Decizie Nr. 75 din 12.10.2016

Decizia nr. 75 din 12.10.2016 de inadmisibilitate a sesizării nr. 104a/2016 privind controlul constituţionalităţii articolului 41 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024 din 2 iunie 2000 și a Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 2102 din 9 iunie 2016 privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova


Subiectul Sesizării: grup de deputaţi în Parlament, Igor Dodon, Vladimir Țurcan, Vlad Bătrîncea, Vasile Bolea

Fişiere:
1. ro-dcc752016104aprefinal392be.pdf


Sesizări:


1. La 26 august 2016 Igor Dodon, Vladimir Țurcan, Vlad Bătrîncea, Vasile Bolea, deputați în Parlament, au adresat Curţii Constituţionale o sesizare, prin care solicită controlul constituţionalităţii articolului 41 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024 din 2 iunie 2000 și a Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 2102 din 9 iunie 2016 privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova.

6. Prevederile relevante ale Constituţiei (republicată în M.O., 2016, nr. 78, art. 140) sunt următoarele:

 

Articolul 17

Cetăţenia Republicii Moldova

 „(1) Cetăţenia Republicii Moldova se dobândește, se păstrează ori se pierde în condiţiile prevăzute de legea organică. […]”

 

Articolul 88

Alte atribuţii

„Preşedintele Republicii Moldova îndeplineşte şi următoarele atribuţii:

[…]

c) soluţionează problemele cetăţeniei Republicii Moldova şi acordă azil politic;

[…]”

 

7. Prevederile relevante ale Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (republicată: M.O., ed. specială din 9 decembrie 2005) sunt următoarele:

 

Articolul 27 

Atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova

„Preşedintele Republicii Moldova:

a) soluţionează problemele cetăţeniei conform Constituţiei şi prezentei legi;

b) emite decrete în cazul acordării, redobândirii, renunţării şi retragerii cetăţeniei Republicii Moldova, iar în cazul refuzului de acordare a cetăţeniei, dă un răspuns argumentat.”


Articolul 41 

Atacarea decretului Preşedintelui 
Republicii Moldova

„Decretul Preşedintelui Republicii Moldova în problema cetăţeniei poate fi atacat în Curtea Supremă de Justiţie în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare.”

 

Articolul 42 

Atacarea acţiunilor persoanelor oficiale


Refuzul de a primi cererea în problemele cetăţeniei Republicii Moldova, încălcarea termenelor, a modului de examinare a cererii şi de executare a hotărârilor în problemele cetăţeniei, precum şi refuzul acordării cetăţeniei şi alte acţiuni ale persoanelor oficiale pot fi atacate, în modul stabilit de lege, în instanţa judecătorească.”


1. Se declară inadmisibilă sesizarea deputaților în Parlament Igor Dodon, Vladimir Țurcan, Vlad Bătrîncea, Vasile Bolea pentru controlul constituţionalităţii articolului 41 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024 din 2 iunie 2000 și Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 2102 din 9 iunie 2016 privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova. 

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

14. Examinând admisibilitatea sesizării, Curtea reţine următoarele.

15. Articolele 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicţiei constituţionale abilitează deputatul în Parlament cu dreptul de a sesiza Curtea Constituţională.

16. Curtea menționează că obiectul controlului constituţionalităţii îl constituie articolul 41 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024 din 2 iunie 2000 și Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2102 din 9 iunie 2016 privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova. 

17. Curtea reține că prevederile articolului 88 lit. c) din Constituţie abilitează Preşedintele Republicii Moldova cu una din principalele atribuţii în exercitarea puterii de stat, care vizează statutul juridic al persoanei, – acordarea cetăţeniei. Astfel, conform normei constituţionale, Preşedintele „soluţionează problemele cetăţeniei Republicii Moldova şi acordă azil politic”. 

18. În Hotărârea nr.11 din 30 octombrie 2012 Curtea a statuat că:

„39. […] atribuţia Preşedintelui Republicii Moldova statuată la lit. c) art.88 din Constituţie presupune examinarea tuturor problemelor legate de cetăţenie, începând cu depunerea cererii şi terminând cu emiterea soluţiei, care poate fi atât pozitivă, cât şi negativă. [P]reşedintele Republicii Moldova, conform prevederilor lit. c) art.88 din Constituţie, este unica autoritate, care poate emite soluţii definitive pentru fiecare etapă a procedurii legate de dobândirea cetăţeniei.”

19. În același timp, Curtea menționează că, potrivit articolului 17 din Constituție, „cetăţenia Republicii Moldova se dobândește, se păstrează ori se pierde în condiţiile prevăzute de legea organică”.

20. Ținând cont de prevederile art.17 alin.(l) din Constituţie, potrivit cărora problemele cetăţeniei Republicii Moldova sunt reglementate prin lege organică, Parlamentul a adoptat Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000, care stabilește cadrul juridic al raporturilor legate de cetățenia Republicii Moldova.

21. Curtea menționează că, potrivit art. 27 din lege, Președintele Republicii Moldova emite decrete în cazul acordării, redobândirii, renunţării şi retragerii cetăţeniei Republicii Moldova, iar în cazul refuzului de acordare a cetăţeniei, dă un răspuns argumentat.

22. În același timp, Curtea reține că potrivit art. 41 din lege: „Decretul Preşedintelui Republicii Moldova în problema cetăţeniei poate fi atacat în Curtea Supremă de Justiţie în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare”. De asemenea, potrivit art. 42 din lege, refuzul de a primi cererea în problemele cetăţeniei Republicii Moldova, încălcarea termenelor, a modului de examinare a cererii şi de executare a hotărârilor în problemele cetăţeniei, precum şi refuzul acordării cetăţeniei şi alte acţiuni ale persoanelor oficiale pot fi atacate, în modul stabilit de lege, în instanţa judecătorească.

23. Curtea reține că garanţiile procedurale legate de cetăţenie se întemeiază pe prescripţiile art.11 şi art.12 din Convenţia europeană cu privire la cetăţenie, care precizează că deciziile referitoare la dobândirea cetăţeniei trebuie să conţină motivaţii în formă scrisă, să poată face obiectul unui recurs administrativ sau judiciar, în conformitate cu prevederile legislaţiei interne.

24. În acest sens, Curtea, în jurisprudența sa, a susținut că prevederile din Legea cetăţeniei, care reglementează atacarea hotărârilor în problema cetăţeniei, vin să asigure garanțiile statuate de reglementările internaționale (HCC nr. 14 din 19 martie 2002).

25. În acord cu cele menționate, Curtea reține că Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2102 din 9 iunie 2016 privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova poate face obiectul unui litigiu în contenciosul administrativ. Curtea subliniază că de competența instanțelor de judecată ține verificarea legalității actelor contestate. Or, anume autorii sesizării au pretins că decretul enunțat a fost emis contrar art. 20 lit. c) și d) din Legea cetățeniei Republicii Moldova, fiind invocate în acest sens mai multe circumstanțe faptice.

26. Concluzionând cele menționate, Curtea constată că sesizarea nu întruneşte condiţiile de admisibilitate pentru exercitarea controlului constituţionalităţii şi, deci, nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 3325404  //   Vizitatori ieri: 3617  //   azi: 1053  //   Online: 33


Acces rapid