Aviz Nr. 3 din 10.04.2018

Aviz nr.3 din 10.04.2018 la proiectul de lege pentru modificarea articolelor 50 și 51 din Constituția Republicii Moldova (persoane cu dizabilități) (Sesizarea nr. 35c/2018)


Subiectul Sesizării: Un grup de deputaţi din Parlamentul Republicii Moldova

Tipul avizului: iniţiativa de revizuire a Constituţiei

Fişiere:
1. ro-ACC3201835c2018b7fb2.pdf


Sesizări:


1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 26 martie 2018 de către Demian Caraseni, Constantin Țuțu, Eugen Nichiforciuc, Valentina Buliga, Simion Pleșca, Corneliu Padnevici, Iurie Chiorescu, Corneliu Mihalachi, Artur Reșetnicov, Raisa Apolschi, Victor Mîndru, Valentina Rotaru, Serghei Chiseliov, Elena Bacalu, Cornel Dudnic, Boris Golovin, Galina Balmoș,  Alexandru Bannicov, Sergiu Stati, Vladimir Andronachi, Serghei Sîrbu, Oleg Sîrbu, Valentina Stratan, Marcel Răducanu, Anatolie Gorilă, Dumitru Diacov, Anatolie Zagorodnîi, Elena Gudumac, Petru Porcescu, Lidia Lupu, Igor Vremea, Nicolai Dudoglo, Nicolae Juravschi, Nicolae Olaru, Simion Grișciuc, Vladimir Hotineanu, Oleg Ogor, Violeta Ivanov,  deputați în Parlamentul Republicii Moldova, în temeiul prevederilor art. 135 alin. (1) lit. c) şi art. 141 alin. (1) lit. b) din Constituția Republicii Moldova, art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art. 4 alin. (1) lit. c), art. 38 alin. (2), art. 63 lit. a) din Codul jurisdicţiei constituţionale, prin care se solicită avizarea proiectului de lege pentru modificarea unor articole ale Constituţiei Republicii Moldova.

2. Proiectul de lege pentru modificarea articolelor 50 și 51 din Constituţie prevede următoarele:

Articolul I. Articolul 50 din Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iunie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. în alineatul (3), cuvântul „handicapați" se înlocuiește cu sintagma „cu dizabilități";

Articolul II. Articolul 51 din Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iunie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În titlu, cuvântul „handicapate" se înlocuiește cu sintagma „cu dizabilități";

2. La alineatul (1), cuvântul „handicapate" se înlocuiește cu sintagma „cu dizabilități".

3. Prevederile relevante ale Constituţiei (republicată  în M.O., 2016, nr. 78, art.140) sunt următoarele:

Articolul 7
Constituţia, Lege Supremă

„Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică."

Articolul 50
Ocrotirea mamei, copiilor şi a tinerilor

„[...]

(3) Statul acordă alocaţiile necesare pentru copii şi ajutoare pentru îngrijirea copiilor bolnavi ori handicapaţi. Alte forme de asistenţă socială pentru copii şi tineri se stabilesc prin lege.

[...]"

Articolul 51
Protecţia persoanelor handicapate

   „(1) Persoanele handicapate beneficiază de o protecţie specială din partea întregii societăţi. Statul asigură pentru ele condiţii normale de tratament, de readaptare, de învăţământ, de instruire şi de integrare socială.

  [...]"

Articolul 135

Atribuţiile [Curţii Constituţionale]

„(1) Curtea Constituţională:

[...]

c) se pronunţă asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;

 [...]"

Articolul 141

Iniţiativa revizuirii

„(1) Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de:

[...]

b) un număr de cel puţin o treime de deputaţi în Parlament;

[...]

(2) Proiectele de legi constituţionale vor fi prezentate Parlamentului numai împreună cu avizul Curţii Constituţionale, adoptat cu votul a cel puţin 4 judecători."

Articolul 142

Limitele revizuirii

„(1) Dispoziţiile privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin referendum, cu votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele electorale.

(2) Nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.

(3) Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de urgenţă, de asediu şi de război."

Articolul 143

Legea privind modificarea Constituţiei

„(1) Parlamentul este în drept să adopte o lege cu privire la modificarea Constituţiei după cel puţin 6 luni de la data prezentării iniţiativei corespunzătoare. Legea se adoptă cu votul a două treimi din deputaţi.

(2) Dacă, de la prezentarea iniţiativei cu privire la modificarea Constituţiei, Parlamentul nu a adoptat timp de un an legea constituţională corespunzătoare, propunerea se consideră nulă."

4. Prevederile relevante ale Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (adoptată la New York la 13 decembrie 2006 şi ratificată de Republica Moldova prin Legea nr. 166 din 9 iulie 2010) sunt următoarele:

Articolul 4

Obligaţii generale

„1. Statele Participante îşi asumă responsabilitatea de a asigura şi promova exercitarea deplină a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu dizabilităţi şi fără nici un fel de discriminare din cauza dizabilităţii. În acest scop, Statele Participante se obligă să:

a) adopte toate măsurile legislative, administrative şi alte măsuri corespunzătoare pentru implementarea drepturilor recunoscute în această Convenţie;

b) întreprindă toate măsurile corespunzătoare, inclusiv măsuri referitoare la legislaţie, pentru modificarea sau abolirea legilor, regulilor şi obiceiurilor existente, care constituie discriminare a persoanelor cu dizabilităţi;

[...]"

