplicat în procesul examinării unei pricini de către instanţa de judecată şi textul Constituţiei, ţinând cont de principiul supremaţiei Constituţiei.

15. Curtea reține că autorul excepției solicită controlul constituționalității textului „art. 263 alin. (1)" din alineatul (1) al articolului 400 din Codul contravențional al Republicii Moldova.

16. Curtea observă că art. 400 alin. (1) și art. 402 alin. (1) din Codul contravențional stabilesc în mod expres competența atât a poliției, cât și a organelor de control financiar, precum și a organelor Serviciului Fiscal de Stat de a examina contravenția prevăzută la art. 263 alin. (1) din același cod.

17. Autorul excepţiei susține că atribuirea în competența poliției a dreptului de a constata și examina contravenția prevăzută la art. 263 alin. (1) din Codul contravențional încalcă articolele 4, 7, 20, 21 și 54 din Constituție.

18. În acest context, Curtea menționează că, în cazul în care nu este de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale, contravenientul, în temeiul art.448 din Codul contravențional, este în drept să conteste în instanța de judecată decizia emisă asupra cauzei contravenționale.

19. Prin urmare, Curtea nu poate reține critica autorului excepției în raport cu dispozițiile articolului 20 din Constituție privind accesul liber la justiție, întrucât textul legal ce face obiectul excepției nu împiedică contravenientul să conteste în instanța de judecată procesul verbal cu privire la contravenție, iar instanţa de judecată la judecarea cauzelor contravenţionale cu care a fost sesizată este obligată ope legis de a examina cauza contravenţională sub toate aspectele, complet şi obiectiv, cu respectarea dreptului la un proces echitabil.

20. Cât privește critica de neconstituționalitate raportată la art. 21 din Constituţie, Curtea apreciază că nici aceasta nu poate fi reținută, deoarece prevederile contestate nu sunt de natură de a încălca garanțiile procesuale specifice asigurării prezumției de nevinovăție. Or, prezumția de nevinovăţie constituie „un suport" al drepturilor procesuale acordate persoanei acuzate de săvârșirea unei contravenții și, în mod special, al dreptului la apărare, iar, potrivit art. 378 din Codul contravențional, pe parcursul procesului contravențional părțile au dreptul să fie asistate de un apărător.

21. Totodată, Curtea menționează că dispozițiile articolelor 4 și 7 din Constituție poartă un caracter generic și constituie imperative de ordin general-obligatoriu, care stau la baza oricăror reglementări și nu pot constitui repere individuale și separate, iar prevederile constituționale cuprinse la articolul 54 nu au o semnificație autonomă și urmează a fi aplicate în combinație cu normele constituționale care garantează un drept fundamental.

22. Pentru considerentele expuse supra, Curtea reține că excepţia de neconstituţionalitate este nefondată, motiv pentru care urmează a fi respinsă.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4017110  //   Vizitatori ieri: 2965  //   azi: 1319  //   Online: 4


Acces rapid