Decizie Nr. 69 din 12.10.2016

Decizie nr.69 din 12.10.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 122g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 23 alineatul (3) lit. b) [în redacția actuală art. 33 alin. (3) lit. c)] din Legea nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranța traficului rutier


Subiectul Sesizării: Curtea Supremă de Justiție

Fişiere:
1. ro-d692016roc46b0.pdf


Sesizări:


1. La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a articolului 23 alineatul (3) lit. b) [în redacția actuală art. 33 alin. (3) lit. c)] din Legea nr. 131-XVI  din 7 iunie 2007 privind siguranța traficului rutier, ridicată de avocatul Igor Chiriac în dosarul nr.3ra-1236/16, pendinte la Curtea Supremă de Justiție. 

2. Excepţia de neconstituţionalitate a fost depusă la Curtea Constituţională la 11 octombrie 2016 de către judecătorul Valeriu Doagă din cadrul Curții Supreme de Justiție, în temeiul articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituţie, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016, precum și al Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională.

A. Circumstanţele litigiului principal

3. La 26 mai 2014, I.M. a înaintat o cerere de chemare în judecată împotriva Inspectoratului General de Poliție și Inspectoratului Național de Patrulare al Inspectoratului General de Poliție, solicitând anularea buletinului de trimitere la examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și a naturii ei, precum și constatarea acțiunilor de supunere examinării medicale drept ilegale.

4. La 6 noiembrie 2015, prin hotărârea Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, a fost admisă parțial acțiunea înaintată de I.M. și a fost declarat nul buletinul de trimitere la examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate, restul cerințelor au fost respinse ca fiind nefondate.

5. La 29 martie 2016, prin decizia Curții de Apel Chișinău a fost admis apelul declarat de către Inspectoratul General de Poliție și Inspectoratul Național de Patrulare al Inspectoratului General de Poliție, fiind casată integral hotărârea primei instanțe și emisă o nouă hotărâre, prin care acțiunea a fost respinsă ca nefondată.

6. La 22 iunie 2016, reprezentantul reclamantului I.M., avocatul Igor Chiriac, a declarat recurs împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău, solicitând admiterea recursului și ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate a articolului 23 alineatul (3) lit. b) [în redacția actuală art. 33 alin. (3) lit. c)] din Legea nr. 131-XVI  din 7 iunie 2007 privind siguranța traficului rutier (republicată, M.O., 2015, nr.11-21, art. 6), invocând încălcarea articolelor 16 alin. (2), 24, 28 și 54 din Constituție.

7. Prin încheierea din 5 octombrie 2016, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție a dispus ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate şi transmiterea sesizării în adresa Curţii Constituţionale pentru soluţionare.

8. Prevederile relevante ale Constituţiei (republicată în M.O., 2016, nr. 78, art. 140) sunt următoarele:

Articolul 28

Viaţa intimă, familială şi privată

„Statul respectă şi ocroteşte viaţa intimă, familială şi privată."

Articolul 54

Restrîngerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

„(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.

(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sînt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.

(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrîngerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.

(4) Restrîngerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii."

9. Prevederile relevante ale Legii nr. 131-XVI  din 7 iunie 2007 privind siguranța traficului rutier (republicată, M.O., 2015, nr.11-21, art. 6) sunt următoarele:

Articolul 23

 Drepturile şi obligaţiile proprietarului şi ale conducătorului de autovehicul


 (3) Conducătorul de autovehicul este obligat:

[...]

 b) să se supună, la solicitarea agentului de circulaţie, procedurii de testare a aerului expirat şi examenului medical de recoltare a probelor biologice în vederea constatării alcoolemiei ori consumului de droguri şi de alte substanţe psihotrope sau de medicamente cu efecte similare.

10. Prevederile relevante ale Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, amendată prin protocoalele adiţionale (încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950 şi ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 1298-XIII din 24 iulie 1997) sunt următoarele:

Articolul 8

Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie

„1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.

2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acesta este prevăzut de lege şi constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii, a moralei, a drepturilor şi a libertăţilor altora."

