Decizie Nr. 25 din 16.05.2017

Decizia nr.25 din 16.05.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr.131g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a Hotărârii Guvernului nr.1001 din 19 septembrie 2001 cu privire la declararea mărfurilor de către agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova


Subiectul Sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul Centru, Gheorghe Malic, Pavel Lutenco, Dorin Munteanu

Fişiere:
1. ro-DCCnr252017131Gmodifb97f5.pdf


Sesizări:


1. La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a Hotărârii Guvernului nr.1001 din 19 septembrie 2001 cu privire la declararea mărfurilor de către agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova, ridicată de avocații Gheorghe Malic și Pavel Lutenco în dosarul nr. 10-464/16, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

2. Excepţia de neconstituţionalitate a fost depusă la Curtea Constituţională, la 4 noiembrie 2016, de către judecătorul Dorin Munteanu din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, în temeiul articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituţie, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016, precum și al Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională.

 

11. Prevederile relevante ale Constituţiei (republicată în M.O., 2016, nr. 78, art. 140) sunt următoarele:

Articolul 1

Statul Republica Moldova

„(1) Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil.

(2) Forma de guvernământ a statului este republica.

(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate.”

 

Articolul 9

Principiile fundamentale privind proprietatea

„[…]

(3) Piaţa, libera iniţiativă economică, concurenţa loială sunt factorii de bază ai economiei.”

Articolul 16

Egalitatea

„(1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.

(2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.”

Articolul 23

Dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle

„(1) Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică.

(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. În acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.

Articolul 58

Contribuţii financiare

„(1) Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice.

(2) Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale.

(3) Orice alte prestaţii sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege.”

 

Articolul 60

Parlamentul, organ reprezentativ suprem şi legislativ

„(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova şi unica autoritate legislativă a statului.

[…].”

Articolul 72

Categorii de legi

„(1) Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare.

(2) Legile constituţionale sunt cele de revizuire a Constituţiei.

(3) Prin lege organică se reglementează:

[...]

p) celelalte domenii pentru care, în Constituţie, se prevede adoptarea de legi organice;

r) alte domenii pentru care Parlamentul consideră necesară adoptarea de legi organice.

(4) Legile ordinare intervin în orice domeniu al relaţiilor sociale, cu excepţia celor rezervate legilor constituţionale şi legilor organice.”

Articolul 102

Actele Guvernului

„(1) Guvernul adoptă hotărâri, ordonanţe şi dispoziţii.

(2) Hotărârile se adoptă pentru organizarea executării legilor.

[...]”

12. Prevederile relevante ale Hotărârii Guvernului nr.1001 din 19 septembrie 2001 cu privire la declararea mărfurilor de către agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova (M.O., 2001, nr. 116-118, art. 1050) sunt următoarele:

 

„În scopul combaterii contrabandei, prevenirii încălcării regulilor vamale, controlării şi evidenţierii conforme a tranzacţiilor economice externe, precum şi pentru promovarea unei politici vamale corelate cu obligaţiile internaţionale ale ţării, Guvernul Republicii Moldova

HOTĂRĂŞTE:

1. Procedura declarării şi vămuirii mărfurilor introduse în/scoase de pe teritoriul vamal al ţării de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova înregistraţi la Camera Înregistrării de Stat se va efectua în funcţie de regimul vamal solicitat, fără perceperea drepturilor de import şi a plăţii pentru poluarea mediului, cu condiţia rămânerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale.

Agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova înregistraţi la Camera Înregistrării de Stat vor efectua procedurile de vămuire a mărfurilor, inclusiv a celor accizate, la posturile vamale interne autorizate de Serviciul Vamal.

2. Serviciul Vamal:

va solicita trimestrial, în baza acordurilor încheiate, organelor vamale ale statelor limitrofe informaţii privind exportul/importul mărfurilor şi va confrunta datele obţinute cu cele înregistrate în statistica vamală a Republicii Moldova. În cazul depistării unor devieri, în urma cărora au fost aduse prejudicii statului, agenţilor economici respectivi li se vor aplica sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare;

va stabili în mod detaliat procedura de perfectare a actelor vamale şi de supraveghere a mărfurilor importate/exportate de agenţii economici din raioanele de est ale ţării.

