Decizia nr. 90 din 23.07.2020

Decizia nr. 90 din 23.07.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 77g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 77 din Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (administrarea bunurilor proprietate publică a unității administrativ-teritoriale)


Subiectul sesizării: Curtea de Apel Chişinău, Uniunea de persoane juridice Asociația Congresul Autorităților Locale din Moldova, reprezentată de Viorel Rusu


Decizia:
1. d_90_2020_77g_2020_rou.pdf


Sesizări:


 DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 77g/2020
privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 77 din Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală
(administrarea bunurilor proprietate publică a  unității administrativ-teritoriale)

 CHIŞINĂU
23 iulie 2020

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Eduard ABABEI,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Aliona Balaban, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 22 mai 2020,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 23 iulie 2020 în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie:

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 77 din Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, ridicată de Uniunea de persoane juridice Asociația Congresul Autorităților Locale din Moldova, reprezentată de dl Viorel Rusu, în dosarul nr. 3a-1731/19, pendinte la Curtea de Apel Chişinău.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de un complet de judecători al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ de la Curtea de Apel Chişinău, format din doamnele Angela Bostan, Veronica Negru și domnul Anatol Pahopol, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

A. Circumstanțele litigiului principal

3. Pe 22 mai 2017, Oficiul teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat a înaintat o acțiune în contencios administrativ împotriva Consiliului municipal Chişinău privind anularea Deciziei nr. 2/50 din 14 martie 2017. Decizia respectivă avea ca obiect modificarea Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.11/32-13 din 23 decembrie 2014 privind prelungirea locațiunii unor încăperi, între Consiliul municipal Chișinău (locator) și Uniunea de persoane juridice Asociația Congresul Autorităților Locale din Moldova (locatar). Uniunea de persoane juridice Asociația Congresul Autorităților Locale din Moldova a fost atrasă în proces în calitate de intervenient accesoriu.

4. Prin hotărârea Judecătoriei Chişinău, sediul Râșcani, din 5 noiembrie 2019, acțiunea a fost admisă integral. Pe 25 noiembrie 2019, Consiliul municipal Chişinău și, respectiv, pe 4 decembrie 2019, Uniunea de persoane juridice Asociația Congresul Autorităților Locale din Moldova au contestat cu apel hotărârea Judecătoriei Chişinău, sediul Râșcani.

5. În procesul examinării cererii de apel, Uniunea de persoane juridice Asociația Congresul Autorităților Locale din Moldova, reprezentată de dl Viorel Rusu, a ridicat excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 77 din Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală.

6. Prin Încheierea din 13 martie 2020, Curtea de Apel a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a sesizat, în acest sens, Curtea Constituțională, în vederea soluționării ei.

B. Legislația pertinentă

7.  Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

 

Articolul 1

Statul Republica Moldova

„[...]

(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate."

Articolul 9

Principiile fundamentale privind proprietatea

„(1) Proprietatea este publică şi privată. Ea se constituie din bunuri materiale şi intelectuale.

(2) Proprietatea nu poate fi folosită în detrimentul drepturilor, libertăţilor şi demnităţii omului.

(3) Piaţa, libera iniţiativă economică, concurenţa loială sînt factorii de bază ai economiei."

Articolul 46

Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia

„(1) Dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului sunt garantate.

(2) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire."

[...]".

 

Articolul 109

Principiile de bază ale administrării publice locale

„(1) Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, ale descentralizării serviciilor publice, ale eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi ale consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.

(2) Autonomia priveşte atît organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale, cît şi gestiunea colectivităţilor pe care le reprezintă.

(3) Aplicarea principiilor enunţate nu poate afecta caracterul de stat unitar."

Articolul 112

Autorităţile săteşti şi orăşeneşti

„(1) Autorităţile administraţiei publice, prin care se exercită autonomia locală în sate şi în oraşe, sunt consiliile locale alese şi primarii aleşi.

(2) Consiliile locale şi primarii activează, în condiţiile legii, ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice din sate şi oraşe.

