Aviz Nr. 1 din 02.01.2018

Aviz nr.1 din 02.01.2018 privind constatarea circumstanţelor care justifică interimatul funcției de Preşedinte al Republicii Moldova pentru exercitarea obligației constituționale de numire în funcție a unor membri ai Guvernului (Sesizarea nr. 176f /2017)


Subiectul Sesizării: Un grup de deputaţi din Parlamentul Republicii Moldova, Raisa Apolschi, Serghei Sîrbu, Igor Vremea, Corneliu Padnevici, Eugen Bodarev și Angel Agache

Tipul avizului: circumstanţele care justifică interimatul funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova

Fişiere:
1. ro-a102012018ro5510f.pdf


Sesizări:


1.    La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 28 decembrie 2017 de către Raisa Apolschi, Serghei Sîrbu, Igor Vremea, Corneliu Padnevici, Eugen Bodarev, Angel Agache, deputați în Parlamentul Republicii Moldova, în temeiul prevederilor art. 135 alin. (1) lit. f) din Constituție, art. 4 alin. (1) lit. f) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art. 4 alin. (1) lit. f) și 38 alin. (1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curții Constituţionale nr. 28 din 17 octombrie 2017.

2.    Autorii sesizării au solicitat Curții Constituționale:

„1. Constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru asigurarea exercitării atribuțiilor constituționale în scopul numirii candidaților propuși de Prim-ministrul Republicii Moldova pentru funcțiile de viceprim-ministru,  ministru al economiei și infrastructurii, ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, ministru al afacerilor externe și integrării europene, ministru al sănătății, muncii și protecției sociale, ministru al justiției și intrării acestora în exercitarea mandatului.

2. Constatarea instituirii interimatului funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru exercitarea atribuțiilor constituționale în scopul numirii candidaților propuși de Prim-ministrul Republicii Moldova pentru funcțiile de viceprim-ministru,  ministru al economiei și infrastructurii, ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, ministru al afacerilor externe și integrării europene, ministru al sănătății, muncii și protecției sociale, ministru al justiției și intrării acestora în exercitarea mandatului."

3.    Curtea a decis să examineze admisibilitatea concomitent cu fondul cauzei.

La ședința publică a Curții sesizarea a fost susținută de dl Serghei Sîrbu, deputat în Parlament. Președintele Republicii Moldova a fost reprezentat de dl Maxim Lebedinschi, consilier al Președintelui în domeniul juridic şi relaţiilor instituţionale, reprezentant al Președintelui Republicii Moldova în relațiile cu Parlamentul și Guvernul. Guvernul a fost reprezentat de dl Eduard Serbenco, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Justiției.

1. Prevederile relevante ale Constituţiei (republicată în M.O., 2016, nr. 78, art. 140) sunt următoarele:

Articolul 1

Statul Republica Moldova

„[...]

(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate."

Articolul 56

Devotamentul faţă de ţară

„[...]

(2) Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice [...] răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin [...]."

Articolul 79

Validarea mandatului şi depunerea jurământului

„[...]

 (2) Candidatul a cărui alegere a fost validată depune în faţa Parlamentului şi a Curţii Constituţionale, cel târziu la 45 de zile după alegeri, următorul jurământ:

«Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea propăşirii Republicii Moldova, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a Moldovei»."

Articolul 91

Interimatul funcţiei

„Dacă funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova devine vacantă sau dacă Preşedintele este demis ori dacă se află în imposibilitatea temporară de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură, în ordine, de Preşedintele Parlamentului sau de Primul-ministru."

Articolul 98

Învestitura [Guvernului]

„(1) După consultarea fracţiunilor parlamentare, Preşedintele Republicii Moldova desemnează un candidat pentru funcţia de Prim-ministru.

(2) Candidatul pentru funcţia de Prim-ministru va cere, în termen de 15 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate şi a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul de activitate şi lista Guvernului se dezbat în şedinţa Parlamentului. Acesta acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.

(4) În baza votului de încredere acordat de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova numeşte Guvernul.

