Decizia nr. 80 din 28.05.2019

Decizia nr. 80 din 28.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 101g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 273 alin. (3) din Codul de procedură penală


Subiectul sesizării: Judecătoria Bălți, sediul central, judecător Ghenadie Eremciuc


Decizia:
1. d_80_2019_101g_2019_rou.pdf
2. d_80_2019_101g_2019_rus.pdf


Sesizări:


 DECIZIE DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 101g/2019
 privind excepția de neconstituționalitate
a articolului 273 alin. (3) din Codul de procedură penală

CHIŞINĂU
28 mai 2019

Curtea Constituţională, judecând în componenţa:
dlui Mihai POALELUNGI, preşedinte,
dlui Aurel BĂIEȘU,
dlui Corneliu GURIN,
dlui Artur REȘETNICOV,
dlui Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dlui Gheorghe Reniță, grefier,

Având în vedere sesizarea depusă pe 21 mai 2019,
Înregistrată pe aceeaşi dată,
Examinând admisibilitatea sesizării menţionate,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând pe 28 mai 2019 în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie:

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a articolului 273 alin. (3) din Codul de procedură penală, ridicată de dl judecător Ghenadie Eremciuc, în dosarul nr. 1-100/2019, pendinte la Judecătoria Bălți.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională pe 21 mai 2019 în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

A.Circumstanțele litigiului principal 

3. Pe rolul Judecătoriei Bălți se află cauza penală de învinuire a dlui Vasile Bologa de comiterea infracțiunilor prevăzute de articolele 321 [nesupunerea prin violență cerințelor administrației penitenciarului] și 322 alin. (3) [transmiterea ilegală a unor obiecte sau substanțe interzise persoanelor deținute în instituțiile penitenciare] din Codul penal. În această cauză, urmărirea penală a fost începută în baza unor acte de constatare (printre care un proces-verbal de percheziție și de ridicare a unor obiecte interzise dintr-o celulă din penitenciar) întocmite de funcționari publici cu statut special din cadrul Penitenciarului nr. 11.

4. Printr-o încheiere din 2 mai 2019, dl judecător Ghenadie Eremciuc a ridicat excepția de neconstituționalitate a articolului 273 alin. (3) din Codul de procedură penală și a dispus trimiterea unei sesizări la Curtea Constituțională, în vederea soluționării excepției.

B. Legislația pertinentă 

5. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 29

Inviolabilitatea domiciliului

„(1) Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul sau în reşedinţa unei persoane fără consimțământul acesteia.

(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege în următoarele situaţii:

a) pentru executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătoreşti;

b) pentru înlăturarea unei primejdii care ameninţă viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei persoane;

c) pentru prevenirea răspândirii unei epidemii.

(3) Percheziţiile şi cercetările la faţa locului pot fi ordonate şi efectuate numai în condiţiile legii.

(4) Percheziţiile în timpul nopţii sunt interzise, în afară de cazul unui delict flagrant.”

6.    Prevederile relevante ale Codului de procedură penală sunt următoarele:

Articolul 125

Temeiurile pentru efectuarea percheziţiei

„[...]

(3) Percheziţia se efectuează în baza ordonanţei motivate a organului de urmărire penală şi numai cu autorizaţia judecătorului de instrucţie.

(4) În cazurile ce nu suferă amânare sau în caz de delict flagrant, percheziţia se poate efectua în baza unei ordonanţe motivate a procurorului, fără autorizaţia judecătorului de instrucţie, urmând ca acestuia să i se prezinte imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la terminarea percheziţiei, materialele obţinute în urma percheziţiei, indicându-se motivele efectuării ei. Judecătorul de instrucţie verifică legalitatea acestei acţiuni procesuale.

[...].”

Articolul 273

Organele de constatare, competenţa şi acţiunile acestora

„(1) Organele de constatare sunt:

[...]

f) funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare – pentru infracţiuni comise în locurile de detenţie, în timpul escortării sau în legătură cu punerea în executare a sentinţelor de condamnare; de asemenea şefii instituţiilor curative de specialitate – în cazurile referitoare la persoane cărora le sunt aplicate măsuri de constrângere cu caracter medical;

[...]

