Decizie Nr. 18 din 16.02.2017

Decizie nr.18 din 16.02.2017 pentru sistarea procesului privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 33 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (reexaminarea drepturilor la pensie) (sesizarea nr.150g/2016)


Subiectul Sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul Centru, judecătorul Nicolae Corcea

Fişiere:
1. ro-d1816022017rod37d7.pdf


Sesizări:


1. La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a articolului 33 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii, ridicată de avocatul Mariana Barașianț în dosarul nr. 3-1528/16, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

2. Excepţia de neconstituţionalitate a fost depusă la Curtea Constituţională la 15 decembrie 2016 de către judecătorul Nicolae Corcea din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, în temeiul articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituţie, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016, precum și al Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională.

3. Autorul excepției a pretins, în special, că prevederile contestate contravin articolelor 47 și 54 din Constituţie.

4. Prin decizia Curţii Constituţionale din 19 decembrie 2016 excepția de neconstituționalitate a fost declarată admisibilă, fără a prejudeca fondul cauzei.

5. În procesul examinării excepției de neconstituționalitate Curtea Constituţională a solicitat opinia Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova, Guvernului și Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

6. În şedinţa plenară publică a Curţii excepția de neconstituționalitate a fost susținută de avocatul Mariana Barașianț. Parlamentul a fost reprezentat de Valeriu Kuciuk, consultant principal în cadrul Direcţiei generale juridice a Secretariatului Parlamentului. Guvernul a fost reprezentat de către Viorica Dumbrăveanu, viceministru al muncii, protecției sociale și familiei.

12. Prevederile relevante ale Constituţiei (republicată în M.O., 2016, nr. 78, art. 140) sunt următoarele:

Articolul 47

Dreptul la asistență și protecția socială

„(1) Statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare.

(2) Cetăţenii au dreptul la asigurare în caz de: şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă, în urma unor împrejurări independente de voinţa lor."

13. Prevederile relevante ale Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (republicată în M.O., 2004, nr. 42-44, art.247) sunt următoarele:

Articolul 2

Dreptul la pensie

„(1) Dreptul la pensie îl are persoana domiciliată în Republica Moldova care îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege.

[...]."

Articolul 14

Dreptul la pensie pentru limită de vârstă

„Dreptul la pensie pentru limită de vârstă se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile privind vârstele de pensionare şi stagiile de cotizare prevăzute de prezenta lege."

Articolul 33

Reexaminarea drepturilor la pensie

„(1) Reexaminarea drepturilor la pensie se efectuează în cazul:

a) apariţiei unor circumstanţe noi referitoare la stagiul de cotizare, venitul asigurat, ce au avut loc până la acordarea drepturilor la pensie;

b) transferării la altă categorie de pensie;

c) persoanelor care continuă să activeze după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă.

(2) Reexaminarea drepturilor la pensie în cazul prevăzut la alin.(1) lit. a) se efectuează şi pentru pensionarii care şi-au realizat dreptul la pensie până la 1 ianuarie 1999, dar numai la prezentarea documentelor ce confirmă stagiul de cotizare.

(3) Reexaminarea drepturilor la pensie se efectuează în condiţiile prezentei legi.

(4) Pensionarul care solicită transferul la una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege de care a beneficiat anterior poate opta pentru pensia stabilită anterior luând în considerare toate indexările şi recalculările efectuate până la data transferului.

(4/1) Pensionarii care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă în condiţiile prezentei legi pot solicita reexaminarea pensiei nu mai des decât o dată la doi ani, cu condiţia că pensia calculată conform formulelor din anexe, părţi integrante ale prezentei legi, este mai mare decât pensia aflată în plată.

(5) Noile drepturi la pensie se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea şi actele necesare la organul de asigurări sociale. În cazul transferării la altă categorie de pensie prevăzută de prezenta lege, termenul de transfer se stabileşte conform art.11 alin.(2)."

14. Prevederile relevante ale Legii nr. 290 din 16 decembrie 2016  pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (M.O., 2016, nr. 478-490, art.964) sunt următoarele:


„Art.III. - Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art.247), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

[...]

9. Articolul 8:

alineatul (1) se completează în final cu textul „ , valorizat la momentul stabilirii pensiei";

articolul se completează cu alineatul (1/1) având următorul cuprins:

„(1/1) Valorizarea reprezintă indexarea venitului mediu lunar asigurat realizat începând cu 1 ianuarie 1999, reieşind din coeficientul de creştere a salariului mediu pe economie din perioadele contributive până la anul precedent anului de stabilire a pensiei. Coeficienţii de valorizare pentru fiecare an se aprobă de Guvern în fiecare an la 1 aprilie."