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 23 alineatul (3) lit. b) [în redacția actuală art. 33 alin. (3) lit. c)] din Legea nr. 131-XVI  din 7 iunie 2007 privind siguranța traficului rutier (republicată, M.O., 2015, nr.11-21, art. 6), ridicată de avocatul Igor Chiriac în dosarul nr.3ra-1236/16, pendinte la Curtea Supremă de Justiție. 

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

16. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

17. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în speță a Legii nr. 131-XVI  din 7 iunie 2007 privind siguranța traficului rutier, ține de competența Curții Constituționale.

18. Curtea constată că sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate, fiind ridicată de către avocatul Igor Chiriac în dosarul nr.3ra-1236/16, aflat pe rolul Curții Supreme de Justiție, este formulată de subiectul abilitat cu acest drept, în temeiul articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituţie, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016. 

19. Curtea reiterează că prerogativa de a soluţiona excepţiile de neconstituţionalitate, cu care a fost învestită prin articolul 135 alin.(1) lit.g) din Constituţie, presupune stabilirea corelaţiei dintre normele legislative şi textul Constituţiei, ţinând cont de principiul supremaţiei acesteia şi de pertinenţa prevederilor contestate pentru soluţionarea litigiului principal în instanţele de judecată.

20. Curtea reține că obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie art. 23 alineatul (3) lit. b) [în redacția actuală art. 33 alin. (3) lit. c)] din Legea nr. 131-XVI  din 7 iunie 2007 privind siguranța traficului rutier, care vizează în esență obligația conducătorilor mijloacelor de transport de a se supune la solicitarea agentului de circulaţie, examinării medicale prin recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii stării de ebrietate și a naturii ei.

21. Curtea observă că în Hotărârea nr. 18 din 18 iulie 2016, examinând constituționalitatea art. 2641 alin. (3) din Codul penal, și-a expus poziția asupra obligației impuse conducătorilor mijloacelor de transport de a se supune cerințelor agenților de circulație în cazul când există anumite bănuieli în privința consumului de alcool, statuând că:

55. [...] instituirea condiţiilor de circulație a mijloacelor de transport este un atribut exclusiv al legiuitorului, care a reglementat regimul de circulaţie pe drumurile publice astfel încât desfăşurarea traficului rutier să aibă loc în deplină siguranţă.

[...]

57. [...] necesitatea intervenţiei în viaţa privată prin obligarea conducătorului mijlocului de transport la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii stării de ebrietate este justificată de protecţia unor valori importante ca ordinea publică, securitatea în trafic, prevenirea pericolului pentru viaţa şi integritatea fizică a altor persoane, precum şi prevenirea pericolului asupra vieţii, integrităţii corporale a însuşi conducătorului mijlocului de transport.

58. În acelaşi sens, şi Curtea Europeană, în cauzele Tirado Ortiz și Lozano Martin vs. Spania (decizia din 15 iunie 1999) și X. vs. Olanda (decizia din 4 decembrie 1978), a statuat că în timp ce testarea obligatorie a nivelurilor de alcool poate fi considerată drept o încălcare a vieții private a reclamanților în sensul articolului 8 § 1 din Convenție, în același timp ea poate fi considerată ca fiind necesară pentru prevenirea infracțiunilor și protecția drepturilor și libertăților altora.

[...]

22. În hotărârea menționată, Curtea a reținut că obligarea conducătorului mijlocului de transport de a se supune examinării medicale în vederea stabilirii stării de ebrietate nu poartă un caracter excesiv și nu aduce atingere prevederilor constituționale.

23. În lumina celor expuse, având în vedere că obiectul excepției de neconstituționalitate este similar cu obiectul Hotărârii nr. 18 din 18 iulie 2016, Curtea menționează că sesizarea nu întruneşte condiţiile de admisibilitate pentru exercitarea controlului constituţionalităţii şi, deci, nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 3880885  //   Vizitatori ieri: 1929  //   azi: 358  //   Online: 46


Acces rapid