Decizie Nr. 78 din 12.10.2016

Decizie nr,78 din 12.10.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 121g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 12 alin. (4) din Legea privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice


Subiectul Sesizării: Curtea Supremă de Justiție, Ariadna Dodi

Fişiere:
1. ro-DCC78121g-2016ROc6848.pdf


Sesizări:


1. La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a  articolului 12 alin. (4) din Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, ridicată de avocatul Ariadna Dodi în dosarul nr.3-8/16, aflat pe rolul Curţii Supreme de Justiţie.

2. Excepţia de neconstituţionalitate a fost depusă la Curtea Constituţională la 10 octombrie 2016 de către Colegiul civil, comercial şi contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, în temeiul articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituţie, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016, precum și al Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională.

 

 

10. Prevederile relevante ale Constituţiei (republicată în M.O., 2016, nr. 78, art. 140) sunt următoarele:


Articolul 6

Separaţia şi colaborarea puterilor

„În Republica Moldova puterea legislativă, executivă şi judecătorească sunt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituţiei."

Articolul 116

Statutul judecătorilor

„(1) Judecătorii instanţelor judecătoreşti sunt independenţi, imparţiali şi inamovibili, potrivit legii.

[...]

(6) Sancţionarea judecătorilor se face în conformitate cu legea.

[...]"


11. Prevederile relevante ale Legii nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice (publicat în M.O., 2009, nr. 41-44, art. 118) sunt următoarele:


Articolul 9

 Declaraţia de verificare

„(1) Verificarea se efectuează cu consimțământul scris al titularului, candidatului la funcţia publică, expus în declaraţia de verificare, al cărei model este specificat la anexa nr.1.

[...]

(4) Refuzul candidatului la funcţia publică de a fi verificat are ca efect neangajarea lui în funcţie.

(5) În cazul în care titularul funcţiei publice nu consimte să fie verificat, persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie va dispune eliberarea acestuia din funcţie. Titularul, cu acordul său, poate fi transferat, după caz, la o funcţie neprevăzută la art.5."


Articolul 12

Verificarea suplimentară

„ [...]

(4) În cazul în care titularul, candidatul la funcţia publică refuză efectuarea verificării suplimentare, se aplică în modul corespunzător prevederile art.9 alin. (4) şi (5)."

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 12 alin. (4) din Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, ridicată de avocatul Ariadna Dodi în dosarul nr.3-8/16, pendinte la Curtea Supremă de Justiţie.

 2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

15. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

16. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în speță a Legii privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, ține de competența Curții Constituționale.

17. Curtea constată că sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate, fiind ridicată de către avocatul Ariadna Dodi în dosarul nr.3-8/16, aflat pe rolul Curţii Supreme de Justiţie, este formulată de subiectul abilitat cu acest drept, în temeiul articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituţie, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016.

18. Curtea reiterează că prerogativa de a soluţiona excepţiile de neconstituţionalitate, cu care a fost învestită prin articolul 135 alin.(1) lit.g) din Constituţie, presupune stabilirea corelaţiei dintre normele legislative şi textul Constituţiei, ţinând cont de principiul supremaţiei acesteia şi de pertinenţa prevederilor contestate pentru soluţionarea litigiului principal în instanţele de judecată.

19. În speţă, Curtea reține că obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispoziţiile articolului 12 alin. (4) din Legea privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, care prevăd că:

„În cazul în care titularul, candidatul la funcţia publică refuză efectuarea verificării suplimentare, se aplică în modul corespunzător prevederile art. 9 alin. (4) şi (5)”.

20. Curtea notează că art. 9 alin. (5) din lege stabileşte că în cazul în care titularul funcţiei publice nu consimte să fie verificat, persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie va dispune eliberarea acestuia din funcţie.

21. Curtea observă că autorul excepţiei, criticând prevederile legale menționate, a invocat încălcarea dispozițiilor constituționale ale art. 6 privind separația și colaborarea puterilor şi ale art. 116 alin. (1) şi (6) referitoare la statutul judecătorilor.

22. Curtea consideră necesar a sublinia faptul că excepția de neconstituţionalitate este un instrument de apărare a drepturilor și libertăților fundamentale. Excepția de neconstituționalitate poate fi ridicată doar în cazul în care normele constituționale invocate au incidență asupra normelor contestate, care urmează a fi aplicate la soluţionarea cauzei.

23. Totodată, Curtea relevă că excepţia de neconstituţionalitate reprezintă o problemă juridică, a cărei rezolvare trebuie să preceadă soluţionarea litigiului cu care este conexă. Astfel, Curtea reiterează că aplicabilitatea normei contestate pentru soluţionarea litigiului principal este o condiţie primordială pentru admisibilitatea sesizării şi examinarea acesteia în fond.

24. Curtea reţine că obiectul acţiunii principale, aflat pe rolul instanţei de judecată, îl constituie Hotărârea CSM din 31 mai 2016prin care a fost respinsă cererea de demisie din 16 mai 2016 a judecătorului V.O.”. Astfel, Curtea observă că drept temei de respingere a cererii de demisie a constituit Hotărârea CSM nr. 392/17 din 31 mai 2016, adoptată în baza avizului suplimentar al Serviciului de Informaţii şi Securitate privind verificarea suplimentară a judecătorului V.O.

25. În acest context, Curtea menţionează că, potrivit art. 9 din Legea privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, verificarea se efectuează cu consimţământul în scris al titularului, expus în declaraţia de verificare. Din circumstanţele cauzei, Curtea constată că partea în proces nu a refuzat efectuarea verificării suplimentare.

26. Prin urmare, Curtea reţine că norma criticată de autorul excepţiei, care reglementează situaţia în care titularul refuză efectuarea verificării suplimentare, nu are incidenţă asupra soluţionării cauzei aflate pe rolul instanţei de judecată.

27. În același timp, Curtea subliniază că norma contestată vizează independența puterii judecătorești. Din aceste considerente, Curtea are dreptul de a verifica în fond constituționalitatea prevederilor contestate în eventualitatea sesizării de către unul dintre subiecții cu drept de sesizare stabiliți în articolul 25 din Legea cu privire la Curtea Constituțională.

28. În lumina celor expuse, Curtea menționează că sesizarea este nefondată și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 3599514  //   Vizitatori ieri: 2320  //   azi: 736  //   Online: 2


Acces rapid