Decizia nr. 61 din 25.04.2019

Decizia nr. 61 din 25.04.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.78g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 385 lit. d) și 388 alin. (1) din Codul de procedură civilă (examinarea cererii reconvenționale de către instanța de apel)


Subiectul sesizării: Curtea de Apel Chişinău, avocat Iulian Rusanovschi


Decizia:
1. d_61_2019_78g_2019_rou.pdf
2. d_61_2019_78g_2019_rus.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr.78g/2019
privind excepția de neconstituționalitate
a articolelor 385 lit. d) și 388 alin. (1) din Codul de procedură civilă
(examinarea cererii reconvenționale de către instanța de apel)

 

CHIŞINĂU
25 aprilie 2019

Curtea Constituţională, judecând în componenţa:
dlui Mihai POALELUNGI, preşedinte,
dnei Raisa APOLSCHII,
dlui Aurel BĂIEȘU,
dlui Corneliu GURIN,
dlui Artur REȘETNICOV,
dlui Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dnei Eugenia Mîța, grefier,

Având în vedere sesizarea depusă pe 17 aprilie 2019,
Înregistrată la aceeaşi dată,
Examinând admisibilitatea sesizării menţionate,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând pe 25 aprilie 2019 în camera de consiliu, 

Prezintă următoarea decizie:

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 385 lit. d) și 388 alin. (1) din Codul de procedură civilă, ridicată de către dl avocat Iulian Rusanovschi, în dosarul nr. 2a-1381/2018, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

2. Excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituţională pe 17 aprilie 2019, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituţie.

A. Circumstanţele litigiului principal

3. Pe 31 martie 2016, dl Alexei Pleșca a depus în fața judecătoriei Hâncești o cerere de chemare în judecată prin care a solicitat încasarea unei datorii de la dl Daniel Dohot.

4. Pe 24 ianuarie 2017, în cadrul aceleiași cauze civile, dl Daniel Dohot a depus o cerere reconvențională, solicitând declararea nulității absolute a recipisei pe care se bazează pretențiile dlui Alexei Pleșca.

5. Prin Hotărârea judecătoriei Hâncești, sediul Ialoveni, din 23 martie 2018, cererea dlui Alexei Pleșca a fost admisă în totalitate și au fost încasate din contul dlui Daniel Dohot în beneficiul reclamantului datoria de 8500 dolari SUA, dobânda de 10370 dolari SUA, precum și cheltuielile de judecată în sumă de 6199 lei. Totuși, instanța de fond nu s-a pronunțat asupra cererii reconvenționale depuse de pârât.

6. Pe 4 aprilie 2018, dl Daniel Dohot a formulat o cerere de apel împotriva Hotărârii judecătoriei Hâncești, sediul Ialoveni, din 23 martie 2018, solicitând casarea hotărârii instanței de fond și trimiterea cauzei spre rejudecare.

7. Pe 10 ianuarie 2019, dl avocat Iulian Rusanovschi, apărător ales al dlui Daniel Dohot, a ridicat excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 385 lit. d) și 388 alin. (1) din Codul de procedură civilă. Acesta a scos în evidență faptul că dispozițiile legale contestate nu prevăd printre cazurile în care o cauză civilă poate fi trimisă la rejudecare și situația neexaminării cererii reconvenționale de către prima instanță.

8. Prin încheierea din 16 ianuarie 2019, judecătoria Hâncești, sediul Ialoveni, a trimis sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 385 lit. d) și 388 alin. (1) din Codul de procedură civilă către Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia. Normele legale criticate reglementează competența instanţei de apel și cazurile în care hotărârea primei instanţe trebuie casată, independent de argumentele cererii de apel.

B. Legislația pertinentă

9. Prevederile relevante ale Constituţiei sunt următoarele:        

Articolul 20

Accesul liber la justiţie

 „(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.

 (2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.”

Articolul 26

Dreptul la apărare

 „(1) Dreptul la apărare este garantat.