(5) Guvernul îşi exercită atribuţiile din ziua depunerii jurământului de către membrii lui în faţa Preşedintelui Republicii Moldova.

(6) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a funcţiei, Preşedintele Republicii Moldova revocă şi numeşte, la propunerea Prim-ministrului, pe unii membri ai Guvernului."

Articolul 135

Atribuţiile

„(1) Curtea Constituţională:

[...]

f) constată circumstanţele care justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea Preşedintelui Republicii Moldova sau interimatul funcţiei de Preşedinte, precum şi imposibilitatea Preşedintelui Republicii Moldova de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 60 de zile;"

Articolul 140

Hotărârile Curţii Constituţionale

„[...]

(2) Hotărârile Curţii Constituţionale sunt definitive şi nu pot fi atacate."

2.    Prevederile relevante ale Legii nr.136  din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (M.O., 2017, nr. 252, art. 412) sunt următoarele:

Articolul 16

Cerințe privind numirea în funcție

„(1) Poate fi membru al Guvernului persoana care întrunește cumulativ următoarele cerințe:

a) deține cetățenia Republicii Moldova;

b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova;

c) în privința sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;

d) cunoaște limba română;

e) are studii superioare;

f) are o reputație ireproșabilă.

(2) Se consideră că nu are o reputație ireproșabilă în sensul alin. (1) lit. f) și nu poate fi numită în funcția de membru al Guvernului persoana:

a) care a fost condamnată de către instanța de judecată pentru săvârşirea unei infracțiuni și are antecedente penale nestinse;

b) care are antecedente penale, inclusiv stinse, sau care a fost liberată de răspundere ori pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de grațiere, pentru săvârşirea uneia sau mai multor infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave ori pentru săvârşirea uneia sau mai multor infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică, de corupție în sectorul privat sau contra autorităților publice și a securității de stat;

c) care are, în cazierul privind integritatea profesională pentru ultimii 5 ani, înscrieri privind rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de legislația cu privire la evaluarea integrității instituționale;

d) care a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

e) în privința căreia s-a constatat, printr-un act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor;

f) în privința căreia există o hotărâre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate.

(3) Evaluarea corespunderii candidaților la funcția de Prim-ministru, de prim-viceprim-ministru, de viceprim-ministru și de ministru cerințelor stabilite de alin. (1) și (2), în vederea acordării votului de încredere, se efectuează de către Parlament.

(4) Evaluarea corespunderii membrului Guvernului care urmează a fi desemnat ca Prim-ministru interimar cerințelor stabilite la alin. (1) și (2) se efectuează de către Președintele Republicii Moldova.

(5) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanță a funcției, evaluarea corespunderii candidatului la funcția de prim-viceprim-ministru, de viceprim-ministru sau de ministru cerințelor stabilite la alin. (1) și (2) se efectuează de către Președintele Republicii Moldova.

(6) Evaluarea corespunderii membrilor Guvernului stabiliți la art. 10 alin. (1) lit. e) cerințelor stabilite la alin. (1) și (2) din prezentul articol se efectuează la momentul înaintării candidaturii pentru funcția care din oficiu îi acordă statutul de membru al Guvernului.

(7) Dacă membrul Guvernului nu mai întrunește cel puțin una dintre cerințele stabilite la alin. (1) și (2), Prim-ministrul propune Președintelui Republicii Moldova, în termen de cel mult 3 zile calendaristice de la momentul în care au fost constatate circumstanțele respective, revocarea din funcție în condițiile prezentei legi.

(8) În sensul prezentei legi, conducătorul entității care solicită cazierul privind integritatea profesională pentru candidatul la funcția de ministru este candidatul la funcția de Prim-ministru, iar pentru candidatul la funcția de Prim-ministru - Parlamentul.

(9) Constatarea lipsei de integritate a Prim-ministrului şi a membrilor Guvernului se efectuează în condiţiile legislației privind evaluarea integrității instituţionale. Rezultatele evaluării integrității profesionale a membrilor Guvernului se transmit Prim-ministrului, iar rezultatele evaluării integrității profesionale a Prim-ministrului se transmit Parlamentului."

