Decizia nr. 97 din 06.09.2018

Decizia nr.97 din 06.09.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 115g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public


Subiectul sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul Centru, judecător Nadejda Mazur; Gheorghe Sorici, parte în dosar


Decizia:
1. d_97_2018_115g_2018_rou.pdf
2. d_97_2018_115g_2018_rus.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 115g/2018
privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

CHIŞINĂU
6 septembrie 2018

Curtea Constituţională, judecând în componenţa:
dlui Mihai POALELUNGI, preşedinte,
dlui Aurel BĂIEȘU,
dlui Igor DOLEA,
dlui Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dlui Dumitru Avornic, grefier,

Având în vedere sesizarea depusă pe 13 august 2018,
Înregistrată la aceeași dată,
Examinând admisibilitatea sesizării menţionate,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând pe 6 septembrie 2018 în camera de consiliu,

Prezintă următoarea decizie:

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a Hotărârii Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, ridicată de către dl Gheorghe Sorici, parte în dosarul nr. 2-579/17, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

2. Excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituţională pe 13 august 2018 de către dna judecător Nadejda Mazur de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituţie.

A. Circumstanţele litigiului principal

3. Prin ordinul Inspectoratului General al Poliţiei (I.G.P.) nr. 649 din 1 septembrie 2015, dl Gheorghe Sorici a fost numit în funcţia de ofiţer de urmărire penală în Secția urmărire penală a Inspectoratului de poliţie Botanica al Direcției de poliţie a municipiului Chișinău.

4. În baza dispoziţiei I.G.P. nr. 34/3-289 din 2 septembrie 2015, dl Gheorghe Sorici a fost delegat la cursurile de formare profesională iniţială în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), pentru perioada 7 septembrie 2015 - 11 decembrie 2015.

5. Pe 7 septembrie 2015, dl Gheorghe Sorici a semnat angajamentul nr. 836 al funcţionarului public, inclusiv cu statut special, ca după absolvirea cursurilor menționate (cu o durată de 96 zile) să lucreze în cadrul M.A.I. o perioadă de doi ani. Totodată, s-a convenit că în cazul în care acesta nu va mai lucra în cadrul M.A.I. după absolvirea cursului întreaga perioadă specificată în angajament ori dacă nu va absolvi cursul, din vina sa, va restitui către M.A.I. cheltuielile suportate pentru dezvoltarea sa profesională, inclusiv salariul încasat pe perioada aflării la instruire, în condițiile legii.

6. Prin ordinul I.G.P. nr. 586 din 7 noiembrie 2016, în conformitate cu articolul 47 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului, a fost încetat serviciul şi contractul individual de muncă cu dl Gheorghe Sorici, la cererea acestuia din urmă.

7. Pe 1 martie 2017, I.G.P. a formulat o cerere împotriva dlui Gheorghe Sorici în fața Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, prin care a solicitat încasarea sumei de 16 216,21 de lei, sumă care reprezintă salariul pe care dl Gheorghe Sorici l-a primit în perioada cursurilor de 90 de zile la care a participat în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare" a M.A.I. din contul angajatorului.

8. Pe 8 august 2018, în cadrul ședinței de judecată, dl Gheorghe Sorici a ridicat excepția de neconstituţionalitate a Hotărârii Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

9. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, din aceeași dată, s-a dispus trimiterea unei sesizări la Curtea Constituţională, în vederea soluționării excepției de neconstituționalitate.

B. Legislația pertinentă

10. Prevederile relevante ale Constituţiei sunt următoarele:

Articolul 35
Dreptul la învăţătură

„[...]

(4) Învăţământul de stat este gratuit.

[...]

(7) Învăţământul liceal, profesional şi cel superior de stat este egal accesibil tuturor, pe bază de merit.

[...]"

Articolul 43
Dreptul la muncă şi la protecţia muncii

„(1) Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la protecţia împotriva şomajului.

[...]

(4) Dreptul la negocieri în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective sunt garantate."

Articolul 54
Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

„[...]

(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.

[...]"

Articolul 102
Actele Guvernului

„[...]

2) Hotărârile se adoptă pentru organizarea executării legilor.

[...]"

11. Prevederile relevante ale Hotărârii Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sunt următoarele:

„În scopul executării prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.840), Guvernul hotărăşte:

1. Se aprobă:

Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, conform anexei nr. 1;

Regulamentul cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul public debutant, conform anexei nr. 2;

Modelul şi componentele fişei postului şi Metodologia cu privire la elaborarea, coordonarea şi aprobarea fişei postului, conform anexei nr. 3;

Regulile privind desfăşurarea muncii prin cumul a funcţionarului public, conform anexei nr. 4;

Formularul-tip al statului de personal şi Metodologia cu privire la completarea şi avizarea statului de personal, conform anexei nr. 5;

Modul de întocmire a angajamentului scris al funcţionarului public privind activitatea în serviciul public după absolvirea formelor de dezvoltare profesională, conform anexei nr. 6;

Regulamentul cu privire la comisia de disciplină, conform anexei nr. 7;

Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public, conform anexei nr. 8;

Regulamentul-cadru al subdiviziunii resurse umane din autoritatea publică, conform anexei nr. 9;

Regulamentul cu privire la dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor publici, conform anexei nr. 10;

Instrucţiunea cu privire la gestionarea dosarului personal al funcţionarului public, conform anexei nr. 11.