(2) Organele menționate la alin. (1) au dreptul, în condițiile prezentului cod, să reţină făptuitorul, să ridice corpurile delicte, să solicite informațiile şi documentele necesare pentru constatarea infracțiunii, să citeze persoane şi să obțină de la ele declaraţii, să dispună efectuarea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, să procedeze la evaluarea pagubei şi să efectueze orice alte acţiuni care nu suferă amânare, cu întocmirea proceselor-verbale, în condiţiile prevăzute de art. 260-261 din prezentul cod, în care se vor consemna acţiunile efectuate şi circumstanţele constatate. Actele de constatare întocmite de aceste organe constituie mijloace de probă.

(3) Actele de constatare întocmite conform prevederilor alin. (2), împreună cu mijloacele materiale de probă, se predau, în termen de 24 ore, de către organele de constatare din cadrul poliției, Poliției de Frontieră, Centrului Național Anticorupție și Serviciului Vamal – organelor de urmărire penală corespunzătoare constituite conform legii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Național Anticorupție, Serviciului Vamal, iar de către celelalte organe de constatare – procurorului, pentru începerea urmăririi penale.

[...].”

7. Prevederile relevante ale Codului de executare sunt următoarele: 

Articolul 204

Dispoziţii generale privind executarea pedepsei închisorii

„[...]

(6) Condamnaţii, precum şi încăperile în care ei locuiesc pot fi supuse percheziţiei. Percheziţia corporală se face de o persoană de acelaşi sex cu condamnatul.

[...]”

Articolul 2211

Percheziţia condamnaţilor

„(1) Pentru prevenirea unor evenimente deosebite, a situaţiilor de risc, precum şi pentru ridicarea obiectelor şi substanţelor interzise, persoanele condamnate sunt supuse percheziţiei.

(2) Percheziţia este acţiunea prin care se realizează un control amănunţit asupra condamnaţilor, echipamentului, bagajelor, camerelor de deţinere şi tuturor locurilor unde condamnaţii au acces.

[...].”

Articolul 2421

Obligațiile condamnaților

„Condamnatul este obligat:

„[...]

2) să se supună percheziţiei la intrare/ieşire în/din penitenciar, precum şi pe parcursul detenţiei, ori de câte ori este necesar;

[...].”

8.    Prevederile relevante ale Statutului executării pedepsei de către condamnați, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006, sunt următoarele:

„[...]

5. În sensul prezentului Statut, următorii termeni şi expresii semnifică:

celulă – încăperea în care este cazată persoana pe perioada detenţiei;

[...]

75. Controlul şi percheziţia deţinuţilor, încăperilor, teritoriilor aferente zonelor locative şi zonelor de producere ale penitenciarului pot fi efectuate atât planic, cât şi inopinant, în modul stabilit de actele normative. Periodicitatea controalelor şi percheziţiilor este determinată de către administraţie, care desemnează şi persoanele responsabile de efectuarea lor.

[...]

Controlul şi percheziţia zonelor locative şi zonelor de producere se organizează conform unor planuri concrete, iar rezultatele acestora sunt consemnate în procese-verbale.

76. Personalul penitenciar este obligat, cel puţin o dată pe săptămână, să efectueze examinarea minuţioasă a teritoriului şi a tuturor încăperilor penitenciarului. În toate cazurile în care efectuarea percheziţiei constituie o măsură necesară pentru menţinerea regimului, ordinii şi securităţii în penitenciar, deţinuţii pot fi supuşi percheziţiei corporale, iar lucrurile lor personale – controlului.

[...].” 

ÎN DREPT 

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate 

9. În argumentarea excepției de neconstituționalitate, autorul a invocat faptul că legislația procesual-penală le acordă funcționarilor publici cu statut special din cadrul administrației penitenciare posibilitatea de a întocmi acte privind infracțiunile comise de către acuzați sau de către condamnați în locurile de detenție, în timpul escortării sau în legătură cu punerea în executare a sentințelor de condamnare [articolul 273 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală]. Actele de constatare, împreună cu mijloacele materiale de probă, trebuie predate în termen de 24 de ore organului competent să înceapă urmărirea penală [articolul 273 alin. (3) din Codul de procedură penală]. Autorul excepției de neconstituționalitate a apreciat că acest termen trebuie micșorat până la trei ore.