 [...]

34. Legea se completează cu articolul 52/1 având următorul cuprins:

„Articolul 52/1. Valorizarea venitului mediu lunar asigurat pentru pensiile aflate în plată

(1) Venitul mediu lunar asigurat realizat începând cu 1 ianuarie 1999 şi inclus în calculul pensiilor pentru limită de vârstă şi al pensiei de dizabilitate, stabilite până la 1 aprilie 2017, se valorizează reieşind din creşterea salariului mediu pe economie în anul precedent anului stabilirii pensiei faţă de anul realizării venitului asigurat, cu determinarea diferenţei în mărimea pensiei.

(2) Diferenţa în mărimea pensiei obţinute se indexează cu coeficientul cumulativ de indexare a pensiilor de la anul stabilirii pensiei până la anul valorizării venitului asigurat, stabilit de Guvern, şi se adaugă la cuantumul pensiei în plată la data valorizării.

(3) Valorizarea pensiei pentru limită de vârstă şi a pensiei de dizabilitate stabilite până la 1 aprilie 2017 se va efectua pe etape. În anul 2017, începând cu 1 aprilie, se vor valoriza pensiile beneficiarilor de pensii stabilite în anii 2001-2008."

[...]."

1. Se respinge excepţia de neconstituţionalitate ridicată de avocatul Mariana Barașianț în dosarul nr.3-1528/16, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

2. Se sistează procesul pentru controlul constituționalității articolului 33 alin.(1) lit. a) din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii.

3. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

20. Curtea reține că dreptul la pensie face parte din dreptul la protecția socială, garantat de articolul 47 din Constituție.

21. Asigurarea cu pensii constituie un element important al asigurării sociale. Astfel, pensia pentru limita de vârstă este venitul bănesc cuvenit asiguratului, în condiţiile Legii privind sistemul public de pensii, corelativ obligaţiilor privind plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat.

22. Potrivit articolului 14 din Legea privind sistemul public de pensii, dreptul la pensie pentru limită de vârstă se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile privind vârstele de pensionare şi stagiile de cotizare prevăzute de prezenta lege.

23. Curtea reamintește că, în jurisprudența sa anterioară, a statuat că prevederile Constituției nu garantează persoanelor un cuantum determinat al prestaţiei sociale, astfel încât legiuitorul se bucură în domeniul drepturilor sociale de o marjă destul de largă de apreciere în stabilirea normelor pentru punerea în aplicare a drepturilor individuale sociale, inclusiv de posibilitatea de a le modifica.

24. Examinând materialele dosarului și audiind argumentele părților, Curtea reține că, în speță, autorul excepției invocă neconstituționalitatea art. 33 alin.(1) lit. a) din Legea privind sistemul public de pensii, care prevede dreptul de recalculare a pensiei doar în cazul „apariţiei unor circumstanţe noi referitoare la stagiul de cotizare, venitul asigurat, ce au avut loc până la acordarea drepturilor la pensie". Potrivit autorului excepției, imposibilitatea recalculării pensiei după această dată în cazul persoanelor care continuă să lucreze după atingerea vârstei de pensionare și achită contribuții de asigurări sociale este neconstituțională.

25. Curtea reține că, după ridicarea excepției de neconstituționalitate, la 16 decembrie 2016 Parlamentul a adoptat Legea nr.290 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care, inter alia, articolul 33 alin.(1) din Legea privind sistemul public de pensii a fost completat cu litera c), care permite recalcularea pensiei persoanelor care continuă să activeze după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă.

26. Mai mult, Curtea observă că Legea nr.290 din 16 decembrie 2016 prevede valorizarea pensiei pentru limită de vârstă şi a pensiilor de dizabilitate stabilite până la 1 aprilie 2017.

27. Prin urmare, omisiunea legislativă invocată de autorul excepţiei a fost soluţionată de legiuitor, astfel încât excepţia ridicată a rămas fără obiect, fiind reglementată de o altă prevedere decât cea contestată, prevedere care nu a fost contestată de autorul excepţiei.

28. Pentru considerentele menţionate, Curtea sistează procesul privind controlul constituţionalităţii art. 33 alin.(1) lit. a) din Legea privind sistemul public de pensii.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 3495347  //   Vizitatori ieri: 2809  //   azi: 1445  //   Online: 35


Acces rapid