Decizia nr. 77 din 21.05.2019

Decizia nr. 77 din 21.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 96g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 240 alin. (1) din Codul contravențional


Subiectul sesizării: Judecătoria Orhei, sediul Rezina, Iacob Cojocari


Decizia:
1. d_77_2019_96g_2019_rou.pdf
2. d_77_2019_96g_2019_rus.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 96g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 240 alin. (1) din Codul contravențional   

CHIŞINĂU
21 mai 2019

Curtea Constituţională, judecând în componenţa:
dlui Mihai POALELUNGI, preşedinte,
dnei Raisa APOLSCHII,
dlui Aurel BĂIEŞU,
dlui Corneliu GURIN,
dlui Artur REȘETNICOV,
dlui Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dnei Ludmila Chihai, grefier, 

Având în vedere sesizarea depusă pe 17 mai 2019,
Înregistrată pe aceeași dată,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând pe 21 mai 2019 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea decizie:

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 240 alin. (1) din Codul contravențional, ridicată de către dl Iacob Cojocari, parte în dosarul nr. 5r-77/2018, pendinte la Judecătoria Orhei, sediul Rezina.

2. Sesizarea a fost depusă la Curtea Constituţională pe 17 mai 2019, de către dl judecător Igor Negreanu de la Judecătoria Orhei, sediul Rezina, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție. 

A. Circumstanțele litigiului principal 

3. Pe rolul Judecătoriei Orhei, sediul Rezina, se află cauza contravențională de învinuire a dlui Iacob Cojocari de comiterea contravenției prevăzute de articolul 240 alin. (1) [Nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră şi de acordare a priorității de trecere, a altor reguli de circulaţie rutieră] din Codul contravențional.

4. În cadrul ședinței de judecată, dl Iacob Cojocari a ridicat excepția de neconstituționalitate a textului „privind transportul persoanelor” din articolul 240 alin. (1) din Codul contravențional.

5. Prin încheierea din 25 aprilie 2019, Judecătoria Orhei, sediul Rezina, a admis cererea privind ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea la Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

B. Legislația pertinentă

6. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 22

Neretroactivitatea legii

„Nimeni nu va fi condamnat pentru acțiuni sau omisiuni care, în momentul comiterii, nu constituiau un act delictuos. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsă mai aspră decât cea care era aplicabilă în momentul comiterii actului delictuos.” 

Articolul 23

Dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle

„(1) Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică.

(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. În acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.”

 

7. Prevederile relevante ale Codului contravențional, adoptat prin Legea nr. 218 din 24 octombrie 2008, sunt următoarele: 

Articolul 240

Nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră şi de acordare a priorității de trecere, a altor reguli de circulație rutieră

(1) Nerespectarea de către conducătorul de vehicul a indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interzicere şi de sens obligatoriu a indicatoarelor de informare privind direcția permisă de deplasare, a marcajului de pe partea carosabilă a drumului privind acordarea dreptului prioritar de circulație, dreptului privind delimitarea benzilor de circulaţie pe sens opus şi a celor destinate vehiculelor de rută, nerespectarea regulilor de circulaţie privind începerea deplasării şi schimbarea direcției de mers, privind poziția pe carosabil, privind depășirea vehiculelor, privind traversarea intersecțiilor şi a locurilor de oprire a transportului public, privind remorcarea vehiculelor, privind transportul persoanelor şi al încărcăturilor, privind deplasarea pe autostrăzi, nerespectarea exigențelor de folosire a dispozitivelor de iluminat la căderea întunericului sau în condiții de vizibilitate redusă

[…].”

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate 

8. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul susține că dispozițiile contestate de la articolul 240 alin. (1) din Codul contravențional referitoare la nerespectarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie privind transportul persoanelor nu corespund exigențelor calității legii, pentru că nu reglementează cu suficientă claritate regulile privind transportul persoanelor, contrar articolului 23 din Constituție.

9. În opinia autorului excepției, prevederile contestate contravin articolelor 1, 16, 22 și 23 din Constituţie. 

B. Aprecierea Curţii 

10. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

11. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor prevederi din Codul contravențional, ține de competența Curții Constituționale.

