Decizie Nr. 54 din 27.06.2017

Decizia nr.54 din 27.06.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr.65g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii și a Hotărârii Guvernului nr. 179 din 20 februarie 2003 privind indexarea și modul de plată a sumelor indexate pentru depunerile bănești ale cetățenilor în Banca de Economii


Subiectul Sesizării: Judecătorie (instanţa de fond), judecătorul Oleg Melniciuc din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani

Fişiere:
1. ro-d5427062017ro01b86.pdf


Sesizări:


1. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii și a Hotărârii Guvernului nr. 179 din 20 februarie 2003 privind indexarea și modul de plată a sumelor indexate pentru depunerile bănești ale cetățenilor în Banca de Economii, ridicată de Andrei Paraschiv, parte în dosarul nr. 3-129/2017, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani.

2. Excepția de neconstituționalitate a fost depusă la Curtea Constituțională la 19 mai 2017 de către judecătorul Oleg Melniciuc din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, în temeiul articolului 135 alin.(1) lit. a) și g) din Constituție, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016, precum și al Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională. 

A. Circumstanțele litigiului principal

3. La 4 aprilie 2016, Andrei Paraschiv a depus o cerere de chemare în judecată împotriva Guvernului Republicii Moldova și a Ministerului Finanțelor, prin care a solicitat constatarea încălcării principiului egalității cetățenilor în fața legii și obligarea de a modifica Legea nr. 1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii și Hotărârea Guvernului nr. 179 din 20 februarie 2003 privind indexarea și modul de plată a sumelor indexate pentru  depunerile bănești ale cetățenilor în Banca de Economii.

4. În procesul examinării cererii de chemare în judecată, Andrei Paraschiv a solicitat ridicarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 1530-XV din 12 decembrie 2002 și a Hotărârii Guvernului nr. 179 din 20 februarie 2003.

5. Prin încheierea din 22 aprilie 2017, instanța de judecată a admis cererea de ridicare a excepției de neconstituționalitate și a dispus transmiterea sesizării Curții Constituționale pentru soluționare.

6. Prevederile relevante ale Constituției (republicată în M. O. nr. 78 din 29 martie 2016, art. 140) sunt următoarele:

Articolul 16

Egalitatea

„(1) Respectarea și ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.

(2) Toți cetățenii Republicii Moldova sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială.”

Articolul 46

Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia

„(1) Dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului sunt garantate.

(2) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire.

(3) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(4) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii.

(5) Dreptul de proprietate privată obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului înconjurător şi asigurarea bunei vecinătăți, precum și la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii, revin proprietarului.

(6) Dreptul la moștenire a proprietății private este garantat.”

Articolul 54

Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

„(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.

(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.

(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrângerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.

(4) Restrângerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii.”

7.  Prevederile relevante ale Legii nr. 1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii (M.O., 2002, nr.174-176, art. 1337) sunt următoarele:

Articolul 1

Obiectul legii

„Prezenta lege prevede obligaţiile statului faţă de cetăţenii Republicii Moldova care au avut depuneri băneşti în Banca de Economii la situaţia din 2 ianuarie 1992 şi stabileşte principiile de bază privind indexarea, cuantumul şi modul de plată a sumelor indexate.”

Articolul 2

Indexarea

„Se indexează depunerile cetăţenilor Republicii Moldova în Banca de Economii, atât cele în vigoare, cât şi cele reînnoite la data de 29 iulie 1994, luându-se ca bază soldul acestora conform situaţiei din 2 ianuarie 1992:

a) în raport de 1 rublă: 1 leu, la prima mie de ruble a soldului cumulativ din toate conturile deţinute de o persoană fizică (deponent);

b) în raport de 2,5 ruble: 1 leu, la soldul ce depăşeşte suma indicată la lit. a) pentru o persoană fizică (deponent).”

Articolul 3

Modul de plată

„Sumele indexate indicate la art. 2 se vor plăti în etape, începând cu anul 2003.”

Articolul 5

Etapele de indexare şi de plată

„(1) Indexarea sumelor şi plata sumelor indexate se efectuează, la solicitarea depunătorilor, în etape, prioritar la prima mie de ruble, apoi pentru soldul ce depăşeşte prima mie de ruble, în funcţie de anul naşterii depunătorului.

(2) Plata sumelor indexate se efectuează după ce se scad din ele sumele plătite conform Hotărârii Parlamentului nr.201-XIII din 29 iulie 1994 privind indexarea depunerilor populaţiei în instituţiile Băncii de Economii a Moldovei.”