1. Iniţiativa înaintată de un grup de deputați, este prezentată de subiectul autorizat şi, în acest sens, este conformă cu prevederile articolului 141 alin. (1) lit. b) din Constituţie.

2. Proiectul de amendare a Constituției nu încalcă limitele revizuirii impuse de dispoziţiile constituţionale ale art.142 alin. (2) şi poate fi trimis spre examinare Parlamentului.

3. Proiectul de amendare a Constituției poate fi adoptat după cel puţin 6 luni de la data prezentării iniţiativei de modificare a Constituției.

4. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

11. Cu privire la limitele revizuirii, articolul 142 din Constituţie prevede următoarele:

„(1) Dispoziţiile privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin referendum, cu votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele electorale.

(2) Nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.

(3) Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de urgenţă, de asediu şi de război."

12. Textul citat stabilește condiţii de constituţionalitate intrinsecă pentru iniţiativa de revizuire [alin.(1) şi (2) ale art.142] şi de constituţionalitate extrinsecă pentru aceasta [alin.(3) al art.142].

a) Constituţionalitatea extrinsecă (limitele temporale)

13. Sub aspectul constituţionalităţii extrinseci, cu privire la circumstanțele revizuirii Constituţiei, textul articolului 142 alin.(3) din Legea fundamentală interzice revizuirea Constituţiei pe durata stării de urgenţă, de asediu şi de război. Acest text trebuie coroborat cu cel al articolului 63 alin.(3) teza a doua din Constituţie, potrivit căruia Parlamentul nu poate revizui Constituţia în perioada în care mandatul se prelungeşte până la întrunirea legală a noii componenţe.

14. De asemenea, limitele temporale includ termenul de adoptare a iniţiativei de revizuire a Constituţiei.

15. În conformitate cu articolul 143 din Constituţie, care reglementează modificarea Constituţiei, legile cu privire la modificarea Constituţiei pot fi adoptate după cel puţin 6 luni de la data prezentării iniţiativei corespunzătoare.

16. Curtea constată că, la data iniţierii revizuirii Constituţiei în prezenta cauză, nu există niciuna dintre situaţiile la care fac referire textele constituţionale menţionate, fiind întrunite condiţiile de constituţionalitate extrinsecă a iniţiativei de revizuire.

b) Constituţionalitatea intrinsecă (limitele materiale)

17. Curtea menționează că dizabilitatea persoanelor este considerată o problemă a întregii societăți, fapt care întărește sentimentul de responsabilizare a comunității față de crearea unui mediu prietenos, fizic și al atitudinilor în privința acestora.

18. La nivel internațional, protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități este reglementată de Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Obiectivul acestei Convenţii este de a promova, proteja şi asigura exercitarea deplină şi egală de către toate persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi de a promova respectarea demnităţii inerente a acestora.

19. Potrivit articolului 1 din Convenția amintită, în categoria persoanelor cu dizabilităţi sunt incluse persoanele cu deficienţe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, la interacţiunea cu diverse bariere, pot îngrădi participarea lor deplină şi efectivă la viața societății, în condiţii de egalitate cu ceilalţi.

20. Curtea menționează că, potrivit articolului 4 din Constituție, dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.

21. Prin ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Republica Moldova și-a luat angajamentul de implementare a prevederilor acesteia și de ajustare a legislației și a practicilor naționale la Convenție, și și-a asumat promovarea și protecția drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor cu dizabilități. Convenția instituie o nouă paradigmă a dizabilității, marcând trecerea de la modelul medical la cel social, care este bazat pe incluziune.

22. Astfel, Convenția recunoaște că „dizabilitatea este un concept în evoluție și că acesta rezultă din interacțiunea dintre persoanele cu deficiențe și barierele de atitudine și de mediu care împiedică participarea lor deplină și efectivă în societate în condiții de egalitate cu ceilalți".

23. În jurisprudența sa, Curtea a relevat că, sub aspectul noilor abordări ale instrumentelor internaţionale, mecanismele juridice destinate asigurării protecţiei intereselor persoanelor incapabile trebuie să fie suficient de permisive pentru adoptarea unor soluţii juridice optime pentru diferitele grade de incapacitate şi în funcție de varietatea situaţiilor (HCC nr. 27 din 13 noiembrie 2014, § 82).

24. Curtea menționează că, la nivel național, articolul 51 din Constituție prevede că persoanele cu dizabilități trebuie să beneficieze de o protecție specială din partea întregii societăţi, statul fiind obligat să le asigure condiţii normale de tratament, de readaptare, de învăţământ, de instruire şi de integrare socială.

25. Curtea reține că amendamentele propuse prin proiectul de lege privind modificarea articolelor 50 și 51 din Constituție, i.e. includerea noțiunii de „persoane cu dizabilități", au ca scop eliminarea sensului peiorativ pe care îl presupune formula „persoane handicapate".

26. Analizând proiectul de lege care i-a fost prezentat, Curtea nu remarcă neconcordanțe cu Constituția sau inexactități de ordin juridic. Acest proiect de lege respectă limitele impuse de articolul 142 alin. (2) din Constituție, în sensul că nu are ca rezultat suprimarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4038330  //   Vizitatori ieri: 2994  //   azi: 285  //   Online: 61


Acces rapid