 (2) Fiecare om are dreptul să reacţioneze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor şi libertăţilor sale.

 (3) În tot cursul procesului părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.

 (4) Amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele prevăzute se pedepseşte prin lege.”

Articolul 114

Înfăptuirea justiţiei

 „Justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de instanţele judecătoreşti.”

Articolul 115

Instanţele judecătoreşti

 „(1) Justiţia se înfăptuieşte prin Curtea Supremă de Justiţie, prin curţile de apel şi prin judecătorii.

(2) Pentru anumite categorii de cauze pot funcţiona, potrivit legii, judecătorii specializate.

(3) Înfiinţarea de instanţe extraordinare este interzisă.

(4) Organizarea instanţelor judecătoreşti, competenţa acestora şi procedura de judecată sînt stabilite prin lege organică.”

Articolul 119

Folosirea căilor de atac

 „Împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi organele de stat competente pot exercita căile de atac, în condiţiile legii.”

10. Prevederile relevante ale Codului de procedură civilă sunt următoarele:

Articolul 385

Împuternicirile instanţei de apel

 „Instanţa de apel, după ce judecă apelul, este în drept:

[...]

d) să admită apelul, să caseze integral hotărîrea primei instanţe şi să trimită cauza spre rejudecare în primă instanţă doar în cazul în care s-au încălcat temeiurile prevăzute la art.388 alin.(1) lit.d) şi i). La solicitarea participanţilor la proces, instanţa de apel poate trimite cauza spre rejudecare în prima instanţă doar o singură dată, în cazul prevăzut la art.388 alin.(1) lit.b);

[...]”

Articolul 388

Încălcarea sau aplicarea eronată a normelor de drept procedural

 „(1) Hotărîrea primei instanţe urmează a fi casată, independent de argumentele cererii de apel, dacă:

a) cauza a fost judecată de un complet de judecată compus ilegal;

b) cauza a fost judecată de instanţă în absenţa unui participant la proces căruia nu i s-a comunicat locul, data şi ora şedinţei de judecată;

c) în judecarea cauzei au fost încălcate regulile cu privire la limba procesului;

d) instanţa a soluţionat problema drepturilor unor persoane neantrenate în proces;

f) hotărîrea nu este semnată de judecător sau de cineva din judecători ori hotărîrea este semnată nu de acel judecător sau de acei judecători care sînt menţionaţi în hotărîre;

g) în dosar lipseşte procesul-verbal al şedinţei de judecată;

h) în dosar lipseşte procesul-verbal privind efectuarea unui act procedural;

i) cauza a fost examinată cu încălcarea competenţei jurisdicţionale.

[...]”

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate

11. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia susține că printre competențele instanţei de apel stabilite de articolul 385 lit. d) din Codul de procedură civilă nu este prevăzută și posibilitatea de a trimite cauza civilă la rejudecare, atunci când prima instanță nu a examinat cererea reconvențională depusă de pârât.

12. De asemenea, autorul excepției de neconstituționalitate consideră că hotărârea primei instanţe trebuie casată inclusiv atunci când ea nu s-a pronunțat cu privire la cererea reconvențională depusă în cadrul aceleiași cauze civile, deși articolul 388 alin. (1) din Codul de procedură civilă nu reglementează această situație.

13. Autorul excepției de neconstituționalitate susține că prevederile articolelor 385 lit. d) și 388 alin. (1) din Codul de procedură civilă contravin articolelor 4 alin. (1), 7, 16, 20, 26, 114, 115 și 119 din Constituție.

B. Aprecierea Curţii

14. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

15. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Codului de procedură civilă, ține de competența Curții Constituționale.

16. Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de către dl avocat Iulian Rusanovschi, în dosarul nr. 2a-1381/2018, pendinte la Curtea de Apel Chișinău. Sesizarea este formulată de către un subiect căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

17. Curtea reține că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile articolelor 385 lit. d) și 388 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

18. Din motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea observă că, deși autorul acesteia critică dispoziţiile articolelor 385 lit. d) și 388 alin. (1) din Codul de procedură civilă, acesta consideră de fapt că există o lacună legislativă în privința imposibilității instanței de apel de a trimite cauza civilă la rejudecare atunci când prima instanță nu s-a pronunțat asupra cererii reconvenționale depuse de pârât.

19. Curtea menționează că cererea reconvențională reprezintă o cerere incidentală prin care pot fi formulate pretenții care derivă din același raport juridic sau strâns legate de aceasta. Cererea reconvențională trebuie să îndeplinească toate exigențele cererii de chemare în judecată. Formularea acesteia nu este obligatorie, pârâtul putându-și valorifica pretențiile sale printr-o acțiune separată, potrivit articolului 173 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

20. Cu privire la opinia autorului potrivit căreia instanța de apel nu are posibilitatea să trimită cauza spre rejudecare în situația în care prima instanţă nu a soluționat cererea reconvențională, Curtea menționează următoarele.

21. Potrivit articolului 385 lit. d) din Codul de procedură civilă, instanţa de apel casează integral hotărârea primei instanţe şi trimite pricina spre rejudecare în prima instanţă doar în cazul în care s-au încălcat motivele prevăzute de articolul 388 alin. (1) lit. d) şi i) sau la solicitarea participanţilor la proces în cazul prevăzut de art. 388 alin. (1) lit. b) din același Cod. În articolele 385 şi 388 din Codul de procedură civilă nu sunt prevăzute alte motive de casare a hotărârii, cu trimiterea pricinii spre rejudecare în prima instanţă.

22. Astfel, Curtea constată că, în cazul în care prima instanţă a comis alte încălcări decât cele prevăzute la art. 388 alin. (1) lit. b), d) şi i) din Codul de procedură civilă şi care au putut conduce la soluţionarea eronată a pricinii, instanţa de apel poate casa hotărârea primei instanţe şi poate soluţiona fondul cauzei potrivit lit. c) din articolul 385 al aceluiași act normativ.

23. Așadar, Curtea nu poate reține critica referitoare la încălcarea prevederilor constituționale privind accesul la justiție și dreptul la apărare, deoarece prevederile contestate nu împiedică justițiabilii să conteste hotărârea judecătorească în modul prevăzut de lege și nici nu interzic ca, ulterior, pe parcursul examinării cauzei civile, să se apere singuri sau să fie asistați de un apărător.

24. Curtea menționează că autorul excepţiei de neconstituționalitate nu formulează critici veritabile de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile articolelor 385 lit. d) și 388 alin. (1) din Codul de procedură civilă, ci este nemulţumit, în realitate, de faptul că instanța de fond nu s-a pronunțat asupra cererii reconvenționale împotriva acţiunii civile. Sub acest aspect, Curtea a reținut în repetate rânduri că nu este competentă să se pronunţe cu privire la aspecte ce țin de aplicarea legii, ele fiind soluţionate de către instanţa de judecată (a se vedea DCC nr. 47 din 22 mai 2017, § 19; DCC nr. 56 din 11 iunie 2018, § 20; DCC nr. 19 din 11 februarie 2019, § 23).

25. Având în vedere cele menționate mai sus, Curtea reține că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate ridică o problemă de interpretare și aplicare a legii, nu de constituționalitate a acesteia.

Din aceste motive, în baza articolului 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională și a articolelor 61 alin. (3) şi 64 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională

 D E C I D E:

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 385 lit. d) și 388 alin. (1) din Codul de procedură civilă, ridicată de către dl avocat Iulian Rusanovschi, în dosarul nr. 2a-1381/2018, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

Preşedinte                                                                    Mihai POALELUNGI

Chişinău, 25 aprilie 2019
DCC nr. 61
Dosarul nr. 78g/2019

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6109444  //   Vizitatori ieri: 1335  //   azi: 219  //   Online: 32
Acces rapid