(3) Modul de alegere a consiliilor locale şi a primarilor, precum şi atribuţiile lor, este stabilit de lege."

Articolul 126

Economia

„(1) Economia Republicii Moldova este economie de piaţă, de orientare socială, bazată pe proprietatea privată şi pe proprietatea publică, antrenate în concurenţă liberă.

(2) Statul trebuie să asigure:

a) reglementarea activităţii economice şi administrarea proprietăţii publice ce-i aparţine în condiţiile legii;

b) libertatea comerţului şi activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie;"

[...]".

 

Articolul 127

Proprietatea

„(1) Statul ocroteşte proprietatea.

(2) Statul garantează realizarea dreptului de proprietate în formele solicitate de titular, dacă acestea nu vin în contradicţie cu interesele societăţii.

(3) Proprietatea publică aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.

(4) Bogăţiile de orice natură ale subsolului, spaţiul aerian, apele şi pădurile folosite în interes public, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, căile de comunicaţie, precum şi alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice."

Articolul 130

Sistemul financiar-creditar

„(1) Formarea, administrarea, utilizarea şi controlul resurselor financiare ale statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice sînt reglementate prin lege.

(2) Moneda naţională a Republicii Moldova este leul moldovenesc.

(3) Dreptul exclusiv la emisia monetară aparţine Băncii Naţionale a Republicii Moldova. Emisia se efectuează conform deciziei Parlamentului."

Articolul 131

Bugetul public naţional

„(1) Bugetul public naţional cuprinde bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele raioanelor, oraşelor şi satelor.

[...]

 (5) Bugetele raioanelor, oraşelor şi satelor se elaborează, se aprobă şi se execută în condiţiile legii.

(6) Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare."

 

8. Prevederile relevante ale Legii nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală sunt următoarele:

 

Articolul 77

Administrarea bunurilor proprietate publică

 a unității administrativ-teritoriale

„(1) Bunurile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale se supun inventarierii anuale, iar rapoartele asupra situaţiei acestora se prezintă consiliului respectiv.

(2) Actele juridice de administrare şi de dispoziţie privind bunurile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale se încheie cu persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor stabilite expres prin lege.

(3) Pentru încheierea actelor juridice de dispoziţie privind bunurile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale cu persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat este necesară întocmirea raportului de evaluare, de către evaluator, cu cel mult 2 ani până la data desfăşurării licitaţiei, cu excepţia cazurilor stabilite expres prin lege."

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate

9. Autorul excepției de neconstituționalitate susține că prevederile articolului 77 din Legea privind administrația publică locală îi impun administrației publice locale, contrar dispozițiilor constituționale: a) să supună inventarierii anuale bunurile proprietate publică; b) să încheie cu persoanele private acte de administrare și dispoziție care au ca obiect bunuri proprietate publică doar în baza licitațiilor publice; c) să încheie cu persoanele private acte de dispoziție obiect al cărora sunt bunuri proprietate publică doar în baza unui raport de evaluare întocmit de către un evaluator cu cel mult 2 ani înainte de desfășurarea licitației.

10. De asemenea, autorul sesizării menționează ca prevederile contestate sunt de natură să limiteze competențele administrației publice locale de a administra și gestiona eficient proprietatea unității administrativ-teritoriale, să afecteze autonomia financiară a administrației publice locale, egalitatea participanților la raporturile civile, libertatea contractuală, inclusiv dreptul prioritar sau statutul specific al celui care ia în locațiune bunurile proprietate publică a unității administrativ-teritoriale. În opinia sa, prevederile contestate sunt contrare articolelor 1 alin. (3), 7, 8, 9, 46, 109, 112, 126, 127, 130 și 131 din Constituție.

