Decizie Nr. 94 din 28.09.2017

Decizia nr. 94 din 28.09.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 119a/2017 pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr. 709 din 6 septembrie 2017 privind participarea unui contingent militar al Armatei Naţionale la stagiul de instruire din Ucraina (delegarea militarilor la instruire)


Subiectul Sesizării: Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon

Fişiere:
1. ro-d9428092017ro81c47.pdf


Sesizări:


1. La 7 septembrie 2017, Președintele Republicii Moldova, dl Igor Dodon, a adresat Curții Constituționale sesizarea, prin care solicită controlul constituționalității Hotărârii Guvernului nr. 709 din 6 septembrie 2017 privind participarea unui contingent militar al Armatei Naţionale la stagiul de instruire din Ucraina.

6. Prevederile relevante ale Constituţiei (republicată în M.O., 2016, nr.78, art. 140) sunt următoarele:

Articolul 6

Separaţia şi colaborarea puterilor

„În Republica Moldova puterea legislativă, executivă şi judecătorească sunt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituţiei."

Articolul 87

Atribuţii în domeniul apărării

„(1) Preşedintele Republicii Moldova este comandantul suprem al forţelor armate.

(2) Preşedintele Republicii Moldova poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parţială sau generală.

(3) În caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării, Preşedintele Republicii Moldova ia măsuri pentru respingerea agresiunii, declară stare de război şi le aduce, neîntîrziat, la cunoştinţa Parlamentului. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanşarea agresiunii.

(4) Preşedintele Republicii Moldova poate lua şi alte măsuri pentru asigurarea securităţii naţionale şi a ordinii publice, în limitele şi în condiţiile legii."

7. Prevederile relevante ale Legii nr.136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (M.O., 2017, nr.252, art.412) sunt următoarele:

Articolul 4

Domeniile de activitate ale Guvernului

„Guvernul își desfășoară activitatea în urătoarele domenii:

   [...]

k) apărare și securitate națională;

   [...]"

Articolul 6

Atribuțiile Guvernului

„În realizarea funcțiilor sale, Guvernul are următoarele atribuții:

a) exercită conducerea generală a administrației publice;

b) asigură realizarea politicii interne și externe a statului;

c) asigură executarea actelor normative ale Parlamentului și decretelor Președintelui Republicii Moldova, adoptate în conformitate cu normele constituționale, și a prevederilor tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte;

  [...]

h) aprobă documente de politici și acte normative;

  [...]

n) îndeplinește alte atribuții prevăzute de cadrul normativ sau care decurg din rolul și funcțiile Guvernului."

8. Prevederile relevante ale Legii nr.345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea națională (M.O., 2003, nr.200-203, art.775) sunt următoarele:

Art. 27. - (1) Guvernul răspunde de organizarea activităţilor şi de realizarea măsurilor privind apărarea naţională în limitele împuternicirilor prevăzute de legislaţie.

[...]

j) asigură îndeplinirea tratatelor internaţionale în domeniul militar;

k) îndeplinește alte atribuții în domeniul apărării naționale prevăzute de legislație.

[...]".

Art. 33. - (1) Armata Naţională se foloseşte în corespundere cu destinaţia ei constituţională în scopul garantării suveranităţii, independenţei, unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării şi democraţiei constituţionale.

(2) Folosirea Armatei Naţionale în soluţionarea problemelor ce nu ţin nemijlocit de apărarea statului se efectuează în exclusivitate în temeiul hotărârii Parlamentului, iar în situaţii extreme, prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova.

(3) Participarea unor unităţi (subunităţi) ale Armatei Naţionale în afara teritoriului ţării cu efective, armament şi tehnică militară la exerciţii militare comune cu unităţi militare ale altor state se aprobă de către Comandantul Suprem al Forţelor Armate."

9. Prevederile relevante ale Legii nr.219 din 3 decembrie 2015 privind participarea Republicii Moldova la misiuni și operații internaționale (M.O., 2016, nr.25-30, art.57) sunt următoarele:

Articolul 13

Instruirea personalului

„(1) În vederea pregătirii pentru participare la operații internaționale, contingentele forțelor sistemului național de apărare iau parte la exerciții, antrenamente, ceremoniale și alte activități conexe organizate în țară și în afara teritoriului Republicii Moldova în baza unor programe internaționale de cooperare.