12. Curtea constată că excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de către dl Iacob Cojocari, parte în dosarul nr. 5r-77/2018, pendinte la Judecătoria Orhei, sediul Rezina. Astfel, sesizarea este formulată de către un subiect căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

13. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie textul „privind transportul persoanelor” din articolul 240 alin. (1) din Codul contravențional.

14. Deși autorul excepției de neconstituționalitate a invocat mai multe norme din Constituție, Curtea reține că acesta a motivat neconstituționalitatea prevederilor contestate prin prisma articolului 23 [Dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle] din Constituție. În motivarea sesizării, autorul excepției a susținut, în principal, că textul „privind transportul persoanelor” din articolul 240 alin. (1) din Codul contravențional nu respectă exigențele previzibilității și clarității.

15. Condiția previzibilității este îndeplinită atunci când justițiabilul poate cunoaște, din chiar textul normei juridice pertinente, iar la nevoie cu ajutorul interpretării acesteia de către instanțe sau cu ajutorul unor juriști profesioniști, care sunt acțiunile și omisiunile ce-i pot angaja răspunderea penală și care este pedeapsa care îi poate fi aplicată, în cazul încălcării unei norme (Seychell v. Malta, 28 august 2018, § 41).

16. Cu referire la critica de neconstituționalitate raportată la articolul 23 din Constituție, Curtea apreciază că aceasta nu poate fi reținută, deoarece prevederile contestate nu sunt de natură să încalce criteriile referitoare la claritate și precizie. Curtea constată că articolul 240 din Codul contravențional stabilește că nerespectarea regulilor de circulație rutieră privind transportul persoanelor constituie o contravenție.

17. Curtea menționează că regulile de circulație rutieră privind transportul persoanelor sunt stabilite în articolele 64 - 84 din Codul transporturilor rutiere, adoptat prin Legea nr. 150 din 17 iulie 2014, precum și în Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009, în scopul executării prevederilor articolului 37 din Legea nr. 131 din 7 iunie 2007 privind siguranța traficului rutier.

18. Astfel, potrivit articolului 63 din Codul transporturilor rutiere, transportul rutier contra cost de persoane se poate realiza prin servicii regulate, regulate speciale şi ocazionale numai cu autobuze/autocare, clasificate pe categorii de confort, şi prin servicii în regim de taxi – numai cu autoturisme. Vehiculele rutiere respective vor fi echipate cu sisteme de poziţionare globală conectate la sistemul de management integrat administrat de Agenţie. La efectuarea transportului rutier contra cost de persoane în trafic naţional pe o distanţă mai mică de 50 km se admite transportarea persoanelor conform capacităţii de îmbarcare a vehiculului rutier prevăzute de producător. În traficul internațional, transportarea persoanelor se admite doar pe scaune. La efectuarea transportului rutier contra cost de persoane se interzice utilizarea vehiculelor rutiere destinate transporturilor de mărfuri reutilate pentru transporturile de persoane.

19. Curtea observă că, potrivit pct. 83 lit. a) din Regulamentul menționat, este interzisă transportarea persoanelor al căror număr depășește numărul de locuri prevăzute prin caracteristica tehnică a vehiculului. Acest regulament face parte din cadrul normativ al Republicii Moldova, iar interpretul legii contravenționale trebuie să-l aibă în vedere.

20. Având în vedere cele menționate supra, Curtea consideră că textul supus controlului de constituționalitate este suficient de clar și de previzibil pentru destinatarii săi. Prin urmare, excepția de neconstituționalitate este nefondată. 

Din aceste motive, în baza articolului 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională și a articolelor 61 alin. (3) şi 64 din Codul jurisdicției constituţionale, Curtea Constituţională 

D E C I D E: 

1. Se declară inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 240 alin. (1) din Codul contravențional, ridicată de către dl Iacob Ion Cojocari, parte în dosarul nr. 5r-77/2018, pendinte la Judecătoria Orhei, sediul Rezina. 

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

Preşedinte                                                              Mihai POALELUNGI  

Chişinău, 21 mai 2019
DCC nr. 77
Dosarul nr. 96g/2019

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6197498  //   Vizitatori ieri: 2987  //   azi: 2445  //   Online: 155
Acces rapid