Aviz Nr. 4 din 24.09.2018

Aviz nr.4 din 24.09.2018 privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru exercitarea obligației constituționale de numire în funcție a unor membri ai Guvernului (Sesizarea nr.131f/2018)


Subiectul Sesizării: Un grup de deputaţi din Parlamentul Republicii Moldova, Sergiu Sîrbu și Eugeniu Nichiforciuc

Tipul avizului: circumstanţele care justifică interimatul funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova

Fişiere:
1. ro-acc4131f2018rou701eb.pdf
2. ro-acc4131f2018rus7eee5.pdf


Sesizări:


1.  La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională pe data de 21 septembrie 2018 de către domnii Sergiu Sîrbu și Eugeniu Nichiforciuc, deputați în Parlamentul Republicii Moldova, în baza prevederilor articolului 4 alin. (1) lit. f) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, ale articolului 4 alin. (1) lit. f) și 38 alin.(1) din Codul jurisdicției constituționale, ale articolului 135 alin. (1) lit. f) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 28 din 17 octombrie 2017.

2.  Autorii sesizării i-au solicitat Curții Constituționale:

„1. Constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru asigurarea exercitării atribuțiilor constituționale în scopul numirii candidaților propuși de Prim-ministrul Republicii Moldova pentru funcțiile de ministru al Sănătății, muncii și protecției sociale și de ministru al Agriculturii, dezvoltării regionale și mediului și intrării acestora în exercitarea mandatului.

2. Constatarea instituirii interimatului funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru exercitarea atribuțiilor constituționale în scopul numirii candidaților propuși de Prim-ministrul Republicii Moldova pentru funcțiile de ministru al Sănătății, muncii și protecției sociale și de ministru al Agriculturii, dezvoltării regionale și mediului și intrării acestora în exercitarea mandatului.”

3.  Curtea a decis să examineze admisibilitatea împreună cu fondul cauzei.

4.  La ședința publică a Curții, sesizarea a fost examinată în lipsa autorilor ei. Președintele Republicii Moldova a fost reprezentat de către dl Maxim Lebedinschi, consilier al Președintelui în domeniul juridic și al relațiilor instituționale, reprezentant al Președintelui Republicii Moldova în relațiile cu Parlamentul și Guvernul.

5.  Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 1

Statul Republica Moldova

„[…]

(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate.”

Articolul 91

Interimatul funcției

„Dacă funcția de Președinte al Republicii Moldova devine vacantă sau dacă Președintele este demis ori dacă se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile, interimatul se asigură, în ordine, de Președintele Parlamentului sau de Primul-ministru.”

Articolul 98

Învestitura [Guvernului]

„[…]

(6) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanță a funcției, Președintele Republicii Moldova revocă și numește, la propunerea Prim-ministrului, pe unii membri ai Guvernului.” 

Articolul 135

Atribuţiile

„(1) Curtea Constituțională:

[…]

f) constată circumstanțele care justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea Președintelui Republicii Moldova sau interimatul funcției de Preşedinte, precum şi imposibilitatea Preşedintelui Republicii Moldova de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 60 de zile;”

6.  Prevederile relevante ale Legii nr. 136  din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern sunt următoarele:

Articolul 16

Cerințe privind numirea în funcție

  „(1) Poate fi membru al Guvernului persoana care întrunește cumulativ următoarele cerințe:

a) deține cetățenia Republicii Moldova;

b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova;

c) în privința sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;

d) cunoaște limba română;

e) are studii superioare;

f) are o reputație ireproșabilă.

(2) Se consideră că nu are o reputație ireproșabilă în sensul alin. (1) lit. f) și nu poate fi numită în funcția de membru al Guvernului persoana:

a) care a fost condamnată de către instanța de judecată pentru săvârşirea unei infracțiuni și are antecedente penale nestinse;

b) care are antecedente penale, inclusiv stinse, sau care a fost liberată de răspundere ori pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de grațiere, pentru săvârşirea uneia sau mai multor infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave ori pentru săvârşirea uneia sau mai multor infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică, de corupție în sectorul privat sau contra autorităților publice și a securității de stat;

c) care are, în cazierul privind integritatea profesională pentru ultimii 5 ani, înscrieri privind rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de legislația cu privire la evaluarea integrității instituționale;

d) care a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

e) în privința căreia s-a constatat, printr-un act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor;

f) în privința căreia există o hotărâre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate.

