Decizia nr. 129 din 15.11.2018

Decizia nr. 129 din 15.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 156g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1 din 4 ianuarie 2013 cu privire la aprobarea cuantumului plăţilor de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a Autorităţii Aeronautice Civile


Subiectul sesizării: Curtea Supremă de Justiție, judecători Valeriu Doagă, Svetlana Filincova, Victor Burduh, Nina Vascan, Tamara Chișca-Doneva; Alexandru Ciutac parte în dosar


Decizia:
1. d_129_2018_156g_2018_rou.pdf
2. d_129_2018_156g_2018_rus.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 156g/2018
privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1 din 4 ianuarie 2013 cu privire la aprobarea cuantumului plăţilor de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a Autorităţii Aeronautice Civile

CHIŞINĂU
15 noiembrie 2018

Curtea Constituţională, judecând în componenţa:

Dlui Mihai POALELUNGI, președinte,
Dlui Aurel BĂIEŞU,
Dlui Igor DOLEA,
Dlui Victor POPA,
Dlui Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dnei Dina Musteața, grefier,

Având în vedere sesizarea depusă pe 6 noiembrie 2018,
Înregistrată la aceeași dată,
Examinând admisibilitatea sesizării menţionate,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând pe 15 noiembrie 2018 în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie:

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1 din 4 ianuarie 2013 cu privire la aprobarea cuantumului plăților de supraveghere a menținerii condițiilor de certificare a Autorității Aeronautice Civile, ridicată de către dl Alexandru Ciutac în dosarul nr. 2rac-327/18, pendinte la Curtea Supremă de Justiție.

2. Excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională pe 6 noiembrie 2018 de către un complet de judecată (Valeriu Doagă, Svetlana Filincova, Victor Burduh, Nina Vascan, Tamara Chișca-Doneva) din cadrul Curții Supreme de Justiție, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

A. Circumstanțele litigiului principal

3. Pe 5 iunie 2015, Autoritatea Aeronautică Civilă a depus o cerere de chemare în judecată împotriva Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău" cu privire la încasarea datoriei, a penalităților și a dobânzii de întârziere.

4. Prin hotărârea din 22 martie 2017 a Judecătoriei Chișinău, sediul Central, cererea de chemare în judecată a fost admisă parțial.

5. Prin decizia din 4 aprilie 2018 au fost respinse apelurile declarate de Autoritatea Aeronautică Civilă și Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău" și a fost menținută hotărârea din 22 martie 2017 a Judecătoriei Chișinău, sediul Central.

6. Prin încheierea din 19 septembrie 2018 a Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție, recursurile declarate de Autoritatea Aeronautică Civilă și Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău" au fost considerate admisibile și transmise pentru a fi examinate în fond.

7. Pe 29 septembrie 2018, Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău" a depus o cerere privind ridicarea excepției de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1 din 4 ianuarie 2013 cu privire la aprobarea cuantumului plăților de supraveghere a menținerii condițiilor de certificare a Autorității Aeronautice Civile.

8. Prin încheierea din 24 octombrie 2018, Curtea Supremă de Justiție a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea la Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

B. Legislația pertinentă

9. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 76
Intrarea în vigoare a legii

„Legea se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei. Nepublicarea legii atrage inexistența acesteia."

Articolul 102
Actele Guvernului

„(1) Guvernul adoptă hotărâri, ordonanțe și dispoziții.

[...]".

10. Prevederile relevante ale Legii aviației civile nr. 1237 din 9 iulie 1997 sunt următoarele:

Articolul 6
Organizarea activității Autorității Aeronautice Civile

„[...]