(2) Personalul detaşat în misiuni internaţionale este instruit în baza unor programe speciale comune ale autorităţilor de resort trimițătoare și ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

(3) Autorităţile de resort elaborează planuri de pregătire a personalului necesare pentru participare la misiuni internaţionale.

(4) Autorităţile de resort cooperează între ele, precum şi cu instituţiile omoloage din alte state, în vederea pregătirii personalului pentru participare la misiuni internaţionale.

(5) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene colaborează cu partenerii străini în scopul identificării posibilităţilor şi ofertelor pentru pregătirea continuă a personalului pentru participare la misiuni internaţionale."

10. Prevederile relevante ale Legii nr.595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova (M.O., 2000, nr.24-26, art.137) sunt următoarele:

 Articolul 23

 Asigurarea executării tratatelor internaţionale

,,(1) Guvernul Republicii Moldova întreprinde măsurile necesare pentru a asigura executarea tratatelor internaţionale.

[...]

(4) Ministerele şi alte autorități administrative centrale sau alte instituții abilitatede atribuţiile directe ale cărora ţine executarea prevederilor tratatului internaţional informează Guvernul Republicii Moldova asupra problemelor, pe care le implică aplicarea tratatului, în vederea soluţionării lor operative în  deplină concordanţă cu interesele Republicii Moldova şi cu  normele dreptului internaţional.

               [Art.23 al.(4) modificat prin LP48 din 31.03.16, MO123-127/06.05.16 art.242]

[...]"

11. Prevederile relevante ale Hotărârii Guvernului nr. 709 din 6 septembrie 2017 privind participarea unui contingent militar al Armatei Naționale la stagiul de instruire din Ucraina (M.O., 2017, nr.329, art.793) sunt următoarele:

„În temeiul Acordului de colaborare între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Ucrainei, întocmit în or. Chişinău la 19 februarie 1993, art.13 din Legea nr.219 din 3 decembrie 2015 privind participarea Republicii Moldova la misiuni şi operaţii internaţionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.25-30, art.57), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.27 din Legea nr.345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.200-203, art.775), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă participarea unui contingent militar al Armatei Naţionale (57 de militari fără armament, muniţii şi tehnică militară) la stagiul de instruire „Rapid Trident", care se va desfăşura la Centrul de Instruire Militară Yavoriv, Ucraina, în perioada 7-23 septembrie 2017.

2. Ministerul Apărării va întreprinde măsurile necesare pentru organizarea, detaşarea şi pregătirea contingentului militar desemnat pentru participare la stagiul de instruire „Rapid Trident".

3. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va informa autorităţile ţării-gazdă, prin intermediul misiunilor diplomatice, despre aprobarea participării contingentului militar al Armatei Naţionale la stagiul de instruire „Rapid Trident".
[...]".

12. Prevederile relevante ale Acordului de colaborare între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Ucrainei (întocmit și semnat la Chișinău, la 19 februarie 1993) sunt următoarele:

Articolul 4

,,[...] În scopul executării dispoziţiilor prezentului Acord, grupurile de lucru întocmesc programul de colaborare pentru anul următor.

Programul de colaborare conţine denumirea acţiunilor şi sarcinilor, locul şi timpul desfăşurării lor, numărul participanţilor, formele de realizare a acţiunilor, alte chestiuni.

În perioada acţiunii Acordului Părţile, în formă de cereri, fac schimb de propuneri privind programele de colaborare. Cererile sunt expediate către Marile State Majore ale Părţilor până la 15 octombrie al fiecărui an.

Programul de colaborare este semnat anual până la l decembrie, pe rând, pe teritoriul fiecăreia dintre Părţi, de persoane împuternicite de miniştrii apărării.

 Dreptul de corespondenţă în problemele colaborării aparţine miniştrilor apărării şi persoanelor, împuternicite de acestea."

1. Se declară inadmisibilă sesizarea Președintelui Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, privind controlul constituționalității Hotărârii Guvernului nr. 709 din 6 septembrie 2017 privind participarea unui contingent militar al Armatei Naţionale la stagiul de instruire din Ucraina.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

15. Examinând admisibilitatea sesizării, Curtea reţine următoarele.

16. Curtea Constituţională exercită jurisdicția constituțională la sesizarea subiecților specificați în articolul 25 din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi articolul 38 din Codul jurisdicţiei constituţionale.