(3) Evaluarea corespunderii candidaților la funcția de Prim-ministru, de prim-viceprim-ministru, de viceprim-ministru și de ministru cerințelor stabilite de alin. (1) și (2), în vederea acordării votului de încredere, se efectuează de către Parlament.

(4) Evaluarea corespunderii membrului Guvernului care urmează a fi desemnat ca Prim-ministru interimar cerințelor stabilite la alin. (1) și (2) se efectuează de către Președintele Republicii Moldova.

(5) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanță a funcției, evaluarea corespunderii candidatului la funcția de prim-viceprim-ministru, de viceprim-ministru sau de ministru cerințelor stabilite la alin. (1) și (2) se efectuează de către Președintele Republicii Moldova.

(6) Evaluarea corespunderii membrilor Guvernului stabiliți la art. 10 alin. (1) lit. e) cerințelor stabilite la alin. (1) și (2) din prezentul articol se efectuează la momentul înaintării candidaturii pentru funcția care din oficiu îi acordă statutul de membru al Guvernului.

(7) Dacă membrul Guvernului nu mai întrunește cel puțin una dintre cerințele stabilite la alin. (1) și (2), Prim-ministrul propune Președintelui Republicii Moldova, în termen de cel mult 3 zile calendaristice de la momentul în care au fost constatate circumstanțele respective, revocarea din funcție în condițiile prezentei legi.

(8) În sensul prezentei legi, conducătorul entității care solicită cazierul privind integritatea profesională pentru candidatul la funcția de ministru este candidatul la funcția de Prim-ministru, iar pentru candidatul la funcția de Prim-ministru – Parlamentul.

(9) Constatarea lipsei de integritate a Prim-ministrului şi a membrilor Guvernului se efectuează în condițiile legislației privind evaluarea integrității instituționale. Rezultatele evaluării integrității profesionale a membrilor Guvernului se transmit Prim-ministrului, iar rezultatele evaluării integrității profesionale a Prim-ministrului se transmit Parlamentului.”

1. Se constată ca circumstanță care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova în cadrul procedurii de remaniere guvernamentală refuzul deliberat al Președintelui de a-și îndeplini obligația constituțională de numire a candidaturilor propuse în mod repetat de către Prim-ministru, fapt care reprezintă, în sensul articolului 91 din Constituție, o imposibilitate temporară de exercitare a atribuțiilor sale în acest sens.

 2. În baza articolului 91 din Constituție, potrivit ordinii exercitării interimatului, Președintele Parlamentului sau Prim-ministrul va emite, în calitate de Președinte interimar, decretele de numire în funcție a ministrului Sănătății, muncii și protecției sociale și a ministrului Agriculturii, dezvoltării regionale și mediului și va oficia jurământul acestora.

3. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

17.  Competența Curții Constituționale de a soluționa prezenta cauză este prevăzută de dispozițiile articolului 135 alin. (1) lit. f) din Constituție, potrivit cărora Curtea Constituțională constată circumstanțele care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova.

18.  Curtea reține că, prin Hotărârea nr. 28 din 17 octombrie 2017, a stabilit că instituirea interimatului funcției, provocat de refuzul deliberat de a executa una sau mai multe obligații constituționale, și circumstanțele care justifică interimatul funcției de Președinte trebuie constatate în fiecare caz în parte de către Curtea Constituțională, în baza articolului 135 alin. (1) lit. f) din Constituție, la sesizarea subiectelor prevăzute de articolul 38 alineatele (1) și (2) lit. c) din Codul jurisdicției constituționale, în funcție de domeniul lor de competență.

19.  Curtea constată că, în baza articolului 38 alin. (1) din Codul jurisdicției constituționale, deputații din Parlamentul Republicii Moldova au competența de a sesiza Curtea Constituțională. Această competență se manifestă inclusiv în materie de verificare a circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova, în cazul refuzului deliberat de a executa una sau mai multe obligații constituționale.

20.  Mai mult, Curtea subliniază că există o jurisprudență constantă prin care le-a recunoscut deputaților competența sesizării Curții, în asemenea cazuri. Cei interesați pot citi Avizul Curții Constituționale nr. 1 din 2 ianuarie 2018.