(6) Cuantumul plăților de supraveghere a menținerii condițiilor de certificare a serviciilor de navigație aeriană este stabilit prin hotărâre de Guvern în mărime de până la 1 euro/tonă/MTOW aeronavă la decolare/aterizare. Cuantumul plăților de supraveghere a menținerii condițiilor de certificare a aerodromurilor este stabilit prin hotărâre de Guvern în mărime de: până la 0,5 euro/pasager la plecare și la sosire - pentru aerodrom cod 2; până la 2 euro/pasager la plecare și la sosire - pentru aerodrom cod 3 și cod 4. Cuantumul plăților de supraveghere a menținerii condițiilor de certificare a operatorilor aerieni care efectuează transporturi de mărfuri în afara teritoriului Republicii Moldova este stabilit prin hotărâre de Guvern în mărime de până la 1 euro tonă/MTOW aeronavă la decolare.

[...]".

11. Prevederile relevante ale Hotărârii Guvernului nr. 1 din 4 ianuarie 2013 cu privire la aprobarea cuantumului plăților de supraveghere a menținerii condițiilor de certificare a Autorității Aeronautice Civile sunt următoarele:

„1. Se stabilesc:

cuantumul plăților de supraveghere a menținerii condițiilor de certificare a serviciilor de navigație aeriană în mărime de 1,0 euro/ tonă/MTOW aeronavă la decolare/aterizare;

cuantumul plăților de supraveghere a menținerii condițiilor de certificare a aerodromurilor cod 3 și cod 4 în mărime de 1,25 euro/pasager la plecare și la sosire;

cuantumul plăților de supraveghere a menținerii condițiilor de certificare a operatorilor aerieni care efectuează transporturi de mărfuri în afara teritoriului Republicii Moldova în mărime de 1,0 euro/MTOW aeronavă la decolare.

2. Plățile de supraveghere se aplică din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Hotărârii Guvernului nr.294 din 11 mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Autorității Aeronautice Civile."

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate

12. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul susține că Hotărârea Guvernului nr. 1 din 4 ianuarie 2013 contravine prevederilor Constituției, precum și altor prevederi ale legislației Republicii Moldova. Acesta menționează că Hotărârea Guvernului nr. 1 din 4 ianuarie 2013 prevede introducerea cuantumului plăților de supraveghere a menținerii condițiilor de certificare a aerodromurilor cu opt luni înainte de data publicării mărimii plăților nominalizate, având un caracter retroactiv.

13. Autorul excepției susține că prevederile contestate sunt contrare articolelor 7, 76 și 102 alin.(2) din Constituție.

B. Aprecierea Curții

14. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

15. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității hotărârilor Guvernului ține de competența Curții Constituționale.

16. Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate este formulată de către subiectul abilitat cu acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

17. Curtea reține că obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1 din 4 ianuarie 2013 cu privire la aprobarea cuantumului plăților de supraveghere a menținerii condițiilor de certificare a Autorității Aeronautice Civile.

18. Curtea observă că autorul excepției de neconstituționalitate susține că prevederile contestate încalcă articolele 7, 76 și 102 alin. (2) din Constituție. Deși sunt invocate aceste prevederi constituționale, criticile autorului excepției se referă, în esență, numai la încălcarea dispozițiilor articolului 76, care prevede intrarea în vigoare a legii.

19. Totuși, Curtea observă că problema ridicată în această sesizare este mai curând o problemă de legalitate, adică de aplicare corectă a legislației relevante, și nu o problemă de constituționalitate. Ține de instanțele de drept comun să aplice această legislație, atunci când nu există vicii de constituționalitate.

20. Prin urmare, Curtea constată că sesizarea este inadmisibilă și nu poate fi acceptată pentru examinarea sa în fond.

Din aceste motive, în baza articolului 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a articolelor 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E:

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1 din 4 ianuarie 2013 cu privire la aprobarea cuantumului plăților de supraveghere a menținerii condițiilor de certificare a Autorității Aeronautice Civile, ridicată de către dl Alexandru Ciutac în dosarul nr. 2rac-327/18, pendinte la Curtea Supremă de Justiție.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președinte                                  Mihai POALELUNGI

Chişinău, 15 noiembrie 2018
DCC nr.129
Dosarul nr. 156g/2018

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 5791854  //   Vizitatori ieri: 4195  //   azi: 3428  //   Online: 113
Acces rapid