1. Se constată ca circumstanţă care justifică interimatul funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova în cadrul procedurii de remaniere guvernamentală refuzul deliberat al Președintelui de a-și îndeplini obligația constituțională de numire a candidaturilor propuse repetat de Prim-ministru, ceea ce constituie, în sensul articolului 91 din Constituție, imposibilitate temporară de a-și exercita atribuția în cauză.

2. În temeiul articolului 91 din Constituție, în ordinea exercitării interimatului, Președintele Parlamentului sau Prim-ministrul va emite, în calitate de Președinte interimar, decretele de numire în funcție a viceprim-miniștrilor, ministrului justiției, ministrului economiei și infrastructurii, ministrului afacerilor externe și integrării europene,  ministrului sănătății, muncii și protecției sociale și a ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului și va primi jurământul acestora.

3. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

25. Examinând sesizarea, Curtea observă că aceasta vizează: 

(1) constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru asigurarea exercitării atribuțiilor constituționale în scopul numirii candidaților propuși de Prim-ministrul Republicii Moldova pentru funcțiile de viceprim-ministru,  ministru al economiei și infrastructurii, ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, ministru al afacerilor externe și integrării europene, ministru al sănătății, muncii și protecției sociale, ministru al justiției și intrării acestora în exercitarea mandatului.

(2) instituirea interimatului funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru exercitarea atribuțiilor constituționale în scopul numirii candidaților propuși de Prim-ministrul Republicii Moldova pentru funcțiile de viceprim-ministru,  ministru al economiei și infrastructurii, ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, ministru al afacerilor externe și integrării europene, ministru al sănătății, muncii și protecției sociale, ministru al justiției și intrării acestora în exercitarea mandatului.

- Cu privire la competența Președintelui de numire a membrilor Guvernului

26. Curtea relevă că, în cadrul regimului parlamentar al Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova are un volum de competenţe expres stabilite de Constituţie. 

27. În acest sens, Curtea reține că, potrivit articolului 98 alin. (6) din Constituție, în caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a funcţiei, Preşedintele Republicii Moldova revocă şi numeşte, la propunerea Prim-ministrului, pe unii membri ai Guvernului.

28. Prin Hotărârea nr. 2 din 24 ianuarie 2017 Curtea a statuat că în sensul articolului 98 alineatul (6) din Constituție:- Preşedintele Republicii Moldova poate refuza, o singură dată, motivat, propunerea Prim-ministrului de numire a unei persoane în funcţia vacantă de ministru, atunci când consideră că persoana propusă nu corespunde cerinţelor legale pentru exercitarea funcţiei de membru al Guvernului;- Prim-ministrul poate face o altă propunere Preşedintelui sau reitera aceeaşi candidatură pentru funcţia de ministru, pe care Preşedintele este obligat să o numească.

29. În hotărârea enunțată supra, Curtea a menționat că voinţa politică a Preşedintelui nu poate constitui o sursă de blocaj instituțional, pe de o parte, şi nu poate anula, pe de altă parte, competenţele Prim-ministrului în cadrul procedurii de codecizie în remanierea guvernamentală.

30. Astfel, Curtea a constatat că Preşedintele Republicii Moldova are dreptul să verifice corespunderea candidatului propus de Prim-ministru pentru funcţie, însă nu are drept de veto faţă de propunerea Prim-ministrului. 

31. Curtea a reținut că dreptul Președintelui de a refuza doar o singură dată, motivat, propunerea Prim-ministrului de numire a unei persoane în funcția vacantă de ministru este o soluție de natură să elimine blocajul instituțional ce s-ar genera prin eventualul refuz repetat al Preşedintelui Republicii Moldova de a numi un ministru la propunerea Prim-ministrului (a se vedea HCC nr.2 din 24 ianuarie 2017, §52-53).

32. Așadar, întrucât Președintele nu poartă nici o responsabilitate politică pentru activitatea Guvernului, rolul acestuia în configurarea competenței Guvernului este unul limitat.