21.  Prin urmare, Curtea va trece la examinarea fondului prezentei cauze.

22.  Curtea observă că această sesizare privește:

 (1) constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru asigurarea exercitării atribuțiilor constituționale în scopul numirii candidaților propuși de Prim-ministrul Republicii Moldova pentru funcțiile de ministru al Agriculturii, dezvoltării regionale și mediului și de ministru al Sănătății, muncii și protecției sociale și începerea exercițiului mandatului lor;

(2) instituirea interimatului funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru exercitarea atribuțiilor constituționale în scopul numirii candidaților propuși de către Prim-ministrul Republicii Moldova pentru funcțiile de ministru al Agriculturii, dezvoltării regionale și mediului și de ministru al Sănătății, muncii și protecției sociale și începerea exercițiului mandatului lor.

23.  În acest caz, Curtea constată că Președintele Republicii Moldova a refuzat în mod repetat să numească în funcția de ministru următoarele candidaturi:

- dna Silvia Radu, în calitate de ministru al Sănătății, muncii și protecției sociale;

- dl Nicolae Ciubuc, în calitate de ministru al Agriculturii, dezvoltării regionale și mediului.

24.  În scrisorile de refuz, Președintele Republicii Moldova a invocat faptul că în privința candidaților propuși planează suspiciuni de integritate și că aceștia nu dețin competențele necesare pentru gestionarea ministerelor.

25.  Cu referire la aceste susțineri, Curtea observă că remanierea i-a fost propusă Președintelui Republicii Moldova prin demersurile Prim-ministrului din 18 septembrie 2018, fiind conformă cu condițiile stabilite la articolul 98 alin. (6) din Constituție.

26.  Mai mult, remanierile propuse au fost acceptate de către Președintele Republicii Moldova, care în aceeași zi a emis decretele privind revocarea din funcție a ministrului Sănătății, muncii și protecției sociale și a ministrului Agriculturii, dezvoltării regionale și mediului.

27.  Curtea menționează că, potrivit articolului 16 alin. (2) din Legea cu privire la Guvern, se consideră că nu are o reputație ireproșabilă și nu poate fi numit în funcția de membru al Guvernului persoana care: a) a fost condamnată de către instanța de judecată pentru săvârşirea unei infracțiuni și are antecedente penale nestinse; b) are antecedente penale, inclusiv stinse, sau care a fost liberată de răspundere ori pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de grațiere, pentru săvârșirea uneia sau mai multor infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave ori pentru săvârșirea uneia sau mai multor infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică, de corupție în sectorul privat sau contra autorităților publice și a securității de stat; c) are, în cazierul privind integritatea profesională pentru ultimii 5 ani, înscrieri privind rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de legislația cu privire la evaluarea integrității instituționale; d) a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă; e) în privința căreia s-a constatat, printr-un act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor; f) în privința căreia există o hotărâre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate.

28.  Curtea constată că Președintele Republicii Moldova nu a prezentat niciun act justificativ care ar demonstra prezența unei situații din cele menționate mai sus în privința candidaților propuși.

29.  În acest sens, prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 24 ianuarie 2017, Curtea a stabilit că Președintele Republicii Moldova poate refuza o singură dată, motivat, propunerea Prim-ministrului de numire a unei persoane în funcția vacantă de ministru.

30.  Prin urmare, Curtea reține că refuzul Președintelui Republicii Moldova de a-şi îndeplini obligația constituțională de numire a candidaturilor propuse în mod repetat de către Prim-ministru și de a executa Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 24 ianuarie 2017 constituie o încălcare a obligațiilor sale constituționale și a jurământului depus la învestirea în funcție, stabilit de articolul 79 alin. (2) din Constituție.

31.  Așadar, având în vedere că Președintele a refuzat în mod deliberat să-și îndeplinească obligația constituțională de numire a candidaturilor propuse în mod repetat de către Prim-ministru, Curtea reține că, în sensul articolului 91 din Constituție, Președintele se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuția în cauză, fapt care justifică instituirea interimatului funcției pentru asigurarea exercitării acestei obligații constituționale.

32.  Totodată, Curtea reține că, potrivit articolului 91 din Constituție, în cazul în care Președintele Republicii Moldova se află în imposibilitatea temporară de a-şi exercita atribuțiile, interimatul se asigură de către Președintele Parlamentului sau de către Prim-ministru, în această ordine.

33.  Astfel, în conformitate cu articolul 91 din Constituție, în ordinea exercitării interimatului, Președintele Parlamentului sau Prim-ministrul va emite, în calitate de Președinte interimar, decretele de numire în funcție a ministrului Sănătății, muncii și protecției sociale și a ministrului Agriculturii, dezvoltării regionale și mediului și va oficia jurământul acestora.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4018704  //   Vizitatori ieri: 2965  //   azi: 2773  //   Online: 65


Acces rapid