 

B. Aprecierea Curții

11. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

12. În jurisprudenţa sa, Curtea a stabilit următoarele condiţii de admisibilitate a unei excepţii de neconstituţionalitate:

(1) obiectul excepţiei intră în categoria actelor cuprinse la articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie;

(2) excepţia este ridicată de către una din părţi sau reprezentantul acesteia, sau este ridicată de către instanţa de judecată din oficiu;

(3) prevederile contestate urmează a fi aplicate la soluţionarea cauzei;

(4) nu există o hotărâre anterioară a Curţii având ca obiect prevederile contestate (HCC nr. 2 din 9 februarie 2016, punctul 1 din dispozitiv).

13. Cu privire la prima condiție, Curtea reține că, în conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Legii nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, ține de competența Curții Constituționale.

14. Cu privire la a doua condiție, Curtea observă că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Uniunea de persoane juridice Asociația Congresul Autorităților Locale din Moldova, care, în dosarul nr. 3a-1731/19, pendinte la Curtea de Apel Chişinău, are calitatea de intervenient accesoriu.

15 Curtea reține că, potrivit pct. 1 din dispozitivul Hotărârii Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016, în sensul articolului 135 alineatul (1) literele a) şi g) coroborat cu articolele 20, 115, 116 şi 134 din Constituţie, excepţia de neconstituţionalitate poate fi ridicată în faţa instanţei de judecată de către oricare dintre părţi sau reprezentantul acesteia, precum şi de către instanţa de judecată din oficiu.

16. Curtea notează că părțile în procesul civil sunt reclamantul și pârâtul, care pot fi orice persoană fizică sau juridică prezumată, la momentul intentării procesului, ca subiect al raportului material litigios (a se vedea articolul 59 alin. (1) din Codul de procedură civilă).

17. Curtea constată că intervenientul accesoriu nu deține calitatea de parte în proces și respectiv nu este subiectul căruia i s-a conferit dreptul de a ridica excepţia de neconstituţionalitate în faţa instanţei de judecată, așa cum a fost interpretat articolul 135 alineatul (1) literele a) şi g) prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

18. Astfel, Curtea notează că prezenta excepție de neconstituţionalitate nu întrunește a doua condiţie de admisibilitate stabilită în Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

19. Totodată, Curtea consideră necesar de a sublinia că, în acest caz, așa cum au fost prezentate argumentele în sesizarea în discuție, autorul excepției pledează nu în interesele sale, ci în interesele Consiliului municipal Chişinău, care este parte în cauza civilă în cadrul căreia a fost ridicată excepția de neconstituționalitate. Curtea reiterează că excepția de neconstituționalitate nu poate fi ridicată pentru protejarea drepturilor și intereselor unor persoane terțe (DCC nr. 57 din 5 iunie 2020, § 19).

20. În context, Curtea reamintește că, în cazul constatării neconstituționalității unei norme prin intermediul excepției, aceasta nu manifestă doar o funcție preventivă, ci şi una reparatorie, pentru că ea priveşte în primul rând situația concretă a părții lezate în drepturile sale prin norma criticată. De invocarea unei excepții de neconstituţionalitate trebuie să profite, în primul rând, autorul acesteia, în caz contrar, acest instrument riscă să devină unul simulat, o actio popularis, pierzându-se, în aceste condiții, caracterul concret şi efectiv al excepției (a se vedea DCC nr. 56 din 27 iunie 2017, §§ 24-25; DCC nr. 83 din 6 septembrie 2017, §§ 21-22; DCC nr. 32 din 29 martie 2018, §§ 24-25).

21. Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate nu întrunește condițiile de admisibilitate şi nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Din aceste motive, în baza articolului 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a articolelor 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională 

D E C I D E:

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 77 din Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, ridicată de Uniunea de persoane juridice Asociația Congresul Autorităților Locale din Moldova, reprezentată de dl Viorel Rusu, în dosarul nr. 3a-1731/19, pendinte la Curtea de Apel Chişinău.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președinte                                                            Domnica MANOLE

Chișinău, 23 iulie 2020
DCC nr. 90
Dosarul nr. 77g/2020

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6439886  //   Vizitatori ieri: 3087  //   azi: 1970  //   Online: 38
Acces rapid