17. Potrivit prevederilor legale, Președintele Republicii Moldova este subiect cu drept de sesizare a Curții Constituţionale.

18. La fel, articolul 135 alin.(1) lit. a) din Constituţie, articolul 4 alin.(1) lit. a) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi articolul 4 alin.(1) lit. a) din Codul jurisdicţiei constituţionale abilitează instanţa de jurisdicţie constituţională cu atribuţia de control al constituționalității hotărârilor Guvernului.

19. Curtea menţionează că prerogativa cu care a fost învestită prin articolul 135 alin.(1) lit. a) din Constituţie presupune stabilirea corelaţiei dintre normele contestate şi textul Constituţiei, ţinând cont de principiul supremaţiei acesteia.

20. Curtea reține că sesizarea vizează controlul constituționalității Hotărârii Guvernului nr. 709 din 6 septembrie 2017, prin care s-a aprobat participarea unui contingent militar al Armatei Naţionale în număr de 57 de militari, fără armament, muniții și tehnică militară, la stagiul de instruire „Rapid Trident", desfășurat la Centrul de Instruire Militară Yavoriv, Ucraina, în perioada 7-23 septembrie 2017.

21. Curtea constată că obiectul sesizării se referă la competența Guvernului de a aproba participarea unui contingent militar al Armatei Naţionale la stagiul de instruire în afara teritoriului țării.

22. De altfel, Curtea observă că autorul sesizării pretinde, în esență, că Guvernul și-a depășit competența, aprobând hotărârea contestată contrar procedurii prevăzute de lege și, prin urmare, a încălcat principiul separației puterilor.

23. Curtea consideră necesar a reitera faptul că un act normativ poate constitui obiect al jurisdicției constituționale doar în cazul în care se atestă o legătură indisolubilă de conținut între prevederile abordate sub aspectul neconstituționalității și normele Legii Supreme.

24. Curtea menționează că art. 87 din Constituţie stabilește atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul apărării. Astfel, în conformitate cu alineatele (2), (3) şi (4), Preşedintele Republicii Moldova are următoarele atribuţii: declară, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parţială sau generală; în caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării, ia măsuri pentru respingerea agresiunii, declară stare de război şi le aduce neîntârziat la cunoştinţa Parlamentului; poate lua şi alte măsuri pentru asigurarea securităţii naţionale şi a ordinii publice, în limitele şi în condiţiile legii.

25. Curtea reține că din analiza atribuțiilor Președintelui Republicii Moldova în domeniul apărării, prevăzute de Constituție, nu reiese competența exclusivă a Președintelui de a lua anumite decizii, aceasta fiind partajată cu Parlamentul, astfel șeful statului neavând discreție totală în domeniul apărării. În mod similar, anumite competențe stabilite de lege sunt partajate între Președintele Republicii Moldova și Guvern.

26. De altfel, având în vedere că Preşedintele Republicii Moldova este şi comandantul suprem al forţelor armate, prin Hotărârea nr. 15b din 16 decembrie 1996 cu privire la interpretarea articolului 87 din Constituția Republicii Moldova, Curtea a statuat că Preşedintele Republicii Moldova conduce Ministerul Apărării în limitele atribuţiilor în domeniul apărării prevăzute în Constituţia Republicii Moldova şi în actele normative care nu contravin Legii Supreme.

27. În același timp, Curtea relevă că, potrivit dispozițiilor constituționale cuprinse la articolul 96 alin. (1), Guvernul asigură realizarea  politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice. Totodată, articolul 102 alin. (2) din Constituție prevede că hotărârile [Guvernului] se adoptă pentru organizarea legilor.

28. În Hotărârea nr.23 din 6 septembrie 2013 Curtea a statuat că:

 „48. [...] În virtutea acestui rol, Guvernul efectuează o activitate exclusiv executivă, principala sa atribuţie fiind organizarea şi asigurarea executării legilor, în care scop emite acte normative sub formă de hotărâri şi dispoziţii.

 49. Actele normative, adoptate de către Guvern în temeiul şi pentru executarea legilor, nu trebuie să contravină prevederilor acestora sau să le depăşească."

29. În aceeași ordine de idei, Curtea reamintește că în Hotărârea nr. 22 din 28 septembrie 2004 a reținut că:

„[...] Guvernul nu are competenţă normativă primară, fiind abilitat să acţioneze numai în executarea actelor legislative. Hotărârile de Guvern pot fi adoptate în cazul în care sunt prevăzute de actul legislativ, nimic însă nu împiedică Guvernul să le adopte în cazul în care executarea legii le face necesare [...]."