2. Cancelaria de Stat va acorda asistenţă metodologică autorităţilor publice în aplicarea prevederilor cadrului normativ respectiv.

[...]"

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate

12. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia susține că, prin aprobarea Hotărârii nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Guvernul și-a depășit atribuțiile prevăzute la articolul 102 alin. (2) din Constituție, deoarece actul normativ nu conține o clauză de adoptare care ar indica legea în baza căreia a fost adoptat.

13. De asemenea, autorul excepției menționează că prin obligarea funcționarului public de a restitui cheltuielile suportate de autoritatea publică pentru cursurile de formare profesională, în cazul nerespectării obligațiilor asumate prin angajamentul semnat adițional la contract, se încalcă prevederile articolului 35 alin. (4) din Constituție, care stabilesc că învățământul este gratuit.

14. Autorul excepției mai pretinde că dispozițiile criticate încalcă dreptul la muncă, prevăzut de articolul 43 alin. (1) din Constituție, prin faptul că obligă funcționarul public să muncească pentru autoritatea publică cel puțin doi ani contra voinței sale, fără posibilitatea de a-și alege un alt loc de muncă.

B. Aprecierea Curţii

15. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

16. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității hotărârilor Guvernului, în prezenta cauză a Hotărârii Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, ține de competența Curții Constituționale.

17. Curtea observă că excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de către dl Gheorghe Sorici, parte în dosarul nr. 2-579/17, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru. Sesizarea este formulată de către un subiect abilitat cu acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

18. Curtea reține că obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

19. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că, deși autorul contestă Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public în ansamblul său, criticile acestuia se referă doar la prevederile care reglementează încheierea angajamentului funcţionarului public privind activitatea în serviciul public după absolvirea formelor de dezvoltare profesională, stabilite în Anexa nr. 6 la Hotărârea menționată supra.

20. Dispozițiile legale criticate reglementează îndatoririle funcționarului public care a beneficiat de un curs sau de un stagiu de formare profesională cu durata mai mare de 90 zile, în condițiile în care toate cheltuielile necesare pentru dezvoltarea profesională a acestuia au fost suportate de către autoritatea publică.

21. Curtea menționează că criticile referitoare la lipsa unui motiv pentru adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 sunt lipsite de fundament. Așa cum o arată și denumirea actului normativ și preambulul acestuia, Hotărârea Guvernului vine în scopul executării prevederilor Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

22. De asemenea, în privința criticilor referitoare la pretinsa încălcare a articolului 35 alin. (4) din Constituție, care prevede că învățământul de stat este gratuit, Curtea menționează că acesta nu este incident în cauză, deoarece gratuitatea este regula în sfera învățământului general obligatoriu, care include doar învățământul primar și gimnazial.

23. Cu privire la pretinsa încălcare a articolului 43 alin. (1) din Constituție, Curtea constată că aceste critici nu sunt fundamentate. Astfel, prevederile referitoare la încheierea unui angajament nu încalcă, prin conţinutul lor, exercitarea dreptului la muncă şi nu afectează nici libertatea alegerii profesiei sau a locului de muncă. Potrivit articolului 215 din Codul muncii, toate îndatoririle (obligaţia persoanei de a urma cursul de formare profesională în termenul stabilit de contractul respectiv; condiţiile de retribuire a muncii pe durata formării profesionale continue; condiţiile de acoperire (restituire) a cheltuielilor suportate de părţi (de o parte) pe durata formării profesionale) trebuie să fie prevăzute într-un act adițional la contractul individual de muncă, asupra căruia părțile au convenit de comun acord. Acest acord nu afectează statutul și drepturile salariale dobândite anterior de funcționarul public. Totodată, acest acord se bazează pe raţiuni ce ţin de interesul autorităţii publice, urmărind o mai eficientă funcţionare a sa.

24. Astfel, Curtea reține că, în condiţiile în care salariatul a beneficiat de un curs sau de un stagiu de formare profesională cu o durată mai mare de 90 de zile, acesta poate avea iniţiativa încetării contractului individual de muncă, dar cu respectarea unei obligaţii asumate printr-un act adiţional la contractul individual de muncă. Pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin actul adiţional, salariatul suportă consecinţele prevăzute în acel contract, cu care a fost de acord înainte de începerea cursului sau a stagiului de formare profesională. Funcționarul public nu este obligat să rămână la acelaşi loc de muncă. Dacă nu-şi respectă angajamentul luat prin actul adiţional, poate fi obligat să-i restituie angajatorului cheltuielile suportate de acesta, proporţional cu perioada nelucrată. Prin urmare, Curtea reține că nu se poate susține o îngrădire a dreptului la muncă sau a libertății alegerii locului de muncă, consacrate de articolul 43 alin. (1) din Legea fundamentală.

25. Având în vedere caracterul general al textelor constituționale invocate și fără să existe o minimă motivare în sprijinul obiecţiei formulate, Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate nu întrunește condițiile de admisibilitate.

Din aceste motive, în baza articolului 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a articolelor 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E:

1. Se declară inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, ridicată de către dl Gheorghe Sorici, parte în dosarul nr. 2-579/17, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedinte                                                         Mihai POALELUNGI

Chişinău, 6 septembrie 2018
DCC nr. 97
Dosarul nr. 115g/2018

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6192658  //   Vizitatori ieri: 3162  //   azi: 856  //   Online: 75
Acces rapid