Hotărârea nr. 25 din 21.09.2016

Hotărârea nr. 25 din 21.09.2016 privind validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova


Subiectul sesizării: Comisia Electorală Centrală
Tipul hotărârii: validarea unui mandat de deputat
Prevedere: declararea calității de deputat


Hotărârea Curții Constituționale:
1. ro-Hot-110e-2016-validare764b9.pdf
2. h25_110e_2016_rus.pdf


Sesizare:


HOTĂRÂRE
PRIVIND VALIDAREA
unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
(Sesizarea nr 110e/2016)

CHIŞINĂU
21 septembrie 2016

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională, statuând în următoarea componenţă:
Dl Aurel BĂIEȘU, președinte al ședinței,
Dl Igor DOLEA,
Dl Victor POPA,
Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea grefierului dna Eugenia Mîța,

Având în vedere sesizarea depusă la 20 septembrie 2016,
înregistrată la aceeaşi dată,
Examinând sesizarea în şedinţă plenară publică,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,

Pronunţă următoarea hotărâre:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituţională la 20 septembrie 2016, în temeiul articolelor 62, 69 alin. (1) şi 135 alin. (1) lit. e) din Constituţie, 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 4 alin. (1) lit.e), 16 alin. (1) şi 38 alin. (4) din Codul jurisdicţiei constituţionale.

2. Prin decizia Curţii Constituţionale din 20 septembrie 2016 sesizarea a fost declarată admisibilă, fără a prejudeca fondul cauzei.

3. La şedinţa publică a Curţii au participat dl Andrei Volentir, membru al Comisiei Electorale Centrale, și dl Ion Casian, reprezentantul fracţiunii parlamentare a Partidului Liberal.

LEGISLAŢIA PERTINENTĂ

4. Prevederile relevante ale Constituţiei, adoptată la 29 iulie 1994 (republicată în M.O., 2016, nr. 78, art.140) sunt următoarele:

Articolul 62
Validarea mandatului de deputat

„Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale."

Articolul 69
Mandatul deputaţilor

„(1) Deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.

[...]."

5. Prevederile relevante ale Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (M.O., 1997, nr. 81, art. 667) sunt următoarele:

Articolul 88
Atribuirea mandatelor

„[...]

(2) Candidaţii incluşi în listele concurenţilor electorali care au trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 86, dar nu au fost aleşi, sînt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinînd partidului, altei organizaţii social-politice sau blocului electoral pe care îl reprezintă va deveni vacant. Candidatul supleant poate refuza mandatul de deputat, depunînd o declaraţie în scris la Comisia Electorală Centrală.

[...]."

Articolul 89
Confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatelor
de către Curtea Constituțională

„[...]

(2) În termen de 10 zile de la primirea actelor de la Comisia Electorală Centrală, dar nu mai devreme de soluţionarea definitivă de către instanţele de judecată a contestaţiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislaţie, Curtea Constituţională confirmă sau infirmă, printr-un aviz, legalitatea alegerilor. Concomitent, Curtea Constituţională validează mandatele deputaţilor aleşi şi confirmă listele candidaţilor supleanţi.

[...]."

6. Prevederile relevante ale Hotărârii Parlamentului nr. 216 din 29 iulie 2016 sunt următoarele:

„Art.1. - Se ia act de cererea de demisie a deputatului în Parlament Veaceslav UNTILĂ, ales din partea Partidului Liberal.

Art.2. - Se declară vacant un mandat de deputat în Parlament, care aparține Partidului Liberal.

Art.3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării."

ÎN DREPT

7. Prin Hotărârea nr. 216 din 29 iulie 2016, Parlamentul Republicii Moldova a declarat vacant un mandat de deputat pe lista Partidului Liberal, ca urmare a demisiei deputatului Veaceslav Untilă, ales din partea acestui partid.

8. Comisia Electorală Centrală, prin Hotărârea nr. 275 din 20 septembrie 2016, a luat act de vacanţa unui mandat de deputat și a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a declara ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dl Oleg Ogor, candidat supleant pe lista Partidului Liberal, prezentând materialele respective.

9. Astfel, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.

10. Potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.

11. În conformitate cu articolul 88 alin. (2) din Codul electoral, candidaţii incluşi în listele concurenţilor electorali care au trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 86, dar nu au fost aleşi, sînt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinând partidului pe care îl reprezintă va deveni vacant.

12. Din materialele Comisiei Electorale Centrale rezultă că a devenit vacant un mandat de deputat în Parlament aparţinând Partidului Liberal.

13. La 9 decembrie 2014, prin Hotărârea nr. 29, Curtea Constituţională a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, cu validarea mandatelor deputaţilor aleşi, și a confirmat listele candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

14. Astfel, dl Oleg Ogor se regăsește pe lista candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a din partea Partidului Liberal.

15. Totodată, la validarea mandatului de deputat în Parlament se ține cont de declarația candidaților supleanți pe lista Partidului Liberal, dl Vasile Hîncu și dl Ion Cebanu, prin care au refuzat atribuirea mandatului de deputat.

16. Candidatul supleant dl Oleg Ogor a prezentat Comisiei Electorale Centrale declaraţia, prin care a acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, asumându-şi obligaţia de a înlătura incompatibilităţile în termenele prevăzute de lege.

17. În şedinţa plenară nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatului de deputat în Parlament atribuit de Comisia Electorală Centrală dlui Oleg Ogor, a.n. 1967, domiciliat în s. Slobozia Duşca, r. Criuleni, profesor, administrator, SRL „Olcriscom", candidat supleant pe lista Partidului Liberal.

Pentru considerentele expuse, în conformitate cu prevederile articolelor 140 alin. (2) din Constituţie, 26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 4 alin. (1) lit. e) şi 62 lit. d) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională

HOTĂRĂŞTE:

1. Se declară ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, dl Oleg Ogor, pe lista Partidului Liberal.

2. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedinte al şedinţei                                                                           Aurel BĂIEȘU

Chişinău, 21 septembrie 2016
HCC nr. 25
Dosarul nr. 110e/2016

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 5635893  //   Vizitatori ieri: 3415  //   azi: 1096  //   Online: 33
Acces rapid