[Pct. 3 exclus prin Hot. Guv. nr.898 din 29.12.2009]

4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Economiei şi Serviciului Vamal.”

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate a Hotărârii Guvernului nr.1001 din 19 septembrie 2001 cu privire la declararea mărfurilor de către agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova, ridicată de avocații Gheorghe Malic și Pavel Lutenco în dosarul nr. 10-464/16, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

16. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

17. În conformitate cu articolul 135 alin.(1) lit. a) din Constituţie, controlul constituţionalităţii hotărârilor Guvernului, în speţă a Hotărârii Guvernului nr.1001 din 19 septembrie 2001 cu privire la declararea mărfurilor de către agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova, ţine de competenţa Curţii Constituţionale.

18. Curtea constată că sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate, fiind ridicată de către avocații Gheorghe Malic și Pavel Lutenco în dosarul nr. 10-464/16, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, este formulată de subiectul abilitat cu acest drept, în temeiul art.135 alin.(1) lit. a) şi g) din Constituţie, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016.

19. Curtea reiterează că prerogativa de a soluţiona excepţiile de neconstituţionalitate, cu care a fost învestită prin articolul 135 alin.(1) lit. g) din Constituţie, presupune stabilirea corelaţiei dintre normele contestate şi textul Constituţiei, ţinând cont de principiul supremaţiei acesteia şi de pertinenţa prevederilor contestate pentru soluţionarea litigiului principal în instanţele de judecată. Astfel, excepţia de neconstituţionalitate, fiind un instrument de apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, poate fi ridicată doar ca un incident în cadrul examinării acţiunii principale. Prin urmare, norma contestată urmează să fie aplicată la soluționarea cauzei aflate pe rolul instanţei de judecată.

20. Curtea reţine că autorii excepţiei solicită de a declara neconstituţională Hotărârea Guvernului nr.1001 din 19 septembrie 2001 cu privire la declararea mărfurilor de către agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova.

21. Curtea observă că, în prezenta cauză, din motivarea expusă reiese că autorii excepției de neconstituționalitate critică prevederile Hotărârii Guvernului nr.1001 din 19 septembrie 2001 din perspectiva aplicării acestor prevederi la speța dedusă judecății, respectiv consideră că aceste prevederi sunt neconstituționale.

22. În acest context, Curtea menţionează că interpretarea și aplicarea normelor legale la speța dedusă judecății constituie atribuția instanțelor de judecată și nu intră în competența de soluționare a Curții Constituționale.

23. Mai mult, Curtea observă că, în speţă, obiectul acţiunii principale, aflat pe rolul instanţei de judecată, îl constituie examinarea plângerii, depuse în temeiul articolului 313 din Codul de procedură penală, împotriva acţiunilor şi actelor ale organului de urmărire penală, care efectuează urmărirea penală în privinţa infracţiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b) şi d) din Codul penal. Astfel, având în vedere prevederile art. 313 alin. (5) din Codul de procedură penală, Curtea relevă că judecătorul de instrucţie, în cazul în care va considera plângerea întemeiată, are posibilitatea de a obliga procurorul să lichideze încălcările depistate ale drepturilor şi libertăţilor omului şi, după caz, să declare nulitatea actului sau acţiunii procesuale atacate.

24. Totodată, Curtea menţionează că răspunderea penală a persoanei vinovate pentru contrabandă survine doar în cazul în care instanţa de judecată, examinând cauza în fond şi procedând la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor şi al elementelor de probă ale părţilor, cel puţin pentru a le aprecia pertinenţa, va constata că fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. b) şi d) din Codul penal. 

25. Pentru considerentele expuse mai sus, Curtea reţine că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

 

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 3498806  //   Vizitatori ieri: 2980  //   azi: 1840  //   Online: 97


Acces rapid