Decizie Nr. 33 din 31.03.2017

Decizie nr.33 din 31.03.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 18a/2017 pentru controlul constituţionalităţii articolului 41 alineatele (4) și (5) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, a Hotărârii Parlamentului nr. 1531-XIII din 25 februarie 1998 privind instituirea Fondului extrabugetar pentru manuale și a Hotărârii Guvernului nr. 876 din 22 decembrie 2015 cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor


Subiectul Sesizării: Avocatul Poporului, Maia Bănărescu ( Avocatul Poporului pentru drepturile copilului)

Fişiere:
1. ro-DCC-33-18a4408b.pdf


Sesizări:


1. La 14 februarie 2017, dna Maia Bănărescu, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, a adresat Curţii Constituţionale o sesizare, prin care solicită controlul constituționalității articolului 41 alin. (4) și alin. (5) din Codul educaţiei nr.152 din 17 iulie 2014, a Hotărârii Parlamentului nr. 1531-XIII din 25 februarie 1998 privind instituirea Fondului extrabugetar pentru manuale și a Hotărârii Guvernului nr. 876 din 22 decembrie 2015 cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor.

7. Prevederile relevante ale Constituţiei (republicată în M.O., 2016, nr. 78, art. 140) sunt următoarele:

Articolul 35

Dreptul la învăţătură

„(1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal şi prin cel profesional, prin învățământul superior, precum şi prin alte forme de instruire şi de perfecţionare.

[...]

(4) Învăţământul de stat este gratuit.

[...]

(7) Învăţământul liceal, profesional şi cel superior de stat este egal accesibil tuturor, pe bază de merit.

[...] ".

8. Prevederile relevante ale Codului educației al Republicii Moldova nr. 152 din  17 iulie 2014 (M.O., 2014, nr. 319-324, art. 634) sunt următoarele:

Articolul 41

Manualele şcolare

„(1) În instituţiile de învățământ general se utilizează manuale şcolare, elaborate în baza Curriculumului naţional, selectate şi editate prin concurs, în baza unui regulament aprobat de Ministerul Educaţiei.

(2) În instituţiile de învățământ general se pot utiliza şi manuale alternative, elaborate în baza Curriculumului naţional, selectate pe bază de concurs şi recomandate de Ministerul Educaţiei.

(3) Elevii din învățământul primar sunt asiguraţi cu manuale şcolare în mod gratuit.

(4) Elevii claselor V-XII sunt asiguraţi cu manuale şcolare conform schemei de închiriere aprobate de Ministerul Educaţiei.

(5) Elevii din familiile social vulnerabile beneficiază de facilităţi la închirierea manualelor şcolare, în condiţiile stabilite de Guvern."

1. Se declară inadmisibilă sesizarea Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, dna Maia Bănărescu, pentru controlul constituționalității articolului 41 alin. (4) și alin. (5) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, a Hotărârii Parlamentului nr. 1531-XIII din 25 februarie 1998 privind instituirea Fondului extrabugetar pentru manuale și a Hotărârii Guvernului nr. 876 din 22 decembrie 2015 cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

12. Examinând admisibilitatea sesizării, Curtea reţine următoarele.

13. În conformitate cu articolele 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 4 alin.(1) lit. a) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 4 alin. (1) lit. a) din Codul jurisdicţiei constituţionale, sesizarea privind controlul constituționalității legilor, hotărârilor Parlamentului și hotărârilor Guvernului ține de competența Curții Constituționale.

14. Articolele 25 lit. i1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 38 alin. (1) lit. i1) din Codul jurisdicţiei constituţionale abilitează Avocatul Poporului pentru drepturile copilului cu dreptul de a sesiza Curtea Constituţională.

15. Curtea menţionează că, potrivit normelor constituționale, prerogativa Curții este de a stabili corelația dintre normele contestate și textul Constituţiei, ţinând cont de principiul supremaţiei acesteia.

16. Totodată, Curtea subliniază că, potrivit art. 24 alin. (2) şi alin. (4) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art. 39 din Codul jurisdicţiei constituţionale, sesizarea trebuie să fie motivată, să cuprindă obiectul şi împrejurările pe care subiectul îşi întemeiază cerinţele, să expună normele legale şi argumentele, care demonstrează că prevederea contestată contravine Constituţiei, precum și legătura cauzală directă între norma contestată și argumentele invocate.