- Cu privire la efectele refuzului Președintelui de a-și îndeplini obligațiile constituționale

33. Curtea reține că prevederea de la articolul 98 alin.(6) din Constituţie urmează a fi interpretată prin aplicarea principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, consacrat în articolul 6 din Legea fundamentală. În considerarea acestui principiu, pentru evitarea blocajelor instituţionale şi pentru buna lor funcţionare, autorităţile publice au obligaţia de a colabora.

34. Totodată, Curtea relevă că în situația de blocaje instituționale, când atribuțiile unor instituții nu sunt exercitate de titularii acestora, indiferent de motivele acestor blocaje, dispozițiile constituționale prevăd suplinirea acestora prin instituirea interimatului. 

35. În Hotărârea nr. 28 din 17 octombrie 2017 Curtea a reținut că inacțiunea instituției prezidențiale, prin neexercitarea atribuțiilor fie pentru motive obiective, fie pentru motive subiective, prin refuzul deliberat de a exercita atribuțiile, are consecințe identice, adică blocarea altor instituții. 

36. Așadar, Curtea a statuat că în cazul refuzului deliberat al Președintelui de a-și exercita atribuțiile consecințele sunt identice cu cele ce survin în cazul imposibilității exercitării atribuțiilor pentru motive obiective, astfel, soluționarea acestor situații trebuie să fie identică, adică instituirea interimatului.  

37. La fel, Curtea a reținut că prin refuzul deliberat de a-și executa una sau mai multe obligații constituționale Președintele se înlătură el însuși de la exercitarea acestora. 

- Constatarea circumstanțelor care justifică instituirea interimatului

38. În speță, Curtea constată că Președintele Republicii Moldova, dl Igor Dodon, a refuzat repetat să numească în funcțiile de viceprim-ministru și ministru candidaturile:- dl Iurie Leancă, viceprim-ministru;- dna Cristina Lesnic, viceprim-ministru;- dl Alexandru Tănase, ministru al justiției;- dl Chiril Gaburici, ministru al economiei și infrastructurii;- dl Tudor Ulianovschi, ministru al afacerilor externe și integrării europene;- dna Svetlana Cebotari, ministru al sănătății, muncii și protecției sociale; - dl Liviu Volconovici, ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului.

39. În scrisorile de refuz, Președintele Republicii Moldova a invocat că Prim-ministrul și nu președintele unui partid trebuie să inițieze remanieri guvernamentale și că remanierile guvernamentale trebuie să fie într-o proporție nesemnificativă. 

40. De asemenea, Președintele a menționat că asupra majorității candidaților propuși de Prim-ministru planează suspiciuni grave de integritate, nu corespund cerințelor minime statuate în articolul 16 alineatele (1) și (2) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern, demonstrând lipsă de profesionalism în activitățile desfășurate anterior, inconsecvență și oportunism.

41. Cu referire la alegațiile Președintelui potrivit cărora Prim-ministrul și nu președintele unui partid trebuie să inițieze remanieri guvernamentale, Curtea observă că remanierea a fost propusă Președintelui Republicii Moldova prin demersurile Prim-ministrului din 20 decembrie 2017, fiind conformă cerințelor statuate la articolul 98 alin.(6) din Constituție. 

42. Mai mult, remanierile propuse au fost acceptate de Președintele Republicii Moldova, care, în ziua imediat următoare, la 21 decembrie 2017, a emis decretele privind revocarea din funcție a viceprim-ministrului, ministrului justiției, ministrului economiei şi infrastructurii, ministrului afacerilor externe şi integrării europene, ministrului sănătăţii, muncii şi protecției sociale și a ministrului agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului.