 8.    Prevederile relevante ale Hotărârii Guvernului nr. 179 din 20 februarie 2003 privind indexarea și modul de plată a sumelor indexate pentru  depunerile bănești ale cetățenilor în Banca de Economii (M.O., 2003, nr. 27-29, art. 193) sunt următoarele:

 „1. În baza Legii nr.1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii, se indexează depunerile băneşti ale cetăţenilor Republicii Moldova, atât cele în vigoare, cât si cele reînnoite la data de 29 iulie 1994, reieşind din soldurile, conform situaţiei din 2 ianuarie 1992:

a) în raport de 1 rublă : 1 leu, pentru prima mie de ruble a soldului cumulativ pe toate conturile deţinute de un deponent;

b) în raport de 2,5 ruble : 1 leu, la soldul ce depăşeşte suma indicată la lit. a) pentru un deponent.”

„2. Plata sumelor indexate se efectuează pe etape:

etapa 1: se achită sumele indexate conform pct.1lit. a), în funcţie de anul naşterii deponenţilor;

etapa 2: după achitarea integrală a sumelor indexate, conform pct.1 lit. a), se achită sumele indexate conform pct. 1 lit. b), în funcţie de anul naşterii deponenţilor.”

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a Legii nr. 1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii și a Hotărârii Guvernului nr. 179 din 20 februarie 2003 privind indexarea și modul de plată a sumelor indexate pentru depunerile bănești ale cetățenilor în Banca de Economii, ridicată de Andrei Paraschiv, parte în dosarul nr. 3-129/2017, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

12.  Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

13.  În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor și hotărârilor Guvernului, în speță a Legii nr. 1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii și a Hotărârii Guvernului nr. 179 din 20 februarie 2003 privind indexarea și modul de plată a sumelor indexate pentru depunerile bănești ale cetățenilor în Banca de Economii, ține de competența Curții Constituționale.

14.  Curtea constată că sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate, fiind ridicată de Andrei Paraschiv, parte în dosarul nr. 3-129/2017, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, este formulată de subiectul abilitat cu acest drept, în temeiul articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituție, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016.

15. Curtea reiterează că prerogativa de a soluţiona excepţiile de neconstituţionalitate, cu care a fost învestită prin articolul 135 alin.(1) lit. g) din Constituţie, presupune stabilirea corelaţiei dintre normele legislative şi textul Constituţiei, ţinând cont de principiul supremaţiei acesteia şi de pertinenţa prevederilor contestate pentru soluţionarea litigiului principal în instanţele de judecată.

16. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că, deși se solicită controlul constituționalității în ansamblu a prevederilor Legii nr. 1530-XV din 12 decembrie 2002 și a Hotărârii Guvernului nr. 179 din 20 februarie 2003, în esență, autorul invocă doar neconstituționalitatea prevederilor care reglementează plata pe etape a sumelor indexate pentru depunerile cetățenilor în Banca de Economii până la data de 2 ianuarie 1992, susținând că dispozițiile respective contravin articolelor 16, 46, 47 și 54 din Constituție.

17. Curtea relevă că o condiție necesară pentru exercitarea controlului constituționalității o constituie existența argumentelor care să susțină neconstituționalitatea prevederilor contestate. Or, în speță Curtea atestă lipsa argumentelor pertinente și concludente, care ar demonstra în ce măsură prevederile contestate încalcă normele constituționale invocate.

18. Mai mult, Curtea constată lipsa unei legături de cauzalitate între normele contestate și articolul 47 din Constituție, care garantează dreptul la asistență și protecție socială.

19. Totodată, referitor la pretinsa atingere adusă dreptului de proprietate din cauza devalorizării monedei și a inflației, Curtea Europeană a statuat în jurisprudența sa constantă că art. 1 din Protocolul nr. 1 nu impune nicio obligație generală a Statelor să mențină puterea de cumpărare a sumelor depozitate în bănci sau instituții financiare prin intermediul indexării sistematice a economiilor (decizia CEDO Rudzinska v. Polonia din 7 septembrie 1999; decizia CEDO Gayduk şi Alţii v. Ucraina din 2 iulie 2002; decizia CEDO Appolonov v. Rusia din 29 august 2002).

20. Ținând cont de cele menționate mai sus, Curtea reține că excepţia de neconstituţionalitate este nefondată, motiv pentru care nu poate fi examinată în fond.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 3660957  //   Vizitatori ieri: 2406  //   azi: 1041  //   Online: 20


Acces rapid