17. Examinând sesizarea, Curtea constată că, deşi autorul, prin cerinţele finale ale sesizării, a solicitat Curţii să exercite controlul constituţionalităţii art. 41 alin. (4) și alin. (5) din Codul educaţiei nr.152 din 17 iulie 2014, a Hotărârii Parlamentului nr. 1531-XIII din 25 februarie 1998 privind instituirea Fondului extrabugetar pentru manuale și a Hotărârii Guvernului nr. 876 din 22 decembrie 2015 cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor, în motivarea sesizării s-a referit, în esență, la dispozițiile art. 41 din Codul educaţiei în partea ce vizează asigurarea elevilor claselor V-XII cu manuale școlare potrivit schemei de închiriere.

18. În acelaşi timp, Curtea observă că autorul sesizării, invocând încălcarea dispoziţiilor constituţionale cuprinse la art. 1 alin.(3), care consacră statul de drept şi valorile care stau la baza acestuia, art. 4, referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului în raport cu normele internaţionale, art. 16, referitor la egalitatea în faţa legii, art. 35, privind dreptul la învăţătură, şi art. 54, referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, de facto, susține că prin dispoziţiile legale criticate nu se asigură realizarea principiului gratuității învățământului de stat, garantat de art.35 alin. (4) din Constituție.

19. Curtea reține că obiectul sesizării este similar cu obiectul sesizării nr.162a/2016, asupra căruia instanța de contencios constituțional s-a pronunțat prin Hotărârea nr.7 din 17 februarie 2017 pentru controlul constituționalității articolului 41 alin. (4) din Codul educației, considerentele acestei hotărâri fiind valabile și urmează a fi aplicate mutatis mutandis și în prezenta cauză.

20. Prin Hotărârea nr. 7 din 17 februarie 2017, Curtea a reținut că, potrivit articolului 35 din Constituție, dreptul la învăţătură este asigurat prin: (1) învățământul general obligatoriu; (2) învățământul liceal şi cel profesional, (3) învățământul superior, precum şi alte forme de instruire şi de perfecţionare, iar articolul 35 alin. (7) din Constituție prevede că învățământul liceal, profesional şi superior de stat este egal accesibil tuturor, pe bază de merit (§ 40).

21. Ținând cont de prevederile articolului 35 alin. (1) şi alin. (7) din Constituţie, Curtea a statuat că prin învățământul general obligatoriu constituanta legislativă a avut în vedere învățământul primar şi gimnazial, căruia i-a acordat un regim juridic obligatoriu. Însă următoarele cicluri de învățământ (liceal, profesional şi cel superior), aşa cum rezultă din logica interpretării art. 35 din Constituţie, este accesibil tuturor numai pe bază de merit (§ 48).

22. Totodată, în această hotărâre Curtea a reținut că în sfera învăţământului general obligatoriu regula este gratuitatea acestuia și odată ce statul, potrivit prevederilor constituționale, și-a asumat responsabilitatea de a asigura învățământul gratuit, respectiv urmează să realizeze această obligaţie pozitivă prin acordarea de mijloace necesare procesului de învățământ în mod gratuit (§§ 41- 42).

23. În virtutea prevederilor constituționale, potrivit cărora învățământul general este obligatoriu şi gratuit, cheltuielile pentru formarea educaţională în instituţiile de învăţământ general obligatoriu trebuie să fie acoperite totalmente de la bugetul de stat (§ 49).

24. Prin urmare, Curtea a statuat că dispoziţiile art. 41 alin. (4) din Codul educației, în partea în care reglementează asigurarea elevilor claselor V-IX cu manuale școlare conform schemei de închiriere, aprobată de Ministerul Educației, sunt contrare principiului constituţional al gratuității învățământului, prevăzut la articolul 35 din Constituţie (HCC nr. 7 din 17 februarie 2017, § 54).

25.  În contextul celor menționate supra, Curtea reține că sesizarea nu poate fi acceptată pentru examinare în fond și urmează a fi declarată inadmisibilă.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 3654751  //   Vizitatori ieri: 2169  //   azi: 295  //   Online: 1


Acces rapid