Decizie Nr. 24 din 10.03.2017

Decizie nr.24 din 10.03.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 129g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 12 și 13 din Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (alocația socială de stat pentru persoane vârstnice)


Subiectul Sesizării: Judecătorie (instanţa de fond), judecătorul Svetlana Tizu din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru

Fişiere:
1. ro-d2410032017ro1673b.pdf


Sesizări:


1. La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 12 și 13 din Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, ridicată de avocatul Veaceslav Roșca în dosarul nr. 3-837/16, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

2. Excepţia de neconstituţionalitate a fost depusă la Curtea Constituţională la 31 octombrie 2016 de către judecătorul Svetlana Tizu din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, în temeiul articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituţie, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016, precum și al Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională.

A. Circumstanţele litigiului principal

3. La 23 martie 2016 V. L. s-a adresat către Casa Teritorială de Asigurări Sociale Strășeni solicitând stabilirea pensiei pentru limita de vârstă. Prin decizia nr. 22/2016/19020 din 24 martie 2016, Casa Teritorială de Asigurări Sociale Strășeni a  refuzat admiterea cererii și stabilirea pensiei.

4. La 21 aprilie 2016 V. L. a depus o cerere prealabilă la Casa Națională de Asigurări Sociale, prin care a contestat decizia din 24 martie 2016, adoptată de Casa Teritorială de Asigurări Sociale Strășeni, și a solicitat anularea acesteia. Prin decizia nr.L-519/16 din 18 mai 2016, Casa Națională de Asigurări Sociale a respins admiterea cererii prealabile.

5. La 30 mai 2016 V. L. a depus la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, cererea de chemare în judecată împotriva Casei Naționale de Asigurări Sociale cu privire la anularea deciziilor nr. 22/2016/19020 din 24 martie 2016 și nr.L-519/16 din 18 mai 2016 și obligarea de a recalcula pensia și repara prejudiciul material şi moral.

6. La 20 octombrie 2016 avocatul Veaceslav Roșca a solicitat ridicarea excepției de neconstituționalitate a articolelor 12 și 13 din Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni.

7. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, din 24 octombrie 2016 s-a dispus suspendarea procesului și remiterea sesizării Curții Constituţionale pentru soluţionare.

8. Prevederile relevante ale Constituţiei (republicată în M.O., 2016, nr.78, art. 140) sunt următoarele: 

Articolul 16

Egalitatea

„(1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.

(2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.”

Articolul 47

Dreptul la asistenţă şi protecţie socială

„(1) Statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare.

(2) Cetăţenii au dreptul la asigurare în caz de: şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă, în urma unor împrejurări independente de voinţa lor.” 

 

9. Prevederile relevante ale Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (republicată în M.O., 2014, nr. 87-91, art.214) sunt următoarele:

Articolul 1

Noţiuni principale

„În sensul prezentei legi, sunt utilizate următoarele noţiuni principale:

alocaţie socială de stat, denumită în continuare alocaţie, – sumă de bani achitată lunar sau o singură dată din bugetul de stat persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie conform Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat;

[…] 

persoane vârstnice – persoanele care au atins vârsta standard de pensionare, dar nu au acumulat stagiul de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă;

[…].”

Articolul 2

Dreptul la alocaţie

„(1) De dreptul la alocaţie beneficiază categoriile de persoane specificate la art.3 lit. a)–e), care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat, din rândul cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi al cetăţenilor străini cu domiciliul legal pe teritoriul Republicii Moldova, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

[…].” 

Articolul 3

Beneficiarii alocaţiilor

„De alocaţii beneficiază următoarele categorii de persoane:

[…]

e) persoanele care au atins vârsta de pensionare;

[…].”

Articolul 12

Condiţiile de stabilire a alocaţiei

Alocaţia pentru persoane vârstnice se stabileşte cetăţenilor care au atins vârsta de pensionare conform legislaţiei în vigoare, dar nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat şi nu se află la întreţinerea deplină a statului.”

Articolul 13

Cuantumul alocaţiei

Cuantumul alocaţiei pentru persoane vârstnice constituie 15% din cuantumul pensiei minime indexate pentru limită de vârstă, stabilit anual de către Guvern.”

10. Prevederile relevante ale Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (republicată în M.O., 2004, nr. 42-44, art.247) sunt următoarele:

Articolul 2

Dreptul la pensie

„(1) Dreptul la pensie îl are persoana domiciliată în Republica Moldova care îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Dreptul la pensie este imprescriptibil.