43. Totodată, cu referire la alegațiile Președintelui potrivit cărora remanierile guvernamentale trebuie să fie într-o proporție nesemnificativă, Curtea reține că în Hotărârea nr.28 din 17 octombrie 2017  a statuat că remanierea guvernamentală nu presupune exercitarea competenței Parlamentului, întrucât modificările intervenite în componența Guvernului se petrec în interiorul puterii executive. Fiecare membru al Guvernului răspunde politic individual față de Primul-ministru. Parlamentul nu se poate opune revocării unui membru al Guvernului, dar, dacă prin aceasta și-a pierdut încrederea în Guvern, poate recurge la moțiunea de cenzură împotriva întregului Guvern.

44. În același timp, Curtea observă că, în refuzul său, Președintele nu a indicat expres cerințele legale pentru numirea membrilor Guvernului prevăzute de articolul 16 alin.(1)-(2) din Legea nr.136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern, pe care nu le-ar fi întrunit candidații propuși de Prim-ministru. 

45. Curtea menționează că, potrivit articolului 16 alin.(2) din Legea cu privire la Guvern, se consideră că nu are o reputație ireproșabilă și nu poate fi numit în funcția de membru al Guvernului persoana care: a) a fost condamnată de către instanța de judecată pentru săvârşirea unei infracțiuni și are antecedente penale nestinse; b) are antecedente penale, inclusiv stinse, sau care a fost liberată de răspundere ori pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de grațiere, pentru săvârşirea uneia sau mai multor infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave ori pentru săvârşirea uneia sau mai multor infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică, de corupție în sectorul privat sau contra autorităților publice și a securității de stat; c) are, în cazierul privind integritatea profesională pentru ultimii 5 ani, înscrieri privind rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de legislația cu privire la evaluarea integrității instituționale; d) a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă; e) în privința căreia s-a constatat, printr-un act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor; f) în privința căreia există o hotărâre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate.

46. Curtea constată că Președintele Republicii Moldova nu a prezentat referitor la candidații propuși de către Prim-ministru nici un act justificativ care ar demonstra prezența unei situații din cele menționate mai sus.

47. În acest sens, în Hotărârea Curții Constituționale nr.2 din 24 ianuarie 2017, Curtea a statuat că Preşedintele Republicii Moldova poate refuza o singură dată, motivat, propunerea Prim-ministrului de numire a unei persoane în funcţia vacantă de ministru. Limitarea la o singură respingere a propunerii se justifică prin faptul că, în continuare, răspunderea pentru o altă nominalizare revine, în exclusivitate, Prim-ministrului.

48. Prin urmare, Curtea reține că refuzul Președintelui Republicii Moldova de a-şi îndeplini obligația constituțională de numire a candidaturilor propuse repetat de Prim-ministru și de a executa Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 24 ianuarie 2017 constituie o încălcare a obligațiilor sale constituționale și a jurământului depus la învestirea în funcție, stabilit de articolul 79 alin. (2) din Constituție.

49. Așadar, având în vedere că Președintele a refuzat în mod deliberat de a-și îndeplini obligația constituțională de numire a candidaturilor propuse repetat de Prim-ministru, Curtea reține că, în sensul articolului 91 din Constituţie, Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuția în cauză, ceea ce justifică instituirea interimatului funcției pentru asigurarea exercitării acestei obligații constituționale. Or, prin refuzul deliberat al Președintelui de a-și îndeplini obligația constituțională menționată, Președintele s-a înlăturat el însuşi de la exercitarea acesteia.

50. Totodată, Curtea reține că, potrivit articolului 91 din Constituţie, în cazul în care Preşedintele Republicii Moldova se află în imposibilitatea temporară de a-şi exercita atribuțiile, interimatul se asigură, în ordine, de Preşedintele Parlamentului sau de Prim-ministru.

51. Astfel, în conformitate cu articolul 91 din Constituţie, în ordinea exercitării interimatului, Preşedintele Parlamentului sau Prim-ministrul va emite, în calitate de Președinte interimar, decretele de numire în funcție a viceprim-miniștrilor, ministrului justiției, ministrului economiei și infrastructurii, ministrului afacerilor externe și integrării europene, ministrului sănătății, muncii și protecției sociale și a ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului și va primi jurământul acestora.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4038327  //   Vizitatori ieri: 2994  //   azi: 282  //   Online: 58


Acces rapid