30. Curtea constată că Legea nr.136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern prevede în art. 4 lit. k) că unul din domeniile principale ale activității Guvernului constituie apărarea și securitatea națională. Aceeași lege, prin articolul 6, atribuie Guvernului competența asigurării executării actelor normative ale Parlamentului și a prevederilor tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și îndeplinirea altor atribuții prevăzute de cadrul normativ sau care decurg din rolul și funcțiile Guvernului.

31. De asemenea, prevederile art. 27 alin. (1) din Legea nr.345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională stabilesc că Guvernul răspunde de organizarea activităților și de realizarea măsurilor privind apărarea națională în limitele împuternicirilor prevăzute de legislație,  iar potrivit alin.(2) lit. j) din același articol, Guvernul asigură îndeplinirea tratatelor internaţionale în domeniul militar.

32. În speță, Curtea observă că Hotărârea nr. 709 din 6 septembrie 2017, potrivit preambulului, a fost aprobată de Guvern în temeiul Acordului de colaborare între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Ucrainei semnat la 19 februarie 1993, art.13 din Legea nr.219 din 3 decembrie 2015 privind participarea Republicii Moldova la misiuni şi operaţii internaţionale şi art.27 din Legea nr.345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională.

33. Curtea constată că art. 4 din Acordul de colaborare între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Ucrainei prevede că, în scopul executării dispozițiilor Acordului, până la 1 decembrie al fiecărui an, Părțile semnează Programul de colaborare, pentru anul următor, care conține acțiunile preconizate, locul și timpul desfășurării lor, numărul participanților, formele de realizare a acțiunilor, alte chestiuni.

34. Din cele enunțate rezultă în mod evident că acțiunea privind ,,participarea unui contingent militar al Armatei Naţionale, fără armament, muniții și tehnică militară, la stagiul de instruire „Rapid Trident", la Centrul de Instruire Militară Yavoriv, Ucraina, în perioada 7-23 septembrie 2017", este prevăzută în Programul de colaborare pentru anul 2017 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Ucrainei.

35. Așadar, Curtea apreciază că dispozițiile privind participarea unui contingent militar al Armatei Naţionale la stagiul de instruire din Ucraina nu comportă caracter primar și, respectiv, Guvernul, aprobând Hotărârea nr. 709 din 6 septembrie 2017, nu și-a arogat competențe care, potrivit Constituției, aparțin altor autorități publice. Or, în conformitate cu prevederile articolului 23 alin. (4) din Legea nr.595-VIX din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova, Ministerul Apărării, de atribuțiile directe ale căruia ține executarea prevederilor Acordului enunțat supra, informează Guvernul asupra problemelor pe care le implică aplicarea tratatului, iar potrivit alineatului (1) al aceluiași articol, Guvernului îi revine obligația să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura executarea tratatelor internaţionale.

36. În ceea ce privește alegațiile autorului sesizării referitor la faptul că Guvernul a aprobat Hotărârea nr. 709 din 6 septembrie 2017 contrar dispozițiilor art.33 alin.(3) din Legea nr.345-XV din 25 iulie 2003, potrivit cărora participarea unor unităţi (subunităţi) ale Armatei Naţionale în afara teritoriului ţării cu efective, armament şi tehnică militară la exerciţii militare comune cu unităţi militare ale altor state se aprobă de către Comandantul Suprem al Forţelor Armate, Curtea constată că Guvernul a aprobat participarea unui contingent militar al Armatei Naţionale în număr de 57 de militari la stagiul de instruire fără armament, muniţii şi tehnică militară, și nicidecum a unor unități  militare. Or, în aceste circumstanțe, în speță, nu este incident art.33 alin. (3) din Legea nr.345-XV din 25 iulie 2003.

37. Mai mult, Curtea relevă că Hotărârea Guvernului nr. 709 din 6 septembrie 2017 la moment este un act consumat, întrucât a fost emis pentru o activitate concretă care deja s-a realizat.

38. Prin urmare, având în vedere raționamentele enunțate supra, Curtea reține că sesizarea este nefondată și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 3882550  //   Vizitatori ieri: 1893  //   azi: 96  //   Online: 18


Acces rapid