(3) Dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parţial.”

Articolul 14

Dreptul la pensie pentru limită de vârstă

 „Dreptul la pensie pentru limită de vârstă se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile privind vârstele de pensionare şi stagiile de cotizare prevăzute de prezenta lege.”

Articolul 15

Condiţiile de stabilire a pensiei pentru limită de vârstă

„(1) Pensia pentru limită de vârstă poate fi stabilită la împlinirea vârstelor standard de pensionare prevăzute la art.41, cu condiţia realizării stagiului minim de cotizare de 15 ani.

(2) Asiguratul care, la împlinirea vârstei standard de pensionare, nu are stagiul minim de cotizare prevăzut la alin.(1) are dreptul la alocaţie în condiţiile Legii nr.499 din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni.

(3) În cazul în care, la împlinirea vârstei standard de pensionare, asiguratul nu îşi exercită dreptul la pensie, la stabilirea pensiei se va lua în considerare stagiul de cotizare realizat la data solicitării.”

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 12 și 13 din Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, ridicată de avocatul Veaceslav Roșca în dosarul nr.3-837/16, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

14. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

15. În conformitate cu articolul 135 alin.(1) lit. a) din Constituţie, controlul constituţionalităţii legilor, în speţă a Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, ţine de competenţa Curţii Constituţionale.

16. Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate, fiind ridicată de avocatul Veaceslav Roșca în dosarul nr. 3-837/16, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, este formulată de subiectul abilitat cu acest drept, în temeiul art.135 alin.(1) lit. a) şi g) din Constituţie, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016.

17. Curtea reiterează că prerogativa de a soluţiona excepţiile de neconstituţionalitate, cu care a fost învestită prin articolul 135 alin.(1) lit. g) din Constituţie, presupune stabilirea corelaţiei dintre normele legislative şi textul Constituţiei, ţinând cont de principiul supremaţiei acesteia şi de pertinenţa prevederilor contestate pentru soluţionarea litigiului principal în instanţele de judecată.

18. Curtea reține că obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile articolelor 12 și 13 din Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni.

19. Curtea observă că autorul excepției susține că prevederile contestate contravin articolelor 16 și 47 din Constituţie.

20. Curtea constată că, potrivit articolului 14 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998, dreptul la pensie pentru limită de vârstă se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile privind (1) vârstele de pensionare și (2) stagiile de cotizare prevăzute de legea menționată.

21. În cazul în care persoanele nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat, acestea beneficiază de alocație socială în condițiile  Legii nr.499-XIV din 14 iulie 1999.

22. În jurisprudența sa, Curtea a reținut că statul dispune de o marjă largă de apreciere în domeniul drepturilor sociale, iar drepturile prevăzute de articolul 47 din Constituţie nu garantează persoanelor un nivel concret de asigurare socială. Garanțiile sociale nu au un caracter necondiționat, legiuitorul fiind în drept de a stabili condiţii specifice pentru exercitarea drepturilor sociale.

23. În acest sens, Curtea menționează că modul de stabilire a alocaţiilor sociale de stat reprezintă o opţiune a legiuitorului, acesta fiind liber, în funcţie de resursele financiare disponibile, să stabilească acordarea acestui drept, conţinutul şi limitele acestuia, precum şi condiţiile în care poate fi acordat atunci când realităţile economice şi sociale o impun.

24. În același timp, în jurisprudența sa Curtea a menționat că orice diferenţă de tratament nu implică în mod automat o încălcare a articolului 16 din Constituţie. Pentru a stabili încălcarea articolului 16 din Constituţie trebuie să se constate faptul că persoanele aflate în situaţii similare sau comparabile beneficiază de tratament preferenţial şi că această distincţie este discriminatorie.

25. Astfel, principiul egalităţii consacrat de Constituţie nu înseamnă uniformitate, el presupune tratament egal în situaţii egale, pentru situaţii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit.

26. Prin urmare, Curtea reține o situație distinctă între persoanele care întrunesc cumulativ condițiile stabilite de legislație pentru a putea beneficia de dreptul la pensie pentru limită de vârstă și persoanele care nu îndeplinesc aceste condiţii.

27. În temeiul celor expuse supra, Curtea menționează că sesizarea nu întrunește condițiile de admisibilitate pentru a fi examinată în fond.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 3495346  //   Vizitatori ieri: 2809  //   azi: 1444  //   Online: 34


Acces rapid