10. De asemenea, autorul excepției de neconstituționalitate a menționat că funcționarii publici din cadrul administrației penitenciare ar trebui să facă percheziții în celula din penitenciar în care persoana își execută pedeapsa doar cu autorizația judecătorului de instrucție. În situațiile care nu suferă amânare sau în caz de delict flagrant, percheziția în celula din penitenciar ar putea fi efectuată fără autorizația judecătorului de instrucție, urmând ca acestuia să i se prezinte actele imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la terminarea percheziției pentru controlul legalității acesteia. În caz contrar, se încalcă principiul inviolabilității domiciliului.

11. În opinia sa, prevederile contestate contravin articolelor 16, 21, 25, 26 și 29 din Constituție.

B. Aprecierea Curții 

12. Examinând admisibilitatea sesizării, Curtea constată următoarele.

13. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Codului de procedură penală, ține de competența Curții Constituționale.

14. Curtea constată că excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de către dl judecător Ghenadie Eremciuc, în dosarul nr. 1-100/2019, pendinte la Judecătoria Bălți. Astfel, sesizarea este formulată de către subiectul căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

15. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie articolul 273 alin. (3) din Codul de procedură penală. Acest articol stabilește că actele întocmite de organele de constatare privind comiterea unor infracțiuni, împreună cu mijloacele materiale de probă, trebuie predate în termen de 24 de ore organului competent să înceapă urmărirea penală.

16. Curtea subliniază că folosirea termenelor limitative privește asigurarea bunei-administrări a justiției şi respectarea, în special, a principiului securității juridice. Durata termenului este o chestiune în privința căreia statul dispune de o marjă de apreciere. Totuși, termenele instituite nu trebuie să fie excesiv de scurte sau prea îndelungate. Deși autorul excepției de neconstituționalitate a apreciat că termenul prevăzut la articolul 273 alin. (3) din Codul de procedură penală trebuie micșorat până la trei ore, acesta nu a prezentat argumentele pe care se sprijină opinia sa. Curtea consideră că termenul de 24 de ore în interiorul căruia organul de constatare trebuie să trimită organului competent actele întocmite pentru a începe urmărirea penală nu ridică o problemă din perspectiva Constituției. Acest termen este de natură să asigure în mod efectiv exercitarea acțiunii în discuție.

17. Cu privire la necesitatea autorizației judecătorului de instrucție pentru efectuarea percheziției în celula din penitenciar, Curtea reține că, potrivit articolului 204 alin. (6) din Codul de executare, condamnaţii, precum şi încăperile în care se află aceștia (pe perioada detenției) pot fi supuse percheziţiei.

18. Perchezițiile planificate și/sau inopinate a deținuților și/sau a celulelor penitenciarului reprezintă o consecință firească a privării de libertate a persoanei și sunt necesare pentru prevenirea dezordinilor sau a comiterii unor infracțiuni (a se vedea, mutatis mutandis, Milka v. Polonia, 15 septembrie 2015, §§ 45-50).

19. Perchezițiile în discuție sunt efectuate de către funcționarii publici cu statut special din cadrul administrației penitenciare în baza Codului de executare, precum și în baza Hotărârii Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006 (a se vedea §§ 7 și 8 din prezenta decizie). Aceste acte normative speciale nu condiționează efectuarea perchezițiilor în celula din penitenciar de obținerea prealabilă a autorizației judecătorului de instrucție. Curtea menționează că persoana ar putea contesta legalitatea acțiunilor întreprinse în fața judecătorului de instrucție. Așadar, există un control judecătoresc care ar putea cenzura orice pretins abuz al autorităților.

20. Având în vedere cele menționate supra, Curtea conchide că excepția de neconstituționalitate este vădit nefondată și, prin urmare, trebuie respinsă ca inadmisibilă.

Din aceste motive, în baza articolului 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a articolelor 61 alin. (3) şi 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională 

D E C I D E: 

1.  Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 273 alin. (3) din Codul de procedură penală, ridicată de către dl judecător Ghenadie Eremciuc, în dosarul nr. 1-100/2019, pendinte la Judecătoria Bălți. 

2.  Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Președinte                                                                    Mihai POALELUNGI 

Chișinău, 28 mai 2019
DCC nr. 80
Dosarul nr. 101g/2019

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6428481  //   Vizitatori ieri: 2629  //   azi: 78  //   Online